Gemensam medvetenhet om status och planerade insatser vid krishanteringsinsatser

Endorsed by
Motivation

Otillräcklig förståelse för och bristfällig övergripande bild av pågående och planerade samt nuvarande strategier hos organisationer under en

Potential Solutions
Following solutions could be addressing this gap.

Det finns inte tillräcklig lägesuppfattning om den övergripande statusen, framåtskridandet och de planerade insatsåtgärderna under hjälpinsatser, både för den aktuella situationen och för att kunna förutse kommande insättande av resurser (strategi).

För storskalig incidenthantering krävs samordnade insatser av flera organ och jurisdiktioner. Detta innebär att i realtid känna till tillgängligheten till, lokaliseringen för och statusen för alla resurser, och att förutse tidpunkter för leverans.

Även om det kan stå klart vad ett organ förfogar över finns det ändå ingen möjlighet för räddningsledningen att få en holistisk bild eftersom organen förlitar sig på olika tekniker och för att spåra sina resurser.

Referenser i litteraturen: Den här kapacitetsbristen har definierats och dokumenterats utförligt i litteraturen.

Rationale & related CM function(s)

Systematisk övervakning och datainsamling under skyddsinsatser måste omfatta information om status för resurser och planerade insatsåtgärder. Informationen ska delas så att lägesuppfattningen bland de deltagande organisationerna ökas.
Vid samordnad insatsplanering fästs det avseende vid organisatoriska resurser som avsatts, statusen för dessa och sannolika handlingslinjer.
Den gemensamma lägesbilden upprätthålls genom att samla in information från olika källor, inklusive information om egna resurser och insatsåtgärder som ämnas företas; genom att utveckla och upprätthålla en gemensam lägesbild; och genom att sprida den gemensamma lägesbilden.
Samordnad uppgiftstilldelning och resurshantering förutsätter tillgänglighet till information samt ömsesidig förståelse av statusen för resurser som avsatts av varje deltagande organisation och av respektive deltagande organisations handlingslinje som ämnas följas (eller ”strategi”).
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.