This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Lösningen ”Airborne and terrestrial situational awareness” (lägesuppfattning vid luftburna insatser och vid markinsatser)” består av flera individuella komponenter och verktyg som är integrerade i ett komplett system, redo att användas i olika scenarion. Systemen kan också användas i kombination med varandra.

3K-kamerasystemet

DLR:s optiska 3K-kamerasystem möjliggör tagning av högupplösta flygbilder och omedelbar bearbetning av dessa. Systemet är integrerat i forskningsflygplanet D-CODE, en modifierad Dornier Do 228 med en digital autopilot som manövreras som ett obemannat luftfartyg (UAV). Kamerasystemet tar bilder ‒ beroende på flyghöjden ‒ av ett område på 80 kvadratkilometer på ungefär två minuter, genererar georefererade flygbilder och överför resultaten till markstationen via en datalänk.

Obemannat luftfartyg och U-Fly

Planeringen av flygbanan och fjärrkontrollen utförs av markkontrollstationen U-Fly, som är ansluten till det obemannade luftfartyget (UAV) med hjälp av en datalänk för ledning, kontroll och kommunikation (C3: command, control and communication). Det obemannade luftfartyget tillhandahåller flygbilder och skickar datamängderna över en separat nyttolastdatalänk till jordnätet.

Centrumet för satellitbaserad krisinformation (ZKI)

Centrumet för satellitbaserad krisinformation (ZKI) är en dygnet-runt-tjänst som är verksamma på nationell och internationell nivå. ZKI eftersträvar snabb insamling, bearbetning och analys av data för jordobservation och hjälpdata för att generera aktuell information om lägesbilden före, under eller efter en katastrofsituation eller humanitär , eller vid ett större krisskeende. De huvudsakliga användargrupperna är politiska beslutsfattare, lägescentraler och hjälporganisationer.

Baserat på de tagna satellit- eller flygbilderna samt ytterligare data härleds informationsskikt som är relevanta för och tillhandahålls till exempel som geowebbtjänstgränssnitt och kartprodukter i enlighet med användarnas krav med hjälp av resurserna i ZKI-verktyget.

KeepOperational

KeepOperational kombinerar de härledda informationsskikten med data från markbundna trafiksensorer. KeepOperational är ett tillägg till DLR:s trafikdataplattform. Trafikdataplattformen består av en uppsättning tjänster för bearbetning och analys av trafikdata. I kombination med de informationsskikt som erhållits från flygbilder tillhandahåller KeepOperational resurser för trafikanalys och vägplanering för infrastruktur som påverkas av en kris.

Supported Use Cases

Få tillgång till fjärranalysbaserade produkter för situationsanalys

För att få översikt över ett område som påverkas av en och bygga upp lägesbilden kan en få tillgång till informationsprodukter om katastrofomfattning och potentiellt påverkade områden, människor, byggnader och infrastruktur som kommer från fjärravlästa data (t.ex. översvämningsmask och en digital 2D/3D-karta).

Related CM functions

Planering av krisinsatsåtgärder

Vid planeringen för upprättande av en operationsbas är det till hjälp att ha en översikt över insatsområdet som täcks och möjliga insatstider i detta område. För att planera utskick av räddningsfordon krävs dessutom ett för trafikdirigering som omfattar den aktuella statusen för infrastrukturen (baserat på tillgänglig information). Blockader kan anges för att specificera delar av infrastrukturen som inte går att använda.

Related CM functions

Fjärranalys för katastroföversikt

För att få en snabb översikt över ett område som påverkas av en och bygga upp lägesbilden kan en använda fjärravlästa data. Flygbilder visas i en kartdisplay i nära realtid och gör det möjligt för operatören att få en snabb överblick, reagera målmedvetet och samla in bilder av hela krisområdet. Detta kan uppnås genom anpassning av flygbanan under flygningen.

Related CM functions

Illustrations
Översikt över lösningen
Markkontrollstation
Drönardemonstrator Dornier Do 228
Kartprodukter är skräddarsydda efter krishanterarnas behov
Vägavstängningar eller vägblockader kan läggas till manuellt
Fastställa krisens inverkan på nåbarhet
Visualisering av digital ytmodell och flygbilder tagna under DRIVER+ försök 3 ‒ Österrike
3D-kartprodukt som testades under DRIVER+ försök 4 ‒ Nederländerna
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Video illustrations
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.