Skogsbränder: brandekologi

Endorsed by
Motivation

Förståelse av ekosystems sårbarhet och potential att anpassa sig till sådana förändringar kan underlätta att utveckla strategier för proaktivt av skogsbränder och föryngring efter brand.

 

Potential Solutions

I områden med branddrivna ekosystem har ekosystemen strukturella och funktionella egenskaper som förvärvats genom naturligt urval med tiden, och som gör det möjligt för dem att överleva bränder. Förståelse för hur ekosystem reagerar på bränder är viktigt för att kunna förvalta dem i en miljö där bränder allmänt förekommer. Brandregimerna är emellertid inte stabila nuförtiden i södra Europa på grund av förändringar i markanvändning, belastning från mänsklig verksamhet och klimatförändringar, för att nämna några drivande faktorer. Förståelse för hur ekosystem kommer att reagera på förändringar i brandregimen (t.ex. ökad brandfrekvens, brandhårdhet och val av rätt tidpunkt för åtgärder) och klimatet (t.ex. ökad temperatur och minskad nederbörd), eller tidigare markanvändningshistorik och markanvändningsförvaltning, är avgörande för att kunna bedöma ekosystemens sårbarhet och kapacitet att tillhandahålla tjänster.

På kort sikt kan förändringar i drivande brandfaktorer och brandregimer leda till variationer i arters sammansättning, struktur och funktion, vilket ytterligare kan interagera med drivande brandfaktorer för att ytterligare påverka brandregimer. Förståelse av ekosystems sårbarhet och potential att anpassa sig till sådana förändringar kan underlätta att utveckla strategier för proaktivt av skogsbränder och föryngring efter brand.

 

Rationale & related CM function(s)

Genomför studier av nischen för föryngring av arter i brandbenägna områden. Fokusera på grobarhetsstudier, som omfattar reaktionerna på temperatur- och fuktvariationer för representativa arter från olika härkomstområden över deras utbredningsområde, för att identifiera vilka arter som är mer sårbara för den förestående klimatförändringen.
Genomför studier av de kombinerade effekterna av tidigare praxis för brandhantering och markanvändningsförvaltning på arters utbredningsmönster.
Identifiera kritiska tröskelvärden under vilka ekosystems integritet inte kan upprätthållas till följd av förändringar i brandfrekvens eller andra egenskaper hos brandregimer
Förbättra kunskapen om organismers potential att anpassa sig, och de motsvarande implikationerna för de nya klimat- och brandregimerna
Bedriv forskning om händelser som leder till oåterkalleliga brytpunkter hos brandbenägna ekosystem eller nyligen branddrabbade områden samt nedbrytningsspiraler
Behov av att utveckla och övervaka integrerande studier som tar upp samspelet mellan olika grupper av organismer i olika livsmedelskedjor för att till fullo förstå de långsiktiga effekterna av brandregimer
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.