Common Information Space som stödresurs för samarbete kring katastrofhantering

mellan alla aktörer som är involverade i - och katastrofhantering är en absolut nödvändighet för att kunna minimera skador och förluster av människoliv vid incidenter. För att öka möjligheterna till förbättrat informationsutbyte mellan berörda aktörer har Common Information Space (CIS) utformats och utvecklats (inom det EU-finansierade FP7-projektet EPISECC, https://www.episecc.eu/) för att möjliggöra sömlöst informationsutbyte mellan olika som är involverade i europeisk kris- och katastrofhantering. Konceptet med CIS säkerställer att de organisationer som deltar i informationsprocesserna kan fortsätta använda sina egenutvecklade IT-lösningar för . Obehindrat informationsutbyte mellan IT-lösningar av olika ursprung kan uppnås genom att en adapter för CIS-ramverket utvecklas. Ett sådant tillvägagångssätt minskar komplexiteten på ett betydande sätt. I fallet med fem samverkande organisationer krävs till exempel för CIS-konceptet att fem adaptrar utvecklas istället för 20 gränssnitt om vart och ett av de fem verktygen ska kopplas in på ett tvåvägssätt. Med EPISECC CIS är det dessutom möjligt att semantiskt kommentera utväxlade meddelanden och att skapa undergrupper av deltagande organisationer för att hantera olika typer av incidenter parallellt med varandra. Därigenom säkerställs att meddelanden endast delas mellan de organisationer som är involverade i hanteringen av ett visst krisskeende.

Supported Use Cases

Data-/informationsflöde mellan den lokalt ansvarige krishanteringsaktören och infrastrukturleverantörer

Förutom information från blåljusaktörer behöver den lokalt ansvarige krishanteringsaktören även data från externa källor, t.ex. meteorologiska, hydrografiska eller seismiska data och prognoser; status för kritisk infrastruktur; och trafikdata. Sådan extern information finns tillgänglig i olika format på olika kanaler, och kan kopplas till EPISECC CIS via specifika adaptrar. Kontinuitet i kritisk infrastruktur är avgörande för framgångsrik katastrofhantering. Genom att inkludera leverantörer av kritisk infrastruktur i en specifik informationskanal och larmkedja optimeras underhållet av kritisk infrastruktur.

Related CM functions

Aktörer inom informationsinteroperabilitet

Data-/informationsflöde från blåljusaktörer till blåljusaktörer

Ett standardiserat informationsutbyte mellan blåljusaktörer är för närvarande varken aktuellt eller ofta förekommande. Ett systematiskt utbyte av data/information om den allmänna situationen i det drabbade området och om hoten och skadorna är dock av stort värde för varje insatsorganisation.

Related CM functions

Utmaningen att dela allmänt förståelig information
Illustrations
Systemintegrering via Common Information Space (CIS)
CIS ‒ allmän arkitektur
CIS ‒ adapterkoncept
  • 0
  • 1
  • 2
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.