Fullgod gemensam lägesbild

Endorsed by
Motivation

Brist på en gemensam lägesbild för att integrera datakällor och beräkningsresultat från olika modeller som är avgörande för  beslutsprocessen ur räddningsledarens perspektiv.

Potential Solutions
Following solutions could be addressing this gap.

En gemensam lägesbild är en särskild typ av lägesbedömning som stöds av ett strategiskt ledningssystem som ”upprättas och upprätthålls genom att incidentinformation samlas in, sammanställs och syntetiseras för att sedan spridas till samtliga relevanta parter.” (21).

De största utmaningarna utgörs av mängden data, och därmed urvalet av data som är mest relevanta för incidenthanteringen; och av datamängdernas format (insamling, integrering och analys av spridda uppgifter). Uppgifterna måste anpassas efter de exakta behoven och disciplinspecifika kraven för att passa användare av många olika typer. Information i realtid är avgörande.

Målen med en gemensam lägesbild är i slutändan att öka situationsmedvetenheten och stödja beslutsfattande i realtid om .


Referenser i litteraturen: Den här kapacitetsbristen har definierats relativt utförligt i de flesta studier om kapacitetsbrister vid . De tenderar att fokusera på hanteringen av stora mängder data, och förmågan att slå samman data av olika format.

Rationale & related CM function(s)

Det finns modeller för att bedöma dynamiken hos kemiska och radiologiska hot. Emellertid tillhandahålls resultaten i olika format (kvalitativa beskrivningar, tabelldata, numeriska data, geospatiala data, osv.). Detta gör det svårt att på ett effektivt sätt använda datamängderna i ett integrerat system för en gemensam lägesbild.
Insamlingen till och integreringen av data i den gemensamma lägesbilden är ännu otillräcklig. Till exempel är detta svårt att göra omedelbart på en incidentplats när EU:s civilskyddsmekanismmoduler (EU:s civilskyddsmekanism: gemenskapsmekanism för att underlätta ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten) sätts in.
Ett universalverktyg som integrerar resultat från olika modeller, vilket möjliggör jämförelse i realtid, i en unik miljö anses nödvändigt, t.ex. till stöd för EU:s civilskyddsmekanism. Räddningsledaren ska snabbt och enkelt kunna tolka resultaten från ett sådant verktyg, t.ex. genom visualisering.
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.