This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Verktyg och tjänster för ansvarsfull innovation och digital etik.

MoreIT står för Mobilising Responsible Transformation. Det är en forskar- och rådgivningsgrupp baserad på centrumet för mobilitetsforskning på avdelningen för sociologi vid Lancasters universitet i Storbritannien. Vår forskning fokuserar på ansvarsfull socioteknisk innovation inom transport, hälso- och sjukvård, säkerhet för allmänheten och katastrofinsatser (PPDR, räddningstjänst och katastrofinsatser). Mer än 15 års forskning om i nationella och EU-finansierade projekt har frambringat ett överflöd av kunskap och expertis.

Vi har utvecklat en rad forskningsbaserade tjänster till stöd för samarbetsinriktad socioteknisk innovation och oberoende, opartisk formativ och summativ utvärdering med yrkesutövare. Vi deltar i standardiseringsinsatser, till exempel för semiotisk genom Terminologies for Crisis and Disaster Management (terminologier för - och katastrofhantering; CEN/WS TER- -2017), och genom vägledning för digital etik inom samarbetsinriktad informationshantering genom att leda tjänsten isITethical? Informationsutbyte. Vi har utvecklat kreativa metoder för konsekvensbedömning av etiska aspekter och den personliga integriteten.

Vårt arbete integrerar standardiserade metoder, t.ex. ramverket SATORI för konsekvensbedömning av etiska aspekter (CEN CWA 17145-2 2017), och DRIVER+ Trial Guidance Methodology. Vi har expertis inom medborgarengagemang. Vi kombinerar detta med ett ramverk för samhälleliga beredskapsnivåer för att öka ambitionen om och kvaliteten på innovation, och därigenom den grad i vilken innovationer bidrar till acceptans.

Våra tjänster underlättar att forma ansvarsfull innovation och nya arbetssätt samt organisatoriska och rättsliga omvandlingar och policyomvandlingar för god socioteknisk framtidsinriktning inom transport och hälso- och sjukvård samt PPDR (räddningstjänst och katastrofinsatser).

Supported Use Cases

Förstå yrkesutövarnas behov

Nya tekniker är ofta mer än bara en  på ett problem. De kan vara banbrytande, och skapa nya sätt att arbeta på. För att kunna utveckla teknik och nya arbetssätt som är tillfredsställande är det viktigt att förstå yrkesutövarnas arbetssätt och effekterna vill uppnå genom

MoreIT har ett brett urval av metoder och tjänster som möjliggör en djup förståelse av yrkesutövarnas och en artikulering av en vision, inklusive:

 • etnografiska studier av arbete
 • framtida workshoppar med prototyper
 • scenariebyggande
 • tekniker till stöd för dialog och ömsesidig förståelse av potentialen för samt begränsningarna och fallgroparna med ny teknik 

Detta svarar på ett brett spektrum av krishanteringsfunktioner. 

Related CM functions

Prototypframställning för att förstå framtida arbetssätt

Förutse och ta itu med oavsiktliga konsekvenser av innovation

för ofta med sig oavsiktliga konsekvenser. Ett exempel är införande av nya sätt att registrera uppgifter om på som kan föra med sig ansvarighet i nya hänseenden. Det är viktigt att förstå oavsiktliga ‒ såväl positiva som negativa ‒ konsekvenser. MoreIT möjliggör konkreta sätt att förutse och hantera oavsiktliga konsekvenser på, inklusive:

 • prototypframställning
 • formativ
 • visionering

Detta gäller för en lång rad av krishanteringsfunktioner.

Related CM functions

Förstå oavsiktliga konsekvenser

Utveckla innovation med stark digital etik

Digital inom PPDR (räddningstjänst och katastrofinsatser) kan ge upphov till en rad etiska frågor, från dataskydd till frågor om förtroende och social sortering. Hur ska yrkesutövarna hantera bilderna från kroppsburna kameror? Vem är ansvarig om en biosensor mäter fel, eller om en triageprocess som drivs av artificiell intelligens leder till en felaktig triagebedömning? Hur hanterar man informationsöverflödet från digitala källor? Hur förfar man med bidrag från sociala medier? Genom dess tjänst IsITethical ger MoreIT stöd för ansvarsfull digital innovation inom PPDR, som bygger på mer än 15 års samarbete med och IKT-utvecklare inom den akademiska världen och industrin, inklusive:

 • vägledning om etiska, rättsliga och sociala utmaningar och möjligheter som uppstår vid design och användning av nya digitala kommunikationsnätverk, anordningar, tjänster och program
 • Exempel på utmaningar, inklusive dataskydd enligt den allmänna dataskyddsförordningen, säkerhet, övervakning, informationsöverflöde, ansvarsskyldighet, förtroende, ansvar;
 • Exempel på möjligheter, inklusive förbättrat samarbete, situationsmedvetenhet, agilitet, transparens, nya partnerskap, och lärande.
 • kreativ etisk konsekvensbedömning för användbar, högkvalitativ, ansvarsfull innovation, utbildning och fortsatt yrkesmässig utveckling, en samhällsplattform för informationsutbyte. 
 • Sällskapsspelet isITethical och andra seriösa spelmetoder

De här tjänsterna är användbara för en rad krishanteringsfunktioner.

Related CM functions

Sällskapsspelet isITethical

Formativ bedömning av innovation

Eftersom förändrar människors sätt att arbeta är det viktigt att kontinuerligt utvärdera det bidrag som ny teknik ger. MoreIT samarbetar med och teknikutvecklare för att tillhandahålla iterativ formativ yrkesutövarbedömning. Vi tillhandahåller:

 • standardiserad och kreativ konsekvensbedömning av etiska aspekter och den personliga integriteten
 • anpassningar av Trial Guidance-metoden i Driver+

De här tjänsterna är tillämpliga på ett stort antal krishanteringsfunktioner.

Related CM functions

Formativ bedömning

Yrkesutövarbedömning

Det krävs i allt högre grad yrkesutövarbedömning i samband med . MoreIT ger stöd samt tillhandahåller  och metoder för rekrytering av , utvärderingsaktiviteter och dokumentation, inklusive:

 • metoder för gemensam konstruktion
 • serious gaming 
 • audiovisuell dokumentation
 • avrapportering

Dessa verktyg och metoder är tillämpliga på ett antal krishanteringsfunktioner.

Related CM functions

Gemensam konstruktion
Illustrations
Logotypen för MoreIT
Logotypen för isITethical
Spela sällskapsspelet isITethical
EtiKit Booking
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

 

 

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.