This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Den scenarieförstärkta utbildningen i psykologisk första hjälpen (PFA) ger kunskaper om vad PFA är, riktlinjer för hur PFA ska utföras, samt ett övningspaket.

Samlingen använder sig av Världshälsoorganisationens Look Listen Link-principer för PFH och omfattar a) En introduktion till psykologisk Första Hjälpen som broschyr, b) Riktlinjer för att ta hand om personal och efter en , c) En mall för policyansvariga och d), en dagslång PFH-kurs för utryckningspersonal och en annan dagslång kurs för gruppchefer och handledare i PFH för frivilligarbetare och hantering av spontana frivilligarbetare.

Utbildningen omfattar även egna , och kursdeltagarna övar med hjälp av rollspel för olika situationer. Alla utbildningar omfattar fallhistorier och scenarion. Det finns manus till scenariona, som kan spelas upp av skådespelare eller digitala lösningar som t.ex. XVR. Allt material har utformats av Internationella förbundet Röda korsets/Röda halvmånens referenscenter för psykosocialt stöd. Materialet behandlar Röda korsets/Röda halvmånens och andra humanitära och volontärbaserade krisresponsorganisationer när det gäller att skapa kapacitet att tillhandahålla PFA till personer som drabbats av kris och att ta hand om personal och frivilligarbetare efter kriser. Det bygger på Röda korsets/Röda halvmånens personals och frivilligarbetares utförliga erfarenheter och praktiska tillämpning i hela världen, är baserat på forskning och omfattar internationella direktiv och standarder.

1 dags utbildning i PFH för insatspersonal/spontana volontärer

Denna endagarsutbildning i psykologisk första hjälpen (PFH) för insatspersonal och spontana volontärer utrustar deltagarna med grundläggande kunskap, och självförtroende för att kunna leverera kvalitativ PFH till personer som är akut drabbade i en krissituation.

Viktiga komponenter av utbildningen omfattar:

1: Kunskap angående principen av att se, lyssna och länka för kvalitativ PFH

2: Session för att träna på principen att se: Efter sessionen kommer deltagaren att veta hur man först säkerställer sin egen och andras säkerhet, att bedöma vem som behöver hjälp, att undersöka förekomsten av fysiska skador och känslomässiga reaktioner och därefter börja att ta reda på mer information om vad som har hänt och bedöma omedelbara grundläggande och praktiska .

3: Session för att träna på principen att lyssna: Efter sessionen kommer deltagarna att förstå hur man presenterar sig själv, hur man lugnar en person i en och hur man använder sig av aktivt lyssnande och ställer användbara frågor

4: Session för att tränga på principen att länka: Deltagarna kommer att lära sig hur man hanterar de identifierade praktiska behoven och länkar drabbade personer till relevant stöd, information och tjänster

5: Att använda helheten: Ett rollspelsscenario där deltagarna reagerar och samverkar på ett sätt som hjälper dem att träna på att kombinera alla färdigheter som ingår i SE, LYSSNA, LÄNKA.

Related CM functions

Endagarsutbildning i PFH för gruppchefer och arbetsledare på spontana volontärer

Innovativ kurs som kombinerar färdigheter för psykologisk förta hjälpen med ledarskapsfärdigheter för gruppledare inom organisationer tillsammans med spontana volontärer inkluderar 

1: en uppfriskning av principerna för PFH "Se, lyssna, länka"

2: färdigheter och för omhändertagande av volontärer

3: sessioner om maktrelationer/ledningsdynamik och färdigheter för att på ett positivt hantera de specifika problem som uppstår när välutbildade och organisationsmässigt strukturerade arbetsledare arbetar tillsammans med outbildad personal/personal som inte ingår i en organisation

Related CM functions

Illustrations
Psykologisk första hjälpen är ett sätt att hjälpa personer som mår dåligt, så att de känner sig lugnade och får stöd under stora utmaningar.
PFA handlar om att ta hand om personer som mår dåligt. Det innebär att man är uppmärksam på hur personen reagerar och lyssnar aktivt, samt eventuellt även att man tillhandahåller praktisk hjälp för att tillfredsställa grundläggande behov, till exempel genom att lösa ett problem.
Stöd för familjer som blivit hemlösa på grund av översvämning i Kroatien. Psykosocialt stöd kan även innebära att skapa möjligheter för barn att leka och känna glädje i en svår situation
Personal och frivilligarbetare som rycker ut vid en kris tillhör ofta det samhälle som drabbats av krisen.  I denna dubbla roll har de ofta långa arbetspass under utmanande omständigheter. Det kan vara svårt för dem att få den vila de behöver för att må bra. Dessutom ställer de ofta väldigt höga krav på sig själva. De behöver stöd från de organisationer som de arbetar för. En del av detta stöd är att ge dem och deras handledare utbildning i psykologisk första hjälpen.
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798