Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
EPISECC-inventarieförteckningen har utformats för analys av hanteringen av utvalda tidigare katastrofer, med särskilt fokus på interoperabilitet och effektivitet

EPISECC-projektet utvecklade en alleuropeisk inventeringsförteckning som omfattar följande:

  • Tidigare kritiska händelser och katastrofer och konsekvenserna av dessa, inklusive tidsdimensionen och svarsinsatserna vad beträffar använda medel, kostnader osv.
  • Tillgänglig information om datauppsättningar, de dagliga verktygen och processerna för informationshantering, integreringen i krishanteringsförfarandena och de informationssystem som används av blåljusaktörer och polismyndigheter i samband med katastrof- och krishanteringsförfaranden.
  • Kapacitetsbrister och andra brister i de nuvarande systemen, tjänsterna och verktygen
  • Hur tjänster för kris- och katastrofhantering distribueras vad beträffar organisationsmodell: av organisationen själv, genom utkontraktering osv., och hur respektive tillvägagångssätt påverkar tjänsten.

 

Supported Use Cases

Identifiering av kapacitetsbrister i krishanteringen

EPISECC-inventarieförteckningen gör det möjligt att analysera på vilket sätt tidigare katastrofer och andra kritiska händelser hanterades genom att använda systematiska frågeformulär. Baserat på återkopplingen från och andra berörda aktörer som var involverade i hanteringen av tidigare katastrofer kan man identifiera befintliga och nya kapacitetsbrister i krishanteringen som verkade hämmande på hanteringen av de tidigare katastroferna.

Related CM functions

Illustrations
Informationselement för att analysera katastrofer
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.