Övervaka de fysiologiska tecknen hos blåljusaktörer

Endorsed by
Motivation

Förmågan att övervaka de fysiologiska tecknen hosblåljusaktörer

Potential Solutions

Blåljusaktörer och deras respektive organ vill ha en för övervakning, analys och larm baserat på fysiologiska, kognitiva och beteendemässiga tecken och indikatorer. Komponenterna kan fästas på kroppen eller i den personliga skyddsutrustningen, eller sys in i blåljusaktörernas skyddskläder. Systemet ska kunna jämföra mätningar med de normala parametrarna för varje blåljusaktör (efter lämplighet). En del blåljusaktörer, till exempel, har en lägre normalvariation i blod-tryck eller puls. Data, analys och motsvarande vägledning ska överföras i realtid, efter lämplighet, till blåljusaktörerna, platschefer, ledningspersonal, personer ansvariga för säkerhetsfrågor och/eller medicinsk personal. Ett larm ska genereras när mätvärden är utanför blåljusaktörsspecifikaeller indikatorspecifikaintervall eller nivåer. Olika larm ska genereras för blåljusaktören, medicinsk personal och ledningspersonal för att undvika larmöverbelastning. Fysiologiska sensorer ska integreras med andra hot- och risksensorer för att ge en övergripande bild av blåljusaktörens hälsotillstånd och säkerhet. Dessutom kan falska negativa larm och falska positiva larm ge omfattande konsekvenser; dessa ska minimeras till lägsta möjliga nivåer.

Rationale & related CM function(s)

Permanent mätning av blåljusaktörens fysiologiska data för att upptäcka risker för honom/henne (t.ex. hjärnblödning, hjärtattack eller rabdomyolys)
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.