This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
SOCRATES OC förbättrar användarens analys- och beslutsfattande förmåga genom att öka den gemensamma medvetenheten om situationen baserat på relevanta uppgifter om verksamhetens situation, inklusive inträffade kriser, uppdrag och resurser.

Informationen skapas av användaren eller härrör från externa källor. Informationen visas på en gemensam operationell bild (COP). SOCRATES OC möjliggör utbyte och spridning av information (kompletterbar och anpassningsbar) mellan SOCRATES-centraler och till andra externa system (med användning av befintliga standarder som t.ex. ISO:s EMSI - information som delas för -), vilket möjliggör rapportering och spårning av händelser och uppdrag som ges mellan olika organisationer (tilldelning av uppdrag) och resurshantering:

  • Händelser och tillhörande uppdrag och resurser visas i ett GIS (Geographic Information System).
  • Data om dem sparas i ett DB som helt motsvarar ISO’s EMSI (information som delas för krishantering).
  • Dessa uppgifter kopieras till anslutna Socrates OC-enheter, som i sin tur kan interagera för uppdrag och hantering av resurser.

Format för datainmatning: Användarinmatning, EMSI (annat system/annan sensor), WMS, WFS

Format för utgångsdata: EMSI

Supported Use Cases

UC-01 Sprida medvetenhet om situationen till operativa centraler

Lösningen kan användas till att (automatiskt) samla in, spara och dela verksamhetens uppgifter om krissituationen (inklusive händelseförlopp, tillhörande målsättningar och resurser) och visualisera denna verksamhetsinformationen situationskarta.

På så vis spridsmedvetenheten om situationen till olika verksamhetscentraler och förbättras, så att krishanterare och utryckningsbefäl kan fatta beslut som baserats på mer information baserat på verksamhetens aktuella situation.

Related CM functions

UC-02 Övervaka resurser

Lösningen kan användas till att bevaka resurser (inklusive deras status och position) och kontrollera om de är tillgängliga samt skicka dem till andra nav inom CM-nätet. På så vis kan resurserna effektivt skickas till uppdrag och händelser och en bättre och effektivare av de aktuella behoven göras och dessa behov tillfredsställas.

Related CM functions

UC-03 Skapa och tilldela uppdrag

Lösningen kan användas till att skapa egna uppdrag och övervaka dessas framskridande, och tilldela uppdrag till andra centraler inom CM-nätet. På så vis, kan flera OC:s bidra till gemensam på ett samordnat sätt.

Related CM functions

Illustrations
Socrates OC användargränssnitt
Socrates OC i DRIVER+-försök 1
  • 0
  • 1
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.