Lead organisation
You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Trial Description

Syftet med 2 är att förbättra kommunikationen och samordningen mellan organisationer och organ från olika länder med användning av innovativa lösningar för storskaliga och invecklade krissituationer (med flera krisskeenden). I synnerhet förväntas det franska försöket ge tillgång till följande uppgifter:

  • Identifiering av brister vid och en beskrivning av de tillhörande krishanteringsprocesserna, med en aktuellt tillämpbar standard som resultat.
  • Val av lösningar för krishanteringsfunktioner som omfattas av ovanstående processer samt av i vilken utsträckning dessa bidrar till processerna och slutligen åtgärdande av identifierade kapacitetsbrister med återkoppling till systemleverantörerna för förbättring av systemen och fördelarna när dessa används.
  • Tillämpning av aktuell Trial Guidance Methodology, inklusive de första slutsatserna efter slutförandet av försök 1, samt återkoppling för ytterligare förbättring.
  • Vid tillämpning av TGM även åtgärder för att tillse att det förberedda försöket är rimligt och realistiskt, och kan förväntas ge tillgång till uppgifter för bedömning av de tre dimensionerna (lösningar, försök, krishantering).
  • Bidra till den ytterligare utvecklingen av DRIVER+ testbädden.
  • Visa och diskutera DRIVER+-systemets metodologi, testbädd och första resultat med externa intressenter som närvarar som deltagare eller åskådare vid försöket.

Brister i förmågan att utbyta krisrelaterad information mellan organ och organisationer

En som stöder utbyte av krisrelaterad information mellan samtliga organisationer som är involverade i .

Uppmätta översvämningskartor över området efter dammbrottet för utvärdering av situationen (inklusive
kombinera översvämningskartorna med information (kartor) i LCMS-systemet). Bedöma översvämningens påverkan på
trafikledningen (för utformning av möjliga evakueringsstrategier).

Gemensam förståelse av den information som utbyts under krishanteringsinsatser

Olika organisationer och länder som normalt inte har något samarbete i sina dagliga mellanhavanden kan behöva arbeta tillsammans i en stor . En gemensam förståelse av situationen och tillgång till den senaste informationen är då av avgörande betydelse. Hindren mellan krishanteringsenheterna utgörs av olika naturliga språk, men främst av olika terminologier och taxonomier. Arbete pågår med att harmonisera symboliken (INDIGO), men harmoniseringen har inte genomförts i någon stor utsträckning. Prioriterade områden där det behövs gemensam behöver definieras, och en standardterminologi upprättas för respektive prioriterade område. och mekanismer till stöd för spridning och implementering av gemensam terminologi är nödvändigt samt övningar för att stödja harmonisering av terminologi eller ömsesidig förståelse av olika terminologier.

Referenser i litteraturen: Den här kapacitetsbristen har behandlats omfattande och i detalj redogjorts för i litteraturen

Rådfrågning och samråd mellan statliga organ, lokala myndigheter, privata enheter och frivilligorganisationer för att utveckla dokumentation och procedurer för kriskommunikation och informationshantering kommer att främja tillräcklig tillgång till information (t.ex. baserat på informationsbehov) och enhetlighet i terminologi och symbolik, och följaktligen även främja förståelsen av en krissituation.
I kraven på kriskommunikationsfunktioner, som ställts upp i samråd mellan berörda aktörer, måste man försöka nå enhetlighet i eller harmonisering av terminologi, symboler, återgivande av krishanteringsinformation och datautbytesformat.
Fastslagna principer för informationsutbyte måste verka för standardiserad, gemensam eller harmoniserad terminologi, symbolik, format och återgivande av krishanteringsinformation.
Standarder, gemensamma eller harmoniserade termer, symboler, format och återgivanden behöver etableras i horisontell-intern samordning och i vertikal samordning.
Krishanteringsregler och operationella standardförfaranden behöver utarbetas med hjälp av standarder, gemensamma eller harmoniserade termer, symboler, format och återgivanden.
Enhetlighet i eller harmonisering av utbildningsstandarder och utbildningsformer kommer att främja gemensam förståelse av den information som utbyts under krishanteringsinsatser

Internationellt samarbete om luftburen brandbekämpning

Resurserna är begränsade att bekämpa stora skogsbränder, och nya områden (t.ex. i Sverige) blir allt mer drabbade på grund av klimatförändringarna. Det finns mindre erfarenhet i sådana områden av att göra insatser mot en sådan (mindre väl utvecklade procedurer, och mindre tillgängligt material för brandbekämpningsinsatser). Stöd från andra länder är därför av avgörande betydelse, antingen genom bilateralt stöd eller genom EU:s civilskyddsmekanism, som samordnas av EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap. För närvarande finansieras endast en del av transportkostnaderna genom EU:s budget, men ingenting av de operativa kostnaderna. I framtiden planeras samfinansieringen att höjas till 75 procent av de operativa kostnaderna.

För att ta itu med den återstående kapacitetsbristen, i synnerhet eftersom skogsbränder antänds och utvecklas kring samma period över stora zoner (t.ex. Medelhavsmiljön), planerar Europeiska kommissionens RescEU att förvärva egna brandbekämpningsflygplan , med den operativa kontrollen bibehållen av Europeiska kommissionen, som sätts in när den europeiska civilskyddspoolen är otillräcklig eller överbelastad.

Det behövs gemensamma procedurer för att begära internationellt stöd, allokera begränsat med brandbekämpningsresurser, upprätta transportvägar, skapa magasineringsmöjligheter, och skapa en mekanism för internationellt ekonomiskt stöd.
Användningen av utländska och internationella samt offentliga och privata luftburna brandbekämpningsresurser underlättas genom etablerade förfaranden för resursförvaltning och tillhandahållande av stöd.

Samordning i hanteringen av ett stort antal svårt brännskadade olycksoffer

Såvitt vi vet har detta aldrig tidigare förekommit i fråga om stora skogsbränder med ett stort antal svårt brännskadade olycksoffer som överstiger kapaciteten i en region eller ett land. Emellertid är beredskapen bristande om detta scenario skulle inträffa.

Spanings- och räddningsinsatser används för att lokalisera saknade människor, undsätta drabbade av skogsbränder, ge första hjälpen och för att flytta människor till säkra områden.
Första behandling på plats behöver ges åt svårt brännskadade människor.
Behandling på plats av svårt brännskadade människor kan ges på ett provisoriskt uppsatt fältsjukhus eller ett vanligt sjukhus, efter att de först transporterats dit.
Ytterligare nationellt och internationellt sjukvårdsstöd för hantering av svårt brännskadade människor tas emot och samordnas.

Lokalisera döda och sårade vid stora skogsbränder

Stora kriser som skogsbränder kan beröra ett stort område, vilket ökar svårigheten att lokalisera döda och sårade. Lokalisering av potentiella olycksoffer i realtid är särskilt viktigt för faror med snabb kinetik som skogsbränder. Oftast inträffar skogsbränder i glesbygd (invånare, trafik), men de påverkar också gränsbygdenmellan urbana miljöer och skog. Typiska tekniker för lokalisering av olycksoffer som bildgenerering för temperaturmätning eller sökning med hund kan inte användas vid skogsbränder. Mobiltelefonbaserad teknik verkar vara mest användbar (antingen genom att använda specifika appar eller genom att använda sig av signaler från mobiltelefoner) i det här sammanhanget. Denna fungerar dock inte om det saknas mobiltäckning.

Referenser i litteraturen: Möjligheten att lokalisera olycksoffer på en krisscen har behandlats och dokumenterats, men inte när det gäller skogsbränder.

Samordningen mellan organen av övervakning och undersökning på plats av ett område som påverkats av en stor skogsbrand behöver förbättras genom en kapacitet att identifiera och lokalisera döda och sårade.
Humandata och sensordata från fältet och från luftburna plattformar kommer att underlätta identifieringen och lokaliseringen av döda och sårade vid stora skogsbränder.
Nya verktyg för datainsamling, som är integrerade i systemet för kriskommunikation och informationshantering, kan göra det möjligt att identifiera och lokalisera döda och sårade vid stora skogsbränder.
Ständiga möjligheter till crowdsourcing kommer att underlätta kommunikationen för människor som innestängts av eller skadats i en stor skogsbrand.

Ge medicinsk hjälp åt sårade

Det finns olika doktriner och olika organisationer för akutsjukvårdstjänsterna i olika länder vad beträffar ansvar (brandbekämpning och akutsjukvård tillhandahålls av samma organisation i vissa länder, av olika organisationer i andra) och tillgänglighet till krisscenen (”röd zon”).

Den snabba kinetiken hos skogsbränder med situationer som utvecklas snabbt kan göra att akutsjukvårdspersonal utsätts för risker samtidigt som svårt brännskadade behöver omedelbar medicinsk hjälp.

Referenser i litteraturen: I litteraturen finns inslag om geolokalisering av blåljusaktörer på en krisscen, men ingenting specifikt för skogsbränder.

Vid spanings- och räddningsinsatser samordnas aktiviteter för att lokalisera saknade människor, undsätta drabbade och ge första hjälpen.
Första behandling på plats ges av akutsjukvårdspersonal som tillkallats till incidentplatsen.
Prehospital behandling ges när sårade transporteras till ett provisoriskt uppsatt fältsjukhus eller ett vanligt sjukhus.
Det behöver ombesörjas med transport av akutsjukvårdspersonal, medicin och medicinsk utrustning till och inom det drabbade området.
Det behövs en bättre samordning mellan brandbekämpningspersonal och akutsjukvårdspersonal som deltar i spanings- och räddningsinsatser och andra krishanteringsinsatser.
En tryggare och mer säker miljö behöver skapas för akutsjukvårdspersonalen.

Trial objective 1

Develop shared situation awareness about the crisis current situation and the crisis dynamic, so that all involved practitioners can bring their expertise as soon as possible.

Trial objective 2

Develop shared situation awareness about the response to coordinate operations, so that one ’s operations do not disturb another organisation’s activities.

Trial objective 3

Improve communication between onsite and offsite command teams to manage the reinforcement requests properly.

Trial objective 4

Improve communication across organisations from different countries (therefore with different doctrines), so that the deployment of support teams on the operation site can be as smooth and efficient as possible.

Trial objective 5

Ensure the safety of the responders (and in particular if others than firefighters are operating in close or direct contact with the fire area).

Trial objective 6

Improve decision-making regarding specifically 1) tasking of reinforcement teams; 2) routing of means (ambulances).

No content has been made publicly available so far.
Trial type
Trial
Crisis size
Crisis Cycle Phase
Trial Location
Trial illustrations
Brandman i arbete
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.