Skogsbränder: geografiska mönster och tidsmönster

Endorsed by
Motivation

Hanteringsåtgärder och insättandet av resurser för att hindra bränder baseras på var och hur bränderna uppstår. Att känna till vad det är som gör ett område särskilt benäget för bränder eller inte är viktigt, inte bara för att bevara dess värden och resurser, men också för att förhindra att framtida hanteringsåtgärder, i synnerhet i områden där bränder ackumuleras, inte leder till ökad sårbarhet för skogsbränder.

 

Potential Solutions
Following solutions could be addressing this gap.

Det varierar under året, och mellan olika år, var och hur skogsbränder uppstår. Ett antal parametrar karakteriserar bränderna i en region. Några exempel är brandfrekvens, brandstorleksfördelning, säsongsbundenhet för bränder, brandtyp och brandhårdhet. Tidstendenser kan förekomma för vilken som helst av dessa på grund av ett antal drivande faktorer, som också kan förändras med tiden. Att ha tillförlitlig brandstatistik är viktigt för att kunna analysera tidstendenser och fastställa de bakomliggande orsakerna.

Dessutom påverkar inte bränder alla områden i ett landskap i lika hög utsträckning samtidigt som nya områden blir brandbenägna. Precis kartläggning av bränder är nödvändigt för att förstå den roll som drivande faktorer som klimat eller andra landbaserade egenskaper spelar. Vidare kan landskapets dynamiska natur, bland annat på grund av effekten från störningar som brandhantering eller markförvaltning, påverka både geografiska mönster och tidsmönster.

Hanteringsåtgärder och insättandet av resurser för att hindra bränder baseras på var och hur bränderna uppstår. Det är viktigt att förstå hur bränder varierar i tid och rum för att kunna bedöma brandrisken, och för att utvärdera effekterna av tidigare brandpolicyer för och ledningsbeslut om brandåtgärder. Att känna till vad det är som gör ett område särskilt benäget för bränder eller inte är viktigt, inte bara för att bevara dess värden och resurser, men också för att förhindra att framtida hanteringsåtgärder, i synnerhet i områden där bränder ackumuleras, inte leder till ökad sårbarhet för skogsbränder.

 

Rationale & related CM function(s)

Behov av enhetlig brandstatistik bland och inom EU-länderna med information för varje enskild brand, åtminstone för dem som är över en viss minimistorlek
Lägg tonvikten på mätningar av brandhårdhet i många avseenden (t.ex. beräkning av utsläpp baserat på olika grad av biomassa som förbrukas, eller beräkning av brandpåverkan)
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.