Resursstyrning under långsiktiga krishanteringsinsatser

Endorsed by
Motivation

Brister vad beträffar resursstyrning (mänskliga resurser, maskinvara osv.) under långsiktiga krishanteringsinsatsermed flera berörda aktörer involverade.

Potential Solutions

För en storskaligincidenthantering krävs en samordnad insats från flera organ och jurisdiktioner för att i realtid kunna veta tillgängligheten till, lokaliseringen för och statusen för allaresurser, och för att kunna förutse tidpunkter för leverans. Organen förlitar sig på olika tekniker och för att spåra sina resurser. Även om det kan stå klart vad ett organ förfogar över finns det därför ingen möjlighet för räddningsledningen att få en holistisk bild. Det finns en begränsad möjlighet att bestämma status för resursbegäran, beräknad ankomsttid eller destinationsplats.Dataintegrationsområdet är fullt utvecklat (tillgängliga produkter som integrerar data från olika operativsystem, databasformat och programmeringsspråk), men tillämpas inte på integreringen av resursdatabaser för allmän säkerhet.

Referenser i litteraturen: Den här kapacitetsbristen har kartlagts och redogjorts för i detalj ikrishanteringslitteraturen.

Rationale & related CM function(s)

Dela information om material och resurser som finns tillgängligt och används mellan olika organ
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.