Namn
Utveckla en säkerhetskomponent i planer och system för krishantering
CM functional group
Security Management

Utveckla en säkerhetskomponent i de nationella, regionala och lokala krishanteringsplanerna och krishanteringssystemen, dvs.:

  a. Identifiera säkerhetshot och säkerhetsproblem och möjliga responser inom krishanteringsscenarierna

  b. Identifiera och klustra krav på säkerhetskapacitet mellan myndigheter

  c. Upprätta en modell för att använda säkerhetskapacitet för krishanteringsfunktioner

  d. Utveckla en plan för säkerhetsåtgärder för krishanteringssystemet

  e. Introducera säkerhetskapitel i krishanteringsplaneringen på samtliga lednings- och styrningsnivåer

  f. Upprätta och bibehåll en mekanism för och rapportering av säkerhetsberedskap

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.