This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Denna humanitära IKT-lösning, geoBingAn, tillhandahåller SaaS-plattformen för nödinsatscentralen för stödområdet

geoBingAn (uttalas geo bɪŋ an) är taiwanesiska för ”jag önskar dig allt väl, och att du håller dig säker och trygg”. Detta innovativa IKT- , som utvecklats av GeoThings, gör det möjligt för användarna att samla in olika sorters data för undersökningar före en , för insatser under en katastrof och för utvärdering efter en katastrof. IKT-verktyget geoBingAn fungerar lika enkelt för fältundersökare som om de skulle använt Google Formulär med OpenStreetMap-funktioner på smartmobil, och gör det möjligt att under fältundersökningen direkt interagera med baskartan och omedelbart få resultaten presenterade i det geografiska informationssystemet för senare statistik. SituationDesk i geoBingAn utför kolumnbaserad filtrering vid överflödet av inkommande information under krisskeenden eller i nödlägen.

Det här verktyget utnyttjar internationella öppna standarder för integrering av crowdsourcingdata och data från sakernas internet. Med hjälp av OpenStreetMap som baskarta är all visualisering och statistik mycket tydligare och lättare att presentera på geoBingAns tredimensionella GIS-baserade plattform.

Tjänsten geoBingAn har tagits i bruk för Technical Assistant-projektet för kapacitetsuppbyggnad för mot katastrofer av Asiatiska utvecklingsbanken, och även valts ut för Beyond Europe-projektet QuinJunSAT av Austrian Research Promotion Agency (FFG, Forschungsförderungsgesellschaft, det nationella forskningsrådet för industriforskning och utveckling i Österrike). Denna tjänst är tillgänglig för samhällen, icke-statliga organisationer, ideella organisationer, privata sektorer och myndighetsorgan, och har nu till och med utvidgats för stadsplanering och scenarion i smarta städer för en bättre hållbar morgondag.

Appen geoBingAn för projekt Asian Development Bank Technical Assistant No. 8884

Projektet ADB TA8884 syftar till att hjälpa pilotländer att förbättra den lokala kapaciteten att samla in och dela tillförlitliga katastrofrelaterade data i rätt tid med hjälp av geoBingA som ett IKT-  på lokal styrelse- och samhällsnivånivå på ett mer kostnadseffektivt sätt för att stärka deras mot katastrofer och stödja lägliga insatser samt återuppbyggnad och rekonstruktion efter en . Med stöd av humanitär IKT genom geoBingAn utförs följande aktiviteter: i) Utveckling av en mobilapp för att förbereda en gemenskapsbaserad OpenStreetMap-baskarta. ii) Utveckling av en mobilapp för att samla in attributdata för byggnader och kritiska infrastrukturer. iii) Utförande av kriskartläggning. iv) Användning av satellitdata för skadebedömning. v) Utveckling av en dataserver och ett datahanteringssystem hos lokala myndigheter.

Related CM functions

Så här kan IKT stödja beredskapen för och göra insatser efter katastrofer
geoBingAn som humanitär IKT för projektet Asian Development Bank TA8884

QuinJunSAT, ett Beyond Europe-projekt

QuinJunSAT, ”Förbättrad lägesbild under krishändelser genom integrering av crowdsourcade data med information från jordobservation”, är ett internationellt projekt som tillhandahåller tjänster inom området - och katastrofhantering genom att jordobservations- och crowdsourcingtekniker kombineras. Projektet finansieras av Austrian Research Promotion Agency (FFG), som är det nationella finansieringsorganet för industriell forskning och utveckling i Österrike.

Syftet med det experimentella utvecklingsprojektet är att integrera den viktigaste tekniska expertisen hos de involverade österrikiska (jordobservations-, informationssystem- och crowdtaskingtekniker) och taiwanesiska (tekniker för sociala medier  och crowdsourcingtekniker) konsortiumpartnerna genom dedikerade, ömsesidiga utvecklingsaktiviteter [och demonstrationsaktiviteter], vilket därigenom ger ett tekniksprång och ökad konkurrenskraft för de österrikiska partnerna för att betjäna den europeiska och internationella utvecklingen samt riskhanteringssektorn.

Mer specifikt ska QuinJunSAT (QuinJun, 群眾, är uttalet av ordet ”folksamling” på traditionell kinesiska) förbättra kapaciteten hos krishanterare före, under och efter katastrofhändelser genom en innovativ metod där satellitinformation och crowdsourcad information från automatiskt integreras för att snabbt kunna sätta in åtgärder och få korrekt bedömningsinformation om skador.

Nyckelinformation om skadad infrastruktur extraheras från mycket högupplösta satellitbilder på ett automatiskt sätt, medan data som tillhandahålls av frivilligarbetare via en smartmobilapp bekräftar eller vederlägger de  upptäckta skadorna samt tillför ytterligare uppgifter av potentiell relevans för krishanterare. Genom att kombinera jordobservationsdata med information som erhållits från crowdsourcing syftar vi till att förbättra den befintliga lägesbilden genom att drastiskt öka noggrannheten i detektering och identifiering av skadad infrastruktur, vilket kommer att leda till:

  • smartare resursfördelning och
  • kortare reaktionstider och
  • lägre totala kostnader för hjälpaktioner.

De integrativa tekniska komponenterna för att uppfylla ovan nämnda mål kommer att valideras och testas med frivilligarbetare i Taiwan under deras nationella katastrofförebyggande dag och sättas som riktmärke för marknadsföring i Asien, Europa och världen över.

 

Related CM functions

Driftsättning av QuinJunSAT för Taiwans nationella katastrofförebyggande dag den 21 september 2018
Informationsflöde i och arkitektur för QuinJunSAT
Skadebedömning med hjälp av geoBingAn, utförd av uppgiftstilldelade frivilligarbetare

Stärka resiliensen mot katastrofer med IKT-baserad jordobservation och crowdtasking, geoBingAn, PacWave2018 och World tsunami awareness day 2019 i övningssyfte

Appen geoBingAn introducerades för första gången vid en nödinsatsövning på Fiji den 1 mars 2018 av landets nationella katastrofkontor, National Disaster Management Office (NDMO), under en tsunamiövning. Cirka 730 evakuerade i PacWave2018 och mer än 1700 studenter, inklusive de från Fiji School for Blind, visades vägen och evakuerades på ett säkert och effektivt sätt tack vare korrekt samordning av situationen med geoBingAn på världsdagen World tsunami awareness day 2019.

Under övningen försågs ansvariga för katastrofhantering med information i realtid om ett simulerat nödläge ‒ från utfärdandet av viktigt meddelande till allmänheten till det att alla människorna anlänt säkert till evakueringsplatserna. Det nationella katastrofkontoret, NDMO, sa att övningen var en fingervisning om Fijis planer att alltmer satsa på rymdbaserad teknik och informationsteknik som stöd i nödlägen.

För kapacitetsuppbyggnad av mot katastrofer fungerar geoBingAn utmärkt, och denna övning visade hur IKT kan tjäna mänskligheten. Med denna IKT-baserade jordobservation och crowdtasking samt geoBingAn är följande nu möjligt för Fijis nationella katastrofkontor, NDMO:

– Förkorta tiden för utrymning av Suva Grammar School enligt evakueringsplanen från 7 minuter till 5 minuter och 34 sekunder

– Ha koll på läget med platsuppsikt och status

– Leverera bättre kommunikation och samordning till blåljusaktörerna från det nationella krisinsatscentrumet

– Planera och publicera evakueringskartan för webbåtkomst från både dator och smartmobil

– Administrera, tidlägga och granska övningsförloppet från början till slut.

Related CM functions

Byggnadsbedömning för avlägsen ö/avlägset område med geoBingAn-appen
Digitaliserade evakueringskartor på geoBingAn för Fiji av Fijis nationella katastrofkontor, NDMO
Om PacWave2018 och dess resultat med geoBingAn för evakueringsrutt
Om PacWave2018 och dess resultat med geoBingAn för status för hantering av tillfälliga skydd
Addressed hazards
Innovation stage
Readiness
Crisis Cycle Phase
Crisis size
Illustrations
IKT-verktyget geoBingAn med dess humanitära informations- och kommunikationsteknik är en integrerad tjänst som kan användas för undersökningar före en katastrof, vid insatser under en katastrof och för utvärdering efter en katastrof.
Utlåtande av National Disaster Management Office (NDMO) på Fiji och rektorn för Suva Grammar School, där geoBingAn används
Förutom att bara vara nödinsatscentralen kan geoBingAn också utgöra hela utvecklingsplattformen för smarta städer för stadsplanering!
  • 0
  • 1
  • 2
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798