Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
STORM Dashboard tillhandahåller samarbetsinriktade och operativa tjänster som möjliggör bättre agerande i de förebyggande faserna och insatsfaserna av en katastrof

Kunskapsdelning spelar en central roll, särskilt i ett nödläge, och möjliggör tillgång och tillgänglighet till kritisk information om risker och katastrofer. Brist på information komplicerar effektiv hantering av katastrofer och försvagar beslutsprocesserna. Av dessa skäl är det grundläggande att utveckla en infrastruktur som kan hantera kunskap och, framför allt, som kan öka ekonomiska och sociala värden som främjar skapande och utbyte av kunskap, som kan använda för att prestera bättre, som kan uppdateras, och som kan förbättra hållbarheten. Kommunikation och beslutsfattande under en måste ske inom en komprimerad tidslinje eftersom det krävs snabbare än vanligt för att stabilisera en farlig situation, förhindra ytterligare förluster och påbörja återuppbyggnaden. I sådana komplexa situationer gör en samarbetsinriktad och dynamisk miljö det möjligt för aktörerna att interagera med varandra och göra gemensamma ansträngningar för att samverka. För att få till stånd en sådan miljö krävs stödverktyg som gör det möjligt att, i tid, generera och dela lägesbilder i syfte att underlätta kommunikation och samarbete mellan användare samt förbättra effektiviteten i och ändamålsenligheten för beslutsfattandet. Inom ramen för forskningsprojektet H2020 STORM (700191) utformades och implementerades en samarbetsinriktad instrumentpanel för beslutsfattande där slutanvändarna, när som helst, kan få en aktuell lägesbild för att kunna agera bättre, antingen i den fasen för att mildra effekterna av klimatfenomen eller i insatsfasen när en katastrof inträffar. De föreslagna verktygen, som utvecklats genom spjutspetsteknik, förväntas förbättra samarbetet och samordningen samt stödja beslutsfattandet bland de berörda aktörerna. På den samarbetsinriktade STORM-plattformen för beslutsfattande är de samarbetsinriktade miljöerna och operationsmiljöerna tätt sammanlänkade. Befintlig kunskap (t.ex. , riktlinjer, dragna lärdomar, procedurer och processer osv.) om riskerna med och konsekvenserna av naturkatastrofer kan hjälpa expertgrupper att fatta beslut och dela ny kunskap (t.ex. från lägesbilden, riskbedömningen och dataanalys) för snabba och effektiva återuppbyggnadsinsatser. Plattformen syftar till att vara en stödresurs och ett stödverktyg för utveckling av en samarbetsinriktad miljö. En anpassningsbar instrumentpanel, som kartlägger den aktuella situationen på ett syntetiskt sätt och samlar in den mest relevanta informationen, är en nyckelresurs för att stödja ett effektivt och ändamålsenligt beslutsfattande. Som en huvudfördel kommer de involverade aktörerna att vara medvetna om formuleringen och valen av riskreducerande åtgärder baserat på tillgänglig riskinformation och berörda aktörers . Insatstiden förkortas tack vare att rätt personer med relevant och katastrofhändelser identifieras snabbare. Den samarbetsinriktade STORM-plattformen för beslutsfattande tillhandahåller en uppsättning specifika samarbetstjänster och operativa tjänster som kommer från de två sammanlänkade miljöerna. Samarbetstjänsterna finns överst på instrumentpanelen, dvs. Nätverk & plats, Processutvinning, Uppdatering om nyheter och Dokumentbibliotek samt Användarprofil och Semantisk sökning. De operativa tjänsterna finns på vänster sida, och är: Sensorkarta, Visuell analys, Händelsehanterare, Riskbedömning och Lägesbild.

 

Samarbetstjänster

Det finns en uppsättning samarbetstjänster för att kulturarvsaktörer och insatsaktörer ska kunna samla in, bidra med och dela data och information samt kunskap om potentiella hot, sårbarheter och risker tillsammans med åtgärder som behöver utföras så att de, på ett lämpligt sätt, kan hantera den kritiska situationen när den inträffar genom att både deras egna erfarenheter och färdigheter får bidra. Data och information om katastrofen (dvs. hot, sårbarhet och risker) och hur katastrofen måste hanteras samlas in, hanteras och delas mellan olika berörda aktörer (t.ex. larmcentraler, blåljusaktörer, medborgare, offentliga myndigheter osv.).

 • Användarprofil. Varje användare som är registrerad på plattformen har sin egen profil samt tillgång till en uppsättning specifika platser som han hör till och rollerna han tilldelats. Användarprofilen ger varje användare komplett inblick i hur andra användare hanterar kunskap och deras aktiviteter Dessutom visar den användarens relevanta roller och ansvarsområden så att varje användare vet vem som är ansvarig för varje relevant område, procedur och arbetsuppgift.
 • Semantisk sökning. Tjänsten Semantisk sökning är en funktion för intelligent hämtning av information. Metoden strävar efter att förstå avsikten bakom och kontexten kring en fråga för att hämta de mest relevanta resurserna som hänför sig till den specifika informationsbegäran. Den ger användaren en bättre matchning av innehåll och information som efterfrågas.
 • Nätverk & platser. Nätverk & platser är ett sätt att organisera aktiviteter bland alla medlemmar som tillhör samma plats. På detta sätt är det möjligt att undvika att data delas med oönskade mottagare.
 • Processutvinning. Processutvinning stöder platsansvariga och kulturarvsexperter under STORM-snabbedömningsprocessen, som täcker faserna både av att förse systemet med data och använda det, före och efter en fara. STORM-snabbedömningsprocessen består av följande etapper av förfarandet: Datainsamling, , insatsåtgärder och avrapportering.
 • Uppdatering om nyheter.  Denna tjänst gör det möjligt för användare att dela särskilda nyheter. På detta sätt uppstår underförstådd kunskap om strategiska frågor. Tjänsten gör det möjligt för gemenskapsanvändare att lägga till bloggar, och sedan kategorisera och associera dem med annat innehåll på plattformen.
 • Dokumentbibliotek. Dokumentbiblioteket är en tjänst som stöder dokumenthantering (uppladdning, visning och nedladdning av dokument) bland användare. Varje användare kan organisera dokument genom att gruppera dem i specifika mappar så att de finns lätt tillgängliga för alla som behöver. Tjänsten gör det möjligt för användare att lägga till en ny mapp för att ladda upp ett dokument eller flera dokument samtidigt.

 

Operativa tjänster

En uppsättning operativa verktyg, tjänster och program för samarbetsinriktat beslutsfattande för att vara till hjälp vid beslutsfattande genom att tillhandahålla ytterligare stödverktyg och stödtjänster för att förbättra förståelsen och hanteringen av en kritisk situation på ett samarbetsinriktat och ömsesidigt sätt. En uppsättning operativa verktyg, tjänster och program är till hjälp för att framställa den aktuella situationen som ska analyseras genom att tillhandahålla all information som är nödvändig för att identifiera beslut som måste fattas; välja ut rätt processer/arbetsuppgifter och personer (och deras specifika roll) som ska involveras för varje arbetsuppgift; utvärdera mätningarna och alternativen för att fatta bättre beslut; samarbeta med andra berörda aktörer som är involverade; samla in den mest relevanta informationen för att upptäcka anomala händelser; och utvärdera beslutet som tas. För att möjliggöra en effektiv beslutsprocess behöver användare dessutom en fullständig översikt över den kritiska situationen, vilket innebär, vad beträffar data och information, en integrering av aktuell (realtids-) och tidigare kunskap om kritisk utveckling till hjälp för ledande beslutsfattande aktörer att bättre förstå situationen som pågår.

 • Sensorkarta. Tjänsten Sensorkarta visar övervakningsområdena och positionen för de installerade sensorerna. Den består av en tvådimensionell karta där ikonerna visar positionen för de installerade onlinesensorerna och resultaten från offlinesensorerna med avseende på de huvudområden som ska övervakas på grund av att de har påverkats av stora faror.
 • Visuell analys. Tjänsten Visuell analys samlar in data från nätverk av sensorer (onlinesensorer) och annan relevant information från de katastrofdrabbade områdena, och presenterar sedan analysresultatet för användaren på ett effektivt grafiskt sätt. I den vyn bearbetas data för att ge en lättförståelig återgivning av både tidigare händelser och den aktuella situationen på platser.
 • Diagnosrapportering. Tjänsten Diagnosrapportering möjliggör upptäckt av riskfyllda händelser eller identifierar relevanta hot utifrån användbar information som extraherats genom att först ha bearbetat och analyserat data från online- och offlinesensorer. Upptäckten av en skada som orsakats av en riskfylld händelse som inträffat tidigare, eller identifieringen av vissa hot som skulle kunna öka en tillgångs exponering eller sårbarhet för specifika faror, kan meddelas till plattformen.
 • Verktyget Riskbedömning och riskhantering. Verktyget Riskbedömning och riskhantering stöder härledning av lämpliga riskhanteringsstrategier som utvecklats inom ramen för STORM. Verktyget syftar till att hjälpa platsansvariga och experter att bedöma risknivån i olika områden på platsen, och fastställa platsspecifika strategier för att minska riskerna i samband med naturbetingade faror och klimatförändring.
 • Tjänsten Lägesbild. Tjänsten Lägesbild tillhandahåller en detaljerad vy av kartor med alla indikatorer och parametrar som är nödvändiga för att ta situationen under kontroll och bistå beslutsfattare. En tydlig bild av situationen med alla detaljer om sårbarhet och riskområden, riskfyllda händelser och annan relevant information visualiseras på en tematisk karta för att kunna identifiera inverkan på en kulturarvsplats samt dess områden och tillgångar. På detta sätt kan användare förstå den aktuella situationen och ha realtidsövervakning över hur situationen utvecklas, vilket möjliggör en slags gemensam lägesbild.

 

Den samarbetsinriktade STORM-instrumentpanelen för beslutsfattande inbegriper en allomfattande ansats (Comprehensive Approach, CA) som stöder med transversala tjänster som dataanalys och kunskapsdelning under alla dessa faser. De viktigaste funktionerna, och de därmed förenade fördelarna, med STORM-instrumentpanelen är skapandet av en interaktiv miljö som inte bara ger möjligheter till utbyte av information mellan användare av systemet, men också kan underlätta upprättandet av närmare band. Förkortade insatstider där rätt personer med relevant kompetens identifieras snabbare, och katastrofhändelser tas itu med på ett snabbare sätt. Slutligen har ett mer effektivt samarbete mellan de olika aktörerna upprättats genom att de aktivt involverats i beslutsprocessen.

Supported Use Cases

STORM-användningsfall

Ett av de huvudsakliga syftena med STORM-lösningarna är att kunna använda dessa i vilket kulturarvssammanhang som helst i och utanför Europa. Därför var det av största vikt att teknikerna, tjänsterna och processerna som utvecklades i projektet kunde testas på ett lämpligt antal olika kulturarvsplatser. De fem pilotplatser som valdes, belägna i fem olika länder, är utan tvekan en av styrkorna i projektet eftersom de är mycket olika med avseende på plats, storlek och historisk period samt med avseende på hoten de ständigt är utsatta för, och deras bevarandeproblem och bevarandebehov. För varje STORM-pilotplats finns det definierade experimentella scenarion och simuleringsaktiviteter enligt specifika . Syftet med den experimentella kampanjen är att validera de föreslagna lösningarna i förhållande till de tre faserna som definierats i projektet för att göra en allomfattande ansats (Comprehensive Approach, CA) med aktiviteter som inbegriper planering och i förväg, hantering och åtgärder, och återuppbyggnadsinsatser, dvs.:

 • Riskbedömning: Identifiering, utvärdering och övervakning av katastrofrisker; förbättra förebyggandet och realtidsövervakningen av katastrofrisker.
 • Lägesuppfattning: förbättra hanteringen av kriser och katastrofer.
 • Första hjälpen: förbättra återuppbyggnadsinsatser.

De utvalda pilotplatserna är: Mellor Heritage-projektet (Storbritannien); de diocletianska värmebaden i Rom (Italien); Rethymnos historiska centrum (Grekland); de romerska ruinerna i Tróia (Portugal); och den antika staden Efesos (Turkiet).

Mellor Heritage-projektet är ett komplex som består av tre enskilda platser från olika tidsåldrar (en kvarn från industriperioden, en begravningsplats från bronsåldern och en försvarsgrav från järnåldern), vars mikroklimatiska miljöer skiljer sig i väsentlig grad. En serie med sju experiment och har genomförts vid platsen för Mellor Heritage-projektet: De första fem experimentella scenariona pågår under hela projektet med fokus på användande av data från fotogrammetri, laserskanning och väderstationer för att uppskatta risken för frost/avsmältning så att skadan kan hindras innan faran utvecklas till ett större problem. De två sista är processexperiment, där hela STORM-processen testades för två plötsligt uppkomna faror: kraftigt regn samt stark vind och åskväder. Dessa två experiment involverar två borrningar vid Mellor-platsen, där och arkeologer deltar för att utföra STORM-processer.

Dediocletianska värmebaden byggdes av den romerska kejsaren Diocletianus mellan 298 och 306 e.Kr. Under renässansen gjordes de romerska ruinerna om till ett kartusianerkloster, och 1870 blev hela området ett museum. Bevarandet och restaureringen av de forntida strukturerna måste integreras med bevarandet och utställandet av museiföremålen. Vid de diocletianska värmebaden installerades en väderstation och FBG-sensorer (Fiber Bragg-gittersensorer) under projektet. En laserskannerkampanj genomfördes sedan för att testa plattformen för dessa långsamt uppkomna faror: stigande luftfuktighet, vibrationer och biologisk nedbrytning. Dessutom organiserades vid pilotplatsen vid de diocletianska värmebaden, precis som vid samtliga de andra STORM-pilotplatserna, två experiment för att testa beredskapen och insats med första hjälpen vid plötsligt uppkomna faror. I den första övningen simulerades faran med stark vind i trädgården, med följden att det uppstod skador på två sarkofager. I den andra övningen som genomfördes, där brandmän, arkeologer och konservatorer gjorde insatser, simulerades ett medelstarkt jordskalv som skadade en antik pelare i byggnaden och en antik sarkofag.

Rethymnos historiska centrum består av flera byggnader och monument som skiljer sig åt i avseendet kronologiskt, arkitektoniskt och historiskt värde. Huvudbyggnaden är Fortezza-fästningen, som byggdes på 1500-talet. Vid Rethymnos historiska centrum genomfördes experiment med hjälp av fotogrammetri, laserskanning, fotokamera, konduktivitetsmätare, väderstationer och accelerografer för att testa förebyggande åtgärder i händelse av försaltning vid fyrtornet i området vid den venetianska hamnen. Dessutom genomfördes ytterligare två övningar för att testa processerna för att hantera plötsligt uppkomna faror, och för att förbättra beredskapen och insatsåtgärderna för alla involverade aktörer: i den första övningen simulerades faran med kraftigt regn som påverkar S:t Lucas bastion i Fortezza-fästningen, medan det i den andra övningen simulerades ett medelstarkt jordskalv vid Fortezza-fästningen som skadade vakttornet i hörnet av S:t Pauls bastion.

De romerska ruinerna i Tróia består av ett stort urbant industriagglomerat, byggt på en sandvall mellan flodmynningen vid floden Sado och Atlanten. STORM-riskbedömningen av pilotplatsen Tróia visade tydligt att den mest hotande faran för platsen, som kritiskt påverkar alla strukturer längs kustlinjen, är kusterosion till följd av hydrodynamiska faktorer som tidvatten och lokalt genererade vågor. Vid de romerska ruinerna i Tróia genomfördes ett antal experiment med hjälp av fotogrammetri, inducerade fluorescenssensorer och miljösensorer i kombination med bildinspelning och sprickmätare för att testa förebyggande åtgärder mot tidvatten- och vågverkan, kraftigt regn och biologisk kolonisering. Dessutom har två övningar genomförts för att experimentera med STORM-processer för plötsligt uppkomna faror, där man simulerade kusterosion och lokal vind med försaltning.

Huvudbyggnaden i den antika staden Efesos är den stora teatern, byggd runt 300-talet f.Kr. Farobedömning avslöjar att jordbävning är den mest skadliga plötsligt uppkomna katastrofen. Därför är tidig utvärdering av det strukturella beteendet under jordbävning en av de viktigaste utmaningarna. Vid den experimentella kampanjen i Efesos behandlades två stora faror: jordbävning som en plötsligt uppkommen fara, och långvarig torkperiod/värmebölja som en långsamt uppkommen fara. Man tog sig an jordbävningsscenariot genom två komplementära experimentella scenarion. I det första testades och validerades de tekniska lösningarna som sattes in vid pilotplatsen. I det andra involverades flera externa aktörer för att bedöma resultatet av katastrofinsatsprocessen. Slutligen testades i ett tredje scenario processens respons på långvariga torkperioder/värmeböljor, en av de huvudsakliga riskerna på pilotplatsen.

Sammantaget har mer än trettio experimentella scenarion förevisats på pilotplatserna för att validera de tre nivåerna för STORM-resultat: tekniker, tjänster och processer. Under den experimentella kampanjen visades och bekräftades hur lämpliga och välplanerade förebyggande åtgärder är viktigt för optimalt bevarande av kulturarv genom att man experimenterade med nya metoder och behandlingar som kan vara effektiva för hantering av långsamt uppkomna faror. Dessutom, tack vare att man organiserade tio övningar för plötsligt uppkomna faror, var det möjligt att uppleva hur beredskapen kan vara användbar för en adekvat och effektiv katastrofinsats. I dessa situationer visade sig plattformen vara mycket användbar genom att den gjorde det möjligt för de yrkesverksamma personerna som hanterade nödläget att ha tillgång till all nödvändig information i realtid tack vare att all dokumentation och alla data hade samlats in före den kritiska situationen.

Related CM functions

Användningsfall ‒ de diocletianska värmebaden
Användningsfall ‒ Rethymnos historiska centrum
Användningsfall ‒ Efesos
Användningsfall ‒ Mellor Heritage-projektet
Användningsfall ‒ de romerska ruinerna i Tróia
Illustrations
Den_samarbetsinriktade_STORM-instrumentpanelen för beslutsfattande_startsida. Den inkluderar de kulturarvsplatser som för närvarande är skyddade, t.ex. de diocletianska värmebaden i Rom (Italien), Rethymnos historiska centrum på Kreta (Grekland) och den antika staden Efesos i Anatolien (Turkiet).
På bilden visas ett exempel på de nyheter som publiceras på STORM-plattformen.
Ett exempel på tjänsten Händelsehanterare, inklusive platsnamn, område, föremål, status, beskrivning, tid, intervall och kategori
Processutvinning ‒ inkluderar information om platsen och dess huvudkontakter
Offlineinformation tillgänglig på kulturarvsplatsen (t.ex. rundstall för drönare)
Offlinesensorer som visas på kartlager
Bild som visar onlineinformation (uppdaterad i realtid)
Onlinesensorer som visas på kartan
Med riskhanteringspanelen kan du utföra farobedömning av platser och riskbedömning samt visa riskhanteringsstrategierna
Lägesbild som visas genom lager på en karta, inklusive händelser, exponering, risk, allvarlighet, platsområden osv.
Bild som visar en karta och en lista över lägesbildstjänsterna
Lista för visuell analys
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.