Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Lokal lägesbild i realtid för säkerhetsstyrkor vid katastrof- och krisuppdrag.

Fokus för SECURESCUE-projektet är 360 graders 3D-kartering i realtid av ett område för katastrofinsats med hjälp av mobila utforskningsrobotar. Målet är att snabbt uppnå situations- och riskmedvetenhet till stöd för en säker och effektiv utplacering av blåljusaktörer. Den nya luftburna laserskannern monteras på ett obemannat luftfartyg, och används för att förbättra lägesuppfattningen för katastrofscenarion.

Datamängderna kombineras med befintlig information från ombordsensorer (t.ex. gas- och strålningsdetektorer) för att utforska katastrofområden och upptäcka möjliga risker (t.ex. höga föroreningsnivåer eller farlig gas) för säkra sök- och räddningsaktiviteter. Projektet utvecklade framställning av 3D-informationen (t.ex. visuell information, strålningsinformation, kemisk information eller positionsinformation) i realtid och kontinuerlig visualisering i form av en 3D-informationskarta på mobila terminaler (t.ex. handhållna enheter) för blåljusaktörer. Hela systemet har utvärderats med hjälp av verkliga scenarion från försvarsministeriet (BMLVS) i delstaten Oberösterreich i Österrike.

Utomhus – UAV-baserat (obemannad flygfarkost) realistiskt test: 

Generera en konsekvent vy över 3D-LiDAR-sensorer och CBRNE-sensorer genom att

  • fusionera alla tillgängliga mätningar (LiDAR, radioaktivitet) till en
  • omfattande informationsuppsättning för att uppdaga platsen och parametrarna för radioaktiva källor, och genom
  • modellering i realtid av radioaktiv förorening
Supported Use Cases

SecuRescue: Situationsundersökning i realtid av den lokala situationen för nödstyrkor som utsätts för okända/farliga ämnen

Vid - och krisinsatser samt vid insatser där det förekommer okända farliga ämnen utsätts nödstyrkorna ofta för stora och oförutsägbara faror och risker eftersom det är brist på tillförlitliga uppgifter om den aktuella situationen i samband med planeringen för insättandet av nödstyrkorna. För planeringsrelevant information beaktas till exempel plats och status för riskkällor, eller i vilken utsträckning man kan utsättas för dem. I många krissituationer finns ofta digital eller pappersbaserad information, t.ex. planer eller referenslitteratur, redan tillgängligt. Emellertid är den stora nackdelen med dessa att de inte baseras på de aktuella förhållandena på plats. Vid den rekognoscering som krävs ställs nödstyrkorna ofta inför oförutsägbara, och därför oväntade, risker. Det finns individuella och särskilda lösningar för detektering av farliga ämnen med hjälp av sensorer och robotteknik. Dock finns det inte för närvarande något system i världen som snabbt ger en situationsbild (visuellt i 3D) i realtid för personal för nödinsatser. Denna kapacitetsbrist avslutar projekt SecuRescue. SecuRescue syftar därför till att förbättra grundvalen för beslutsfattande med hjälp av tekniskt stöd, särskilt genom fortlöpande utforskningsresultat, för resursplanering. Som en integrerad del av lösningen kopplas 3D-terrängdata från en högkvalitativ laserskanner till data från sensorer, till exempel bilder från en ny 360 graders panoramakamera, eller till sensordata för farliga ämnen. Det luftburna laserskannersystemet, eventuellt utökat med en (värme)kamera som tillval, används från ett obemannat luftfartyg. För potentiella faror, till exempel brand eller läckage av farligt material eller radioaktivitet, utforskar det obemannade luftfartyget terrängen medan samtidigt en interaktiv karta (gemensam lägesbild) skapas i realtid. De uppmätta värdena från sensorerna (till exempel koncentration av gas och förorenande ämnen, gammastrålning osv.) visas på den här kartan som utsatta områden. Den här virtuella kartan ger larmoperatören en översikt över riskområdet. Genom denna information kan insatschefen eller specialisterna inom respektive kompetensområde göra en bättre av situationen innan räddningstjänsten tar sig in i riskzonen. Som ett resultat av projektet ges nödstyrkorna via datorplatta tillgång till interaktiva kartor med olika nivåer av innehåll (t.ex. kartor, byggnadsgolv och gränsnivåer för befintliga föroreningar som gaser, radioaktivitet osv.), vilket underlättar planeringen för insättandet av nödstyrkorna. Därigenom är det möjligt att utforska insatsområdet i en potentiellt livshotande miljö utan att utsätta personalen för risker.

Related CM functions

Översiktsbild
Illustrations
Projektöversikt: lokal lägesbild i realtid för säkerhetsstyrkor vid katastrof- och krisuppdrag.
Grafisk framställning av projektinnehållet samt system och gränssnitt som påverkas.
3D-terrängkarta: tillförlitliga markmodeller
Detektering av radioaktiva källor: lokalisering av en radioaktiv källa inom en minut
UAV-bana, färglagd enligt strålningsintensitet
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Video illustrations
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.