This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Med CrowdTasker kan krishanterare ge instruktioner till ett stort antal icke samordnade (antingen spontana eller på förhand registrerade) frivilligarbetare gällande anpassningsbara uppdrag, information, varningar och larm i samband med incidenten, samt även själv inhämta information från frivilligarbetarna.

En utvärdering och bild av återkopplingen ger krishanterare en detaljerad översikt över situationen, som sedan i sin tur används till att inleda lämpliga avhjälpningsåtgärder.

CrowdTasker ger följande fördelar för krishanterare under arbetet med som redan finns på plats:

  • Drastiskt reducerad tid och arbetskapacitet för informationsutbyte med frivilligarbetare;
  • Urskiljning mellan olika frivilligarbetare baserat på deras profiler (t.ex. färdigheter, hälsa) och position
  • Kontakt med personer som eventuellt känner till de lokala förhållandena;
  • Reducera arbetsbördan för utrycknings- och räddningsorganisationer;

 

Supported Use Cases

CT-01 Hantering av spontana frivilligarbetare

CrowdTasker stödjer volontärsamordnare och utryckningsbefäl genom att tillhandahålla en enkel registreringsmetod och låg ingångströskel för spontana som inte är officiellt bundna till organisationen.

Registrering av frivilligarbetare tillämpas som självregistrering via mobilappen. Frivilligarbetare kan lätt skapa konton genom att ange en e-postadress och ett lösenord. Sedan kan de mata in uppgifter om sina kunskaper på en profilsida. Uppgifterna kan sedan undersökas och bekräftas av personer som sysslar med administration av frivilligarbetare för att ge dem en bild av frivilligarbetarprofilens tillförlitlighet.

Alternativt kan frivilligarbetare använda CrowdTaskers sociala mediegränssnitt (via chattrobotar) för att registrera sig på ett ännu enklare sätt. Genom att inleda en konversation med CrowdTaskers chattrobot kan frivilligarbetare registrera sig och på så vis skickas information och uppdrag samt ange profiluppgifter på samma sätt som via mobilappen, men via en kanal som de redan använder och känner till.

Related CM functions

CT-02 Interaktion med befintliga informella frivilligarbetargrupper

Spontana använder ofta sociala medier som organisationsmetod och för administration av sina insatser som grupp. Det är särskilt lätt att registrera sig via sociala medier, eftersom de flesta redan vet hur de används och hur de fungerar. På grund av detta utgör sociala medier en attraktiv kanal för att ge vägledning åt spontana frivilligarbetare.

CrowdTaskers gemenskapsmodul bildar ett gränssnitt mellan volontärsamordnare och självorganiserade grupper, som lätt kan etableras genom att lägga till CrowdTaskers chattrobot i gruppen. Därefter kan gruppen ta emot information om de pågående insatserna. De kan även skicka egna meddelanden rörande uppfattade via chattroboten, vilket möjliggör ett informationsutbyte och samordning med nödorganisationer och andra sammanslutningar. Samordnare av frivilligarbetare kan se informationsutbytet i CrowdTaskers gemenskapsmodul och kan lämna kommentarer eller ge stöd. På så vis kan volontärsamordnare interagera med grupper som inte deltar i informationsflödet på vedertagna plattformar för frivilligarbete.

Funktionens syfte är att dela information om eventuella problem på ett mer abstrakt plan än i det vanliga arbetsflödet för frivilliga insatser, på grund av informationsutbytets natur (dvs. med en grupp i stället för med separata registrerade frivilligarbetare). En grupp kanske till exempel observerar (eller till och med bildas på grund av) en blockerad väg och försöker rensa den. Eftersom de behöver hjälp skickar de informationen via chattroboten i sin egen Telegram-grupp som ”Rensa Väg X” - ett uppdrag som en volontärsamordnare eller en annan grupp kan reagera på (genom att lämna en kommentar eller erbjuda stöd). Denna sorts interaktion kräver mer självstyre från mottagarens sida än uppdrag som tilldelas via CrowdTasker-mobilappen.

Related CM functions

CT-03 Sprida varningar och larm till registrerade användare (larmfunktion)

CrowdTasker kan användas till att skicka varningar, information och instruktioner i realtid till allmänheten. Dessa kan skickas till mottagare på en viss plats för att varna dem om riskområden eller ge instruktioner om hur de ska bete sig när de beträder en viss zon. Varningarna och larmen kan även skickas endast till användare med särskilda kunskaper.

På förhand registrerade kan till exempel informeras om en annalkande storm eller översvämning och ges instruktioner om vilka förberedelser som måste göras och hur de ska reagera när en  inträffar. 
 

 

Related CM functions

CT-04 Rapporter för vissa uppdrag och förfrågningar

som använder CrowdTasker kan instrueras att rapportera om situationen på plats, till exempel för en första av skadorna inom ett visst område. För att åstadkomma detta kan utryckningsbefälet skapa uppdrag som består av flera olika steg (på samma sätt som en enkät) för att ställa specifika frågor om en händelse. Varje steg består av en beskrivning av steget och tänkbara svar (flera eller ett enda alternativ, siffror, bilder osv.).

Rapporteringen kan begränsas till ett visst område och till användare med särskilda färdigheter.

Alla uppdragsrapporter finns och visas på en interaktiv karta för händelsen, så att utryckningsbefälet kan ange hur hjälp åtgärderna ska planeras och vilken prioritering som gäller.

Related CM functions

CT-05 Crowdsourcade fältrapporter (observationer) från personer som använder systemet

Utryckningsbefälet kan göra det möjligt för frivilligarbetarer som använder CrowdTasker att skicka rapporter om nyligen inträffade händelser på plats. Detta skiljer sig från användningsfallet ”Begära specifika rapporter”. Utryckningsbefälet får på så vis information om okända händelser. Rapporten skapas av frivilligarbetaren själv, till skillnad från användningsfallet ”Begära specifika rapporter”, där utryckningsbefälet redan känner till händelsen och vill ställa specifika frågor till om en viss situation.

Rapporteringen kan begränsas till ett visst område och till användare med särskilda färdigheter.

Alla rapporter finns och visas för utryckningsbefälet på en interaktiv karta, vilket gör det lättare att förbättra planering och prioritering av åtgärder.

Related CM functions

CT-06 Genomföra sista minuten-mikroutbildning

Med CrowdTasker kan de ansvariga organisations ge personer som använder systemet en ”sista minuten-mikroutbildning” baserat på ”de kunskaper som krävs” med tanke på deras geografiska position och profil.

På förhand registrerade kan till exempel informeras om en annalkande storm eller översvämning och ges instruktioner i vilka förberedelser som krävs och hur de ska reagera om och när krisen inträffar. Frivilligarbetare med särskilda färdigheter kan få annan information än personer utan dessa färdigheter, och ett svarsformulär kan användas för att kontrollera att frivilligarbetarna har förstått informationen.

Related CM functions

Illustrations
CrowdTasker översikt över situationen
CrowdTasker verksamhetsprocess
  • 0
  • 1
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.