Lead organisation
You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Trial Description

Den slutgiltiga demonstrationen genomförs i form av en integrerad händelse som äger rum på flera olika platser (tre fysiskt separerade platser i två olika länder: Nederländerna och Polen).

 

Vid scenariot läggs fokus på informationsutbyte mellan EUCP-moduler, EUCPT (med nära koppling till TAST) och LEMA, samt lägesrapportering till ERCC.
Stora skogsbränder sprider sig i en påhittad nation “X” utanför EU. Landet ”X” har inte tillräckligt med räddningsresurser för att hantera skogsbränderna.

  • Landet ”X” förbereder en begäran om hjälp. EU:s civilskyddsmekanism aktiveras.
  • EU-länderna erbjuder moduler och resurser.
  • När landet ”X” har accepterat modulerna för ett nära samarbete mellan LEMA och EUCPT på plats.

Stora skogsbränder breder ut sig i den påhittade nationen ”Driverstan” utanför EU. ”Driverstans” handlingsförmåga och resurser är otillräckliga för att hantera bränderna. Driverstan förbereder en begäran om hjälp och UCPM aktiveras. EU-länderna erbjuder moduler och resurser. När Driverstan har accepterat modulerna förs ett nära samarbete mellan landets nationella katastrofhanteringsorgan (NDMA) och Europeiska unionens civilskyddsenheter på plats.

När EUCPT anländer identifieras ytterligare ett viktigt problem: ett stort inofficiellt flyktingsläger hotas på grund av brandens spridning och måste evakueras inom de närmaste dagarna (och kräver brandbekämpningsåtgärder medan evakueringen pågår). Det oförutsedda behovet av att flytta tusentals flyktingar gör ärendet mer invecklat och resulterar i ett större samarbete mellan EU och FN.

Vid scenariot läggs fokus på informationsutbyte mellan EUCP-moduler, Europeiska unionens civilskyddsenheter (med nära koppling till TAST) och NDMA, samt lägesrapportering till EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap.

Brister i interoperabilitet: förmågan att utbyta krisrelaterad information mellan organ och organisationer

Den här kapacitetsbristen gäller främst rapporteringen mellan Europeiska unionens civilskyddsenheter och EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap. För att bäst återspegla komplexiteten i EU:s civilskyddsmekanism kommer det även att fästas avseende vid modulrapportering.  

Fokuset här ska vara begränsat till EU:s civilskyddsmekanism. I en situation där en internationell insats ombesörjs genom modulerna är det ytterst viktigt att både Europeiska unionens civilskyddsenheter och EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap får enhetlig information som ger en sammanfattande bild av den operationella verksamheten som bedrivs ute på fältet. Denna situationsmedvetenhet kommer att påverka beslutsprocessen, och underlättar kommunikationen ute på fältet och den utåtriktade kommunikationen, t.ex. till EU-kommissionen och EU-medlemsstater samt massmedier

Fullgod gemensam lägesbild

En gemensam lägesbild är en särskild typ av lägesbedömning som stöds av ett strategiskt ledningssystem som ”upprättas och upprätthålls genom att incidentinformation samlas in, sammanställs och syntetiseras för att sedan spridas till samtliga relevanta parter.” (21).

De största utmaningarna utgörs av mängden data, och därmed urvalet av data som är mest relevanta för incidenthanteringen; och av datamängdernas format (insamling, integrering och analys av spridda uppgifter). Uppgifterna måste anpassas efter de exakta behoven och disciplinspecifika kraven för att passa användare av många olika typer. Information i realtid är avgörande.

Målen med en gemensam lägesbild är i slutändan att öka situationsmedvetenheten och stödja beslutsfattande i realtid om .


Referenser i litteraturen: Den här kapacitetsbristen har definierats relativt utförligt i de flesta studier om kapacitetsbrister vid . De tenderar att fokusera på hanteringen av stora mängder data, och förmågan att slå samman data av olika format.

Det finns modeller för att bedöma dynamiken hos kemiska och radiologiska hot. Emellertid tillhandahålls resultaten i olika format (kvalitativa beskrivningar, tabelldata, numeriska data, geospatiala data, osv.). Detta gör det svårt att på ett effektivt sätt använda datamängderna i ett integrerat system för en gemensam lägesbild.
Insamlingen till och integreringen av data i den gemensamma lägesbilden är ännu otillräcklig. Till exempel är detta svårt att göra omedelbart på en incidentplats när EU:s civilskyddsmekanismmoduler (EU:s civilskyddsmekanism: gemenskapsmekanism för att underlätta ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten) sätts in.
Ett universalverktyg som integrerar resultat från olika modeller, vilket möjliggör jämförelse i realtid, i en unik miljö anses nödvändigt, t.ex. till stöd för EU:s civilskyddsmekanism. Räddningsledaren ska snabbt och enkelt kunna tolka resultaten från ett sådant verktyg, t.ex. genom visualisering.

To verify if there is more effective exchange of information in the reports sent by EUCPT to ERCC.

To verify if there is more effective exchange of information in the reports sent by EUCPT to ERCC.  

To verify if the situational awareness is increased due to integrated information environment available for EUCPT.

To verify if the situational awareness is increased due to integrated information environment available for EUCPT.  

To verify if the use of the demonstrated solutions shortens the time of decision making.

To verify if the use of the demonstrated solutions shortens the time of decision making.   

To verify if more structured information increases situation awareness and results in more efficient decision making.

To verify if more structured information increases situation awareness and results in more efficient decision making.   

To verify if providing up to date map information shortens the time of terrain reconnaissance.

To verify if providing up to date map information shortens the time of terrain reconnaissance.  

Large Forest Fires (FF) are spreading in a fictional, non-EU country “X”. National response capabilities of country “X” are not sufficient to manage the FF. Request for an assistance is prepared by country “X” and EUCPM is activated. Modules and assets are offered by the Member States. Upon acceptance of the modules, country “X” LEMA is working closely with EUCPT on site. The will be focusing on information exchange among the EUCP Modules, EUCPT (closely linked to TAST) and LEMA as well as situation reporting to ERCC.

Trial type
Command post trial
Crisis Cycle Phase
Trial Location
Trial illustrations
Skogsbränder i Sverige, 2018
Incident category
Wildfires
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.