This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
LCMS (Landelijk CrisisManagement Systeem, Nederländernas nationella krishanteringssystem) är ett rikstäckande krishanteringssystem som används i Nederländerna för att upprätthålla och dela en gemensam lägesbild till stöd för samarbete vid storskalig krishantering.

LCMS används av samtliga 25 säkerhetsregioner, de flesta vattenmyndigheter, Rijkswaterstaat, ett ökat antal akutsjukvårdsorganisationer, den nederländska kungliga militärpolisen och en del dricksvattenleverantörer. LCMS stöder nätverksbaserat samarbete, vilket är ett sätt att arbeta där tydliga överenskommelser görs om att dela information så att beslutsfattande under krisomständigheter alltid baseras på en aktuell, enhetlig och gemensam lägesbild. LCMS är en webbaserad samarbetsmiljö med en mycket hög nivå av tillgänglighet. Samarbetsmiljön kan användas för att dela information såväl inom en som mellan organisationer. Den stöder upprätthållande och delning av geografiska och textuella bilder.

Lägesbilden  utgör hjärtat i hela LCMS-systemet. Lägesbilden ger en snabb översikt över all relevant information från och för alla samarbetande team och organisationer. Den består av en geografisk del och en textuell del.

LCMS Text kan användas för att komponera och arrangera en sammanhängande, tydlig och faktisk lägesbild. Som en påminnelse för informationscheferna inkluderas i de textuella fältens standardinnehåll ett antal teman som vanligtvis är relevanta vid . Tänk till exempel på meteorologisk information, säkerhet för räddningsarbetare och överblick över offer.

LCMS Plot kan användas för att upprätthålla en geografisk bild av situationen. För varje deltagande team finns det ett separat ritningslager.
Ett webbaserat visningsprogram för geografiska bilder ingår i LCMS Text. Visningsprogrammet kan användas för att visa relevanta kartlager och diagramlager.

 Geo4OOV -servern förser LCMS – liksom ett ökande antal andra system – med icke-dynamiska geografiska data. LCMS-användarna kan hitta praktiskt taget allt de behöver.

LCMS mobile stöder samordning av storskaliga vid okontrollerade yttäckande bränder. LCMS mobile kompletterar visualiseringen av incidentplatsen, brandbekämpningsplatser, släckningslinjer samt vattenuttagspunkter med funktionalitet för av enheter, fordon och materiel. Insatsledarna stöds av realtidsvisualisering av faktiska platser för fordon och utplacering av resurser samt intressepunkter för logistik.

LCMS mobile använder ad hoc-routrar för att upprätthålla en säker anslutning till internet och de centrala LCMS-servrarna. Ad hoc-routrarna skapar automatiskt ett lokalt fältnätverk som omfattar samtliga fordon. Detta har fördelen att bara ett av fordonen behöver en 4G- eller 3G-anslutning eller satellitanslutning för att kunna förse alla de andra fordonen med en internetanslutning.

Illustrations
Logotypen för LCMS
Textuell bild
Geografisk bild
Mobil användning
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798