This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Det huvudsakliga syftet med CrisisSuite (programvara för krishantering online) är att göra det möjligt för organisationer att hantera information under en kris.

CrisisSuite är ett som stöder nätverksbaserade arbetsmetoder för kristeam genom att skapa en universell bild av krisen, och sedan dela den horisontellt och vertikalt med alla andra team i krisorganisationen. CrisisSuite hjälper också till att upprätthålla en effektiv krismötesstruktur och minskar den administrativa arbetsbördan för de personer som hanterar krisen.

Huvudfunktionerna i CrisisSuite är:

*Loggböcker & åtgärder – Loggföra och behandla mötesinformationen för att få grepp om krisen och behålla kontrollen
*Lägesrapporter – Uppdaterade lägesrapporter med den senaste översikten över läget i ett specifikt ämne
*Bilagor – Dela bilder och dokument med alla inblandade i en viss kris
*Kartor – Ge en geografisk översikt över relevant information (fortfarande under utveckling)
*Organisation – Gör det så enkelt som möjligt för människor att nå ut till varandra
*Planer – Dela planer och scenarion så att alla inblandade vet vad som förväntas

Supported Use Cases

Loggningsinformation ‒ all relevant information lagras i interaktiva loggböcker

Genom att lagra all relevant information i en loggbok kan beslutsfattarna i organisationen hämta vad de behöver veta för att fatta rätt beslut.

Loggboken ger möjlighet att dela in information i specifika kategorier, där man gör åtskillnad mellan information, utvärdering/analys, beslut och åtgärder. Därigenom fås en tydlig översikt över all information. CrisisSuite erbjuder även möjligheten att använda avancerade filter så att all relevant information lätt kan hittas.

Loggböcker kan också användas av teamen för intern kommunikation. I synnerhet när teammedlemmarna befinner sig på olika platser är loggboken ett bra sätt att hålla kontakten med varandra. Om de olika teammedlemmarna fortsätter att loggföra den relevanta krisinformationen i loggboken finns det mycket mindre av att ringa eller skicka e-postmeddelanden. 

CrisisSuite har också funktioner för att använda delade loggböcker, som kan användas när det finns information som är relevant för flera team eller berörda aktörer.

Loggarna är av stort värde efter krisen. De gör det möjligt att utvärdera beslutsprocessen. Detta eftersom det går att följa upp när vissa beslut fattades, och vilken information som dessa beslut grundade sig på. Dessutom visar loggböckerna vem som var ansvarig för viss information eller vissa beslut.
 

Related CM functions

På den här bilden visas en loggbok som skapades under den slutliga demonstrationen. Den visar de olika typer av information som kan anges i loggen.

Skicka ut åtgärdsinstruktioner via ledningssystemet

Åtgärdsinstruktioner kan skickas automatiskt nedåt i ledningssystemet till de personer som ansvarar för att utföra åtgärderna. På liknande sätt kan blåljusaktörer ute på fältet skicka bilder av situationen på incidentplatsen uppåt i ledningssystemet.

Ett visst team eller en viss person tilldelas åtgärderna enligt åtgärdsinstruktionerna, och får då ett meddelande via CrisisSuite-appen. Teamet/personen kan också svara på åtgärdsinstruktionerna via appen.

Vidare är det möjligt att koppla en tidsfrist till åtgärden, och man kan tilldela olika prioriteter. CrisisSuite-åtgärdsmodulen genererar dessutom automatiskt en överskådlig åtgärdslista med alla åtgärder som skickats ut till de olika teamen som deltar i insatsåtgärden.

Statusen för dessa åtgärder kan justeras direkt på fältet via CrisisSuite-appen. Detta gör det enkelt att övervaka åtgärdernas status, och  det blir mycket lättare för de i ledningen att uppskatta det aktuella läget.

Dessutom kan åtgärder för vissa scenarion förberedas i CrisisSuite. Användaren har då möjlighet att utveckla potentiella handlingslinjer i alternativa framtidsscenarion för krisen.
 

Related CM functions

På den här bilden visas hur åtgärdsinstruktioner för dessa åtgärder kan skickas från en berörd aktör till en annan.

Skapa och upprätthåll en gemensam lägesbild

Information från olika källor kan skickas till CrisisSuite för att bygga en gemensam geografisk och textuell bild av situationen.

Detta innebär att samtliga berörda aktörer kan skicka relevant information via CrisisSuite för att bygga en gemensam lägesbild. Denna gemensam lägesbild ser till att alla de berörda aktörerna samtidigt har tillgång till samma information och, vilket är viktigast av allt, att alla de berörda aktörerna baserar sitt beslutsfattande på samma information.

Den här gemensamma lägesbilden kan också visas och justeras direkt på fältet via CrisisSuite-appen. 

För rumsliga data har CrisisSuite funktionalitet som gör det möjligt att dela bestämda punkter, koordinater, områden och eventuella ritningar på en karta med andra berörda aktörer. Till exempel kan en evakueringsrutt delas, eller så kan en raserad byggnad anges.

Med den här kartläggningsfunktionaliteten kan du även visa geodata från andra program i CrisisSuite. Under den sista demonstrationen importerades till exempel geodata automatiskt från andra krishanteringslösningar så att all relevant information fanns tillgänglig på ett och samma ställe.

Related CM functions

Den gemensamma lägesbilden, skapad av teamet från EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap, under den sista demonstrationen

Skapa lägesrapporter

CrisisSuite har också funktionalitet för att på ett enkelt sätt generera tydliga lägesrapporter.

Lägesrapporterna kan fördefinieras i ett visst format. Lägesrapporterna genereras från ett fördefinierat frågeformulär eller från loggboken. Genom att i CrisisSuite välja relevanta poster från loggboken kan team sprida sin del av den gemensamma lägesbilden till relevanta parter inom eller utanför organisationen genom att dela en lägesrapport.

Efter att ha fyllt i dessa fördefinierade frågeformulär kan t.ex. en handlingsplan, en plan för skydd och säkerhet eller en överlämnanderapport skapas.

Upprätthålla den gemensamma lägesbilden: Genom att dela lägesrapporterna med relevanta parter uppnås en gemensam lägesbild. När ett team får flera lägesrapporter från andra team kan de sammanställa en samlad lägesrapport för att publicera en översikt över den aktuella situationen på högre nivå.

Detta sätt att kommunicera genom lägesrapporter säkerställer att alla i krisorganisationen känner till statusen för de andra teamen i insatsuppdraget.

Related CM functions

Lägesrapport skickad av den polska brandbekämpningsmodulen till Europeiska unionens civilskyddsenheter under den sista demonstrationen

Planer och uppgiftskort

CrisisSuite gör det också möjligt att lägga till alla planer, uppgiftskort och andra dokument i systemet. Det går sedan att studera planerna via CrisisSuite-appen.

Planerna kan delas upp i mindre delar, och var och en av dessa mindre delar kan därefter tilldelas de personer som respektive del av planen är relevant för.

Då blir det möjligt för berörd person att omedelbart studera rätt planer när en viss situation uppstår.

Tack vare detta tillvägagångssätt sparas massor av tid och ansträngning in. Dessutom säkerställs att reaktionstiden förkortas eftersom alla har omedelbar tillgång till den relevanta dokumentationen och ingen tid går förlorad på att söka.

Related CM functions

Illustrations
Försök 4
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.