Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
I Real Time Flood Risk Assessment Viewer presenteras riskinformation för den faktiska situationen (med hjälp av mätningar), och för kommande dagar med hjälp av prognoser, genom att en Single Point of Truth används för information för alla de dagliga operativa arbetsprocesserna.

I Real Time Flood Assessment Viewer presenteras riskinformation för den faktiska situationen (med hjälp av mätningar), och för kommande dagar med hjälp av prognoser. Informationen klustras i:

 • Vattennivåer: Uppmätta och prognostiserade vattennivåer på olika platser, och omvandlingen av dessa vattennivåer till den hydrauliska belastningen (inklusive vind och vågor), för en skyddsvall eller damm på en viss plats.
 • Skyddsvallar: En skyddsvall kan delas in i olika sektioner baserat på vanligt förekommande egenskaper. För varje sektion av skyddsvallen beskrivs egenskaperna som bestämmer hållfastheten hos skyddsvallen.
 • Zoner: Risken under vissa förutsättningar kvantifieras med hjälp av översvämningsscenarion och sannolikheten för brott. Ett område kan delas in i olika zoner, till exempel baserat på postnummer. Risken kvantifieras i en risk under vissa förutsättningar för ekonomiska skador, risk under vissa förutsättningar för människor utsatta för faror samt risk under vissa förutsättningar för olyckor med dödlig utgång och lokal sannolikhet för exponering för en översvämning. I figur 4 visas ett exempel på risk under vissa förutsättningar för respektive postnummer.
 • Åtgärder: För varje skyddsvall eller damm kan också ett bibliotek med olika sårbarhetskurvor, som beskriver effektiviteten av åtgärder, förberedas i förväg. Till exempel kan höjden på skyddsvallen korrigeras, liksom skicket på erosionsskyddet av gräs osv.
 • Mänsklig utvärdering (expertbedömning): Sannolikheten för brott, till följd av översvämning, kan korrigeras för bias vid mänskliga utvärderingar. För detta ändamål kan man använda mätningar och fältinspektioner samt fjärranalys och datavetenskapstekniker.

All tillgänglig information har samlats in och importerats i ett visningsprogram för bedömning i realtid av översvämningsrisk (Real Time Flood Risk Assessment Viewer) för att kunna fastställa möjligheten för dammbrott och de därmed förenade riskerna (följderna). Vad avser lärande, validering och förvaltning av tillgångar kan också syntetiska ”Vad händer om ...”-händelser (vattennivåer) definieras. Dessa syntetiska händelser kan beskriva potentiella eller historiska översvämningshändelser.

Real Time Flood Risk Assessment Viewer är användbart för att underlätta diskussionen om möjliga åtgärder. Visningsprogrammet hjälper experterna att uttrycka sin åsikt, och det ger insikt i ett komplext system med beroenden. Det kan vara någon expert som sitter inne med specialkunskap, och på det här sättet, medan han/hon presenterar och diskuterar alternativen med hjälp av kartan, blir det lättare att få ut kunskapen till de andra experterna i expertteamet. Kunskapen blir då belyst ur allas synvinklar så att man kan komma fram till hur kunskapen kan vara till nytta i krissituationen.

Supported Use Cases

Expertbedömning av översvämningsrisk, Budapest (Ungern)

All tillgänglig information om regionen Györ (Danube, uppströms från Budapest) har samlats in och importerats i ett visningsprogram för i realtid (Real Time Flood Assessment Viewer) av översvämningsrisk för att kunna fastställa möjligheten för dammbrott och de därmed förenade riskerna (följderna). Efter en kort introduktion av deltagarna förklaras syftet med mötet: att förverkliga en metod för uppskattning av effekterna av åtgärder genom expertbedömning. Målet med den här metoden är minskning av översvämningsrisker. Som underlag för expertbedömningssessionen förevisas materiella skador samt olycksfall och offer för varje grannskap på en karta. Syftet med proceduren är att uppskatta effekten (ofta minskande) av dessa åtgärder. Detta gör det möjligt för oss att utvärdera alla typer av organisatoriska åtgärder utifrån deras effektivitet (kostnadsmässigt).

Related CM functions

Skyddsvallsinformation för region Györ

Förbättringar i krishanteringen påfordras för vattenmyndigheten för Rijn och Ijssel i Nederländerna

Till följd av den nya standardiseringen (andra krav och nya beräkningsregler) i Nederländerna håller inte Rijn och IJssels vattenmyndigheters (WRIJ) skyddsvallar längre standarden för vattensäkerhet. Skyddsvallarna måste uppfylla den nya standarden före 2050. Förutom omställningen till den nya standarden och ny lagstiftning har WRIJ, i egenskap av förvaltare av översvämningsskydd, huvudansvaret för att förhindra översvämningar. Detta görs genom att utöva tillsyn över översvämningsskydd genom att förvalta, utföra underhåll och bekämpa kalamiteter.

WRIJ håller på att utarbeta en plan för av och punktinsatser mot översvämningar. Vattenmyndigheten framställer dess handlingsperspektiv för att så effektivt som möjligt uppfylla sin aktsamhetsplikt inom området katastrofinsatser vid höga nivåer för inkommande vatten.

I användningsfallet har följande utretts:
1. Huruvida vattenmyndighetens kapacitet är tillräcklig för att få upp vattennivån till den standardmässiga.
2. Hur vattenmyndigheten kan förbättra sitt handlingsperspektiv i händelse av högvattenhot.

Related CM functions

Skyddsvallsinformation för region Lobith
Sannolikhet för indikatorfel

Säkerhetsbedömning av skyddsvallar av Hollands Noorderkwartier (Nederländerna)

Ambitionen för Water board Hollands Noorderkwartier (HHNK) är att utveckla kunskap med Real Time Flood Assessment Viewer, och med den nyutvecklade kunskapen kan genomförandet av riskbaserad förvaltning och underhåll tas ett steg vidare. Utveckla kunskap och tillämpa den pragmatiskt för att använda säkerhetsbedömningen för riskkontrollerad slåtterhantering.

Arbete har utförts med att utveckla en metod för prioritering av förvaltning och underhåll med avseende på risker för vattensäkerheten. Detta inbegriper målinriktade inspektioner och underhåll på de platser där riskerna för vattensäkerheten inom förvaltningsområdet är som störst, och/eller där detta krävs från andra funktioner (t.ex. bild- och vägförvaltning) för underhållsuppgiften. Metodiken är också inriktad på utarbetande av fleråriga planer med hänsyn till en tillgänglig budget, och på optimering av förvaltning och underhåll.

Related CM functions

Skyddsvallsinformation för region North-Holland
Säkerhetsnivåer för skyddsvallar

Hållfastheten hos dammar: funktionell och teknisk design (Nederländerna)

Vattenmyndigheten utredde vilken information per roll i
hjälporganisationen som skulle vara tillgänglig, och på vilket sätt. Detta har beaktats
ur både teknisk och organisatorisk synvinkel. Resultatet blev att man
visualiserade aktuella och förväntade vattennivåer, som visade
de aktuella och förväntade översvämningssannolikheterna med effekten av
åtgärder upp till visualiseringen av aktuella och förväntade risker.

Related CM functions

Översikt över hållfastheten hos dammar
Illustrations
Real Time Flood Risk Assessment Viewer ‒ skyddsvallar
Real Time Flood Risk Assessment Viewer ‒ riskbedömning
Real Time Flood Risk Assessment Viewer ‒ konfigurera
Real Time Flood Risk Assessment Viewer ‒ sårbarhetskurvor
Real Time Flood Risk Assessment Viewer ‒ scenarion
Real Time Flood Risk Assessment Viewer ‒ indikator för torka
Real Time Flood Risk Assessment Viewer ‒ vattennivåer i realtid
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.