This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
HumLog Suite är en plattform för prestationsbedömning, som används för logistikprocesser inom krishantering.

Den kan tillämpas på både det aktuella logistiknätet och fiktiva (planerade) nätkonfigurationer. Dess funktioner är bland annat stöd vid strategisk planering och taktiskt och operativt beslutstöd genom och jämförelser av logistiknätets prestationer i givna situationer och med realistiska krishanteringsåtgärder. De huvudsakliga målgrupperna är högre krishanteringschefer, samordnare och utryckningsorgan, och syftet är strategisk utformning och konfiguration av logistiknätet. Namnet ”HumLog” härstammar från begreppet humanitär logistik, och innebär alltså planering, tillämpning och kontroll av effektiva och kostnadseffektiva flöden och lagringsmöjligheter för varor, material och utrustning samt tillhörande information från källan till konsumenten, i syfte att uppfylla förmånstagarnas vid en viss resurskapacitet.

Systemet uppfyller sitt huvudsyfte ur tre separata men sammanhängande synpynkter:

  • HumLog[em] är ett modelleringsverktyg som kan användas på olika språk. Aktuella eller planerade operativa processer in och utformas i systemet. Det kan användas för både med referensmodeller och rapportering och sökning av mönster.
  • HumLogBSC är ett IT-kompatibelt prestationsmätningssystem för humanitär logistik. Det är ett processbaserat och modulärt protokoll som baseras på en referensmodell för humanitär logistik. Systemet använder processmodellerna för att beräkna en uppsättning prestationsvärden.
  • HumLogSim är ett anpassningsbart simuleringsprogram för diskreta händelsebaserade och aktörbaserade simulationer. Det visar krishanteringsåtgärder inom och mellan olika humanitära organisationer i syfte att uppnå ett visst mål, och gör en bedömning av den totala prestationen.

HumLog Suite kan användas för olika situationer och operativa nivåer inom krishantering. På det strategiska planet kan det användas för att skapa eller uppdatera ett stödnät med en eller flera utryckningsorganisationer. Med hjälp av processmodellfunktionena kan man sammanställa och bedöma krishanteringsåtgärder i syfte att planera den dagliga verksamheten eller förbereda nödåtgärder i händelse av kris. Vidare kan simulationsprogrammet analysera olika tänkbara nätkonfigurationer med avseende på operativa lokaler, mängden lagrade förnödenheter, lagerkapacitet, personal m.m. Genom att verkställa så kallade ”tänk om”-scenarion kan man simulera ett planerat nätverks prestationer under en fiktiv kris. Uppgifter från historiska kriser kan användas för att skapa ett realistiskt .

På det taktiska planet kan dessa funktioner även användas för jämförelser mellan olika genomförandeplaner och för att bedöma deras förväntade resultat. Med hjälp av en eller flera utryckningsorganisationers stödnät i en verklig krishändelse kan krishanteringschefer testa olika strategier för att hantera en kris utan att påverka de verkliga resurserna. Den simulerade kapaciteten kan på så vis anpassas fritt enligt en viss organisations behov, till exempel konstruktion av sandsäcksmurar, av befolkningen eller tilldelning och transport av personal. Simulationen tar hänsyn till alla tillgängliga resurser och kapacitetsbegränsningar i syfte att tillhandahålla ett komplett och utförligt genomförandeprotokoll, som sedan kan användas av befälhavare för jämförelse av genomförandestrategier.

HL-01 Definiera stödnätets konfiguration och syfte

Det första steget vid inställning av HumLogSuite är att definiera stödnätets struktur, konfiguration och vilket syfte det ska uppfylla. Detta innebär inmatning och dokumentation av alla inblandade parter, t.ex. utryckningsorgan, förmånstagare, infrastrukturleverantörer och operativ verksamhet. Den simulerade miljön utvecklas baserat på dessa uppgifter och anpassas till stödnätet. Processen är en konfiguration på lång sikt, som genomförs när systemet installeras.

Related CM functions

HL-02 Bedömning och jämförelse av olika utryckningsstrategier

Olika strategier för att uppnå stödnätets syfte kan bedömas och jämföras, baserat på det konfigurerade stödnätet och syftet. Dessa strategier kan t.ex. Variera på grund av tillgängliga resurser, behovet av resurser eller kostnads- eller tidsbegränsningar. Detta möjliggör en så kallad ”tänk om”-analys, där stödnätets operatör kan undersöka fiktiva scenarion och göra uppskattningar för olika scenarion. 

Related CM functions

Illustrations
Visning av leveranskedja
Visning av processer
Visning av analys
  • 0
  • 1
  • 2