Namn
Reglera åtkomst till CM-kommunikation och -information
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Reglera åtkomst till kommunikation och information om , dvs.:

  a. Definiera och samordna övergripande regler för tillgång till CM-kommunikation och -information och standarder för certifiering av nätverk, infrastruktur och personal

  b. Utveckla och samordna dokumentation och procedurer för kriskommunikation och informationshantering mellan statliga myndigheter, lokala myndigheter, privata enheter och volontärorganisationer

  c. Upprätta standarder, förfaranden och kanaler för att bevilja och återkalla anställdas tillgång till resurser eller system

  d. Upprätta procedurer för autentisering av användare och dynamisk modifiering av behörigheter under en

  e. Regelbundet kontrollera åtkomstprotokollen för varje kritisk tillgång eller system för att säkerställa att rätt personer har auktoriserad åtkomst

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.