Namn
Tillhandahålla transportutrustning och procedurer för dess användning
CM functional group
Logistics

Tillhandahålla transportutrustning och fastställa rutiner för förflyttning av materiel från lagringsanläggningar och leverantörer till människor i det drabbade området, evakueringsläger och andra krisresponsanläggningar

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.