This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
3Di är ett molnbaserat, mångsidigt instrument för vattenhantering som möjliggör prognoser för översvämningar och kartläggning av risker.

3Di-modeller är snabba, exakta och visuella. I 3Di-resultaten presenteras minsta detalj för översvämningsplatser, vattendjup, tidpunkter för inträffande och skador. Dessutom kan begränsningsåtgärder för översvämning modelleras för att studera hur effektiva de är. Experter och beslutsfattare kan interagera med modellen för att simulera brott av fördämningar, stark nederbörd och stormbyar.

Tack vare att användaren kan skapa olika scenarion och åtgärder för avhjälpning gör systemet till ett standardinstrument för hydrologer, krishanterare och beslutsfattare hos vattenverk och städer i hela världen.   

Modellering av översvämning i en krissituation

Den hydrodynamiska modellen 3Di är ett hjälpmedel för beslutsfattande i krishanteringssituationer. 3Di-instrumentet är exakt, snabbt och väl synligt. Dessa faktorer gör att 3Di kan skapa simulerade översvämningar som omedelbart ger en bättre gemensam operationell bild och förbättrar alla involverade personers grepp om situationen (även icke-experter). Vidare kan modellen ändras omedelbart i 3Di, vilket ger möjlighet att beräkna andra tänkbara scenarion. Till exempel att se och mäta effekten av tänkbara åtgärder.

Related CM functions

Översvämningszon (Zegrzynski-sjön), som svämmade över när en damm brast.

UC-01 Beräkning av vattenflöde

3Di-motorn innehåller en kod för beräkning av endimensionellt och tvådimensionellt vattenflöde för översvämning, dränering och andra vattenhanteringsstudier. Motorn tillämpar en så kallad subgrid-metod. Tekniken tillämpar högupplösningsdata i grovupplösningsberäkningar. Detta ger en exakt och effektiv beräkning.

3Di-motorn omfattar en serie processer, inklusive ytavrinning, endimensionellt och tvådimensionellt ytvatten- och grundvattenflöde. Systemet kan även hantera ett endimensionellt kloakflöde och konstruktioner som t.ex. pumpar, rör och kulvertar. 3Di hanterar flera olika externa faktorer, t.ex. Nederbörd från radarbilder och blåst.

Related CM functions

UC-02 Interagera med simulationen

3Di Livesite är ett användargränssnitt som används för 3Di-modeller, där användaren kan interagera med modellen under en simulation. Livesite-användare kan påverka simulationen interaktiv genom att ändra nederbörden, vindstyrkan och modellkomponenter som t.ex. Förgreningar, brott och pumpkapacitet.

Anslutning till en datorserver kan göras via Livesite. Datorservern tillhandahåller den datorkraft som krävs för att köra modellen. Tack vare anslutningen kan 3Di-modeller användas överallt där det finns en uppkoppling. Den enda programvaran som enligt rekommendation ska installeras innan 3Di livesite används är webbläsaren Google Chrome.

Related CM functions

UC-03 Exportera modellresultat för analys utan uppkoppling

Med 3Di Livesite finns det möjlighet att exportera (spara) resultaten från ett modelltest.

Resultaten från ett modelltest sparas i en NetCDF-fil. NetCDF skrivs enligt CF-standard. NetCDF-filen kan laddas ner via 3Di - API. För GIS-programmet QGIS har en 3Di-plugin utvecklats, så att programmet kan läsa och använda NetCDF-filen.

Resultaten från ett 3Di-modelltest kan enkelt visas med hjälp av informationsplattformen Lizard och dess API. Samtidigt kan NetCDF-filen med rådata visas på användargränssnittet till portalen Lizard.net.

Related CM functions

Illustrations
3Di möjliggör korrekt modellering av en översvämning
3Di vattenförvaltning
Modell av översvämning i Jamaica Bay, New York
Modell av översvämning av det holländska låglandet
Detaljerade översvämningsmodeller för (små) städer
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Video illustrations
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798