Namn
Främja samarbete och samordning beträffande begränsning av katastrofens verkningar
CM functional group
Mitigation

Vidta åtgärder för samarbete mellan myndigheter och krishanteringsbyråer för att övervinna kulturella och institutionella frågor samt lagstiftningsfrågor mellan länder genom att utveckla en gemensam strategi för minskning av samtliga hotbilder:

a. Uppmuntra till utbyte av god praxis för mot risker och hållbarhet samt för krisförebyggande, förberedelsearbete, , kris- och katastrofinsatser, och återuppbyggnadsinsatser

b. Samordna användningen av internationella mekanismer som EU:s civilskyddsmekanism, FN och andra mekanismer

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.