This page presents the taxonomies that are used to categorise the contents within the Portfolio of Solutions and the Trial Guidance Tool.
 • Kapacitetsutveckling
  • Upprätta ett CM-inlärningssystem
   • Utveckla efteråtgärder och rapportering av lärdomar

    Utveckla efteråtgärder och rapporteringssystem och procedurer för lärdomar, dvs.:

    a. Utveckla rapporteringsförfaranden för efteråtgärder och lärdomar

    b. Upprätta lärdomsdatabas och analyskapacitet och utveckla en samarbetsplattform för att stödja nya som situationsrapporter, riktlinjer för , arbetsuppgifter och checklistor, träningsscenarier osv.

    c. Anpassa granskningar efter krisen för att mata ett lärdomsbaserat informationssystem

    d. Tillhandahålla inter-byrå för personal gällande rapportanalys av efteråtgärder och utarbeta lärdomar

    e. Upprätta förfaranden för implementering av lärdomar

   • Tillhandahålla gränsöverskridande lärande

    Tillhandahålla möjligheter för gränsöverskridande lärande

  • Upprätta CM-doktrin och utbilda organisationer och människor
  • Hantera CM-system för systemutveckling
  • Hantera mänskliga resurser
   • Hantera organiserade och spontana volontärer
    • Genomföra behovsanalys

     Genomföra behovsanalys; säkerställa adekvat lagstiftning för användning av volontärer

    • Upprätta organisation för spontana volontärer

     Upprätta för att identifiera och registrera spontana volontärer och tilldela dem till team och samordnare

    • Bibehålla register över volontärer

     Skapa och underhålla aktuella register över volontärer, deras kompetenser och uppgifter

    • Förbereda för utdelning av uppgifter till grupp

     Förbereda för utdelning av uppgifter till grupp, dvs utdelning av uppgifter till spontana volontärer

    • Välja, organisera, utbilda och motivera volontärerna

     Välja, organisera, utbilda och motivera volontärerna; tillhandahålla fördelning av ansvar mellan relevanta statliga och icke-statliga organisationer

    • Dela ut uppgifter till volontärer

     Tillhandahålla preliminära uppgifter till organiserade volontärer i olika scenarier

   • Hantera professionell utryckningspersonal

    Hantera karriärmodeller och professionell utryckningspersonal, dvs:

    a. Genomföra allmän, regional och lokal behovsanalys

    b. Upprätta ett ramverk för kompetenser och beteendemässiga indikatorer

    c. Etablera ett CM-yrke med karriärvägar och jobbkrav

    d. Välja, organisera, träna, certifiera och motivera den professionella utryckningspersonalen

    e. Försäkra dig om att CM-ledare är kunniga, kompetenta och väl stödda

  • Organisera för krishantering
   • Definiera minimikraven för aktivering

    Definiera en uppsättning minimikrav för aktivering för situationer på olika nivåer av krisstyrning och hantering

   • Upprätta en integrerad CM-organisation

    Upprätta en integrerad för , dvs.:

    a. Upprätta ett myndighetsramverk på central, regional och lokal nivå

    b. Uppnå enighet om den övergripande CM-processen

    c. Upprätta rättsliga linjer med auktoritet, skyldigheter och ansvar

    d. Upprätta CM HQ, stödcentra och lokala kommandostrukturer

   • Upprätta CM-regler och standardförfaranden

    Upprätta regler och standardförfaranden för , dvs.:

    a. Utarbeta, samordna och godkänna CM-rättsakter

    b. Definiera kritiska procedurer före kris, respons och återhämtning för olika nivåer av kommando och hantering

    c. Förbereda, godkänna och meddela alla intressenters SOP för varje fara

    d. Upprätta riskers information och datakrav och regler för deras insamling och delning

   • Upprätta protokoll för gränsöverskridande nödsituationer

    Förbereda och komma överens i relevant internationellt format om svarprotokoll för gränsöverskridande nödsituationer

   • Identifiera och analysera flaskhalsar

    Identifiera viktiga resursbegränsningar och potentiella flaskhalsar i beslutsfattande och fördelning av resurser och analysera deras potentiella påverkan

  • Planera för CM-kapacitet
   • Utvärdera nuvarande kapacitet

    Insamla och organisera information om nuvarande krishanteringsförmåga och utvärdera deras lämplighet gentemot scenariot

   • Samordna och godkänna kapacitetsutvecklingsplaner

    Samordna planeringsprocesser och viktiga beslut om resurstilldelning bland främsta bidragande organ; Godkänna planer för kapacitetsutveckling

   • Definiera kapacitetsalternativ

    Generera och jämföra olika alternativ för att uppfylla kapacitetskraven, t.ex. uppgradera befintlig eller anskaffa ny utrustning; införa nya utbildningsstandarder; investera i specialiserade eller allmänna CM-enheter; upprätthålla intern eller outsourca kapacitet osv.

   • Definiera nödvändiga CM-funktioner

    Definiera tillgänglig CM-kapacitet för , dvs.:

    a. Utveckla ett CM-koncept för verksamhet

    b. Formulera och samordna en nationell generisk CM-uppgiftslista

    c. Genomföra uppdrag-till-uppgiftsanalys

    d. Definiera kluster för nyckelfunktioner

    e. Sätta upp kapacitetsmål

   • Bestämma framtida krisers scenarier och viktiga egenskaper

    Bestämma viktiga egenskaper för framtida kriser (typ, omfattning, intensitet, dynamik, komplexitet, påverkan etc.), utarbeta och analysera respektive scenarier och välja en uppsättning scenarier som ska användas i planeringsprocessen

   • Upprätta ett CM-policyramverk

    Upprätta ett ramverk för , dvs.:

    a. Formulera och godkänna CM-policyramen när det gäller mål, uppgifter och ansvar

    b. Utföra en kostnadsnyttoanalys på hög nivå av CM-alternativen, till exempel: är det billigare att minska en sårbarhet eller ersätta infrastruktur och utrustning; balans mellan investeringar i , skydd och svar osv.

    c. Definiera prioriteringar

    d. Göra policyramverket tillgänglig för alla CM-intressenter

   • Identifiera luckor och överflöd

    Jämföra nödvändiga och nuvarande kapaciteter; Identifiera kapacitetsluckor och överflödiga funktioner

   • Främja standarder för bedömning av risker och interoperabilitet

    Främja standarder för att ge utrymme för gemensamma riskers och , t.ex. gemensamma standarder för bränslekarakterisering i regioner där löpeld är vanligt förekommande, datautbytesformat, kartsymboler osv.

   • Testa kapacitetsalternativen

    Testa kapacitetsalternativen mot resursbegränsningar och CM-prioriteringar

 • Ledning, kontroll och samordning
  • Bygga och underhålla C3-systemet
   • Designa, testa och validera C3-systemet

    Designa, testa och validera C3-systemet komponent för komponent och i dess helhet, dvs.:

      a. Upprätta C3-system för varje deltagande intressent

      b. Fastställ ledningsnivåerna och upprätta C3-system för varje ledningsnivå, t.ex. operativ, lokal, regional och nationell (central)

      c. Tillhandahåll dogmatisk och teknisk samt integrera byråers och myndigheters nivåer av ledning och administration

   • Upprätta C3-informationssystem

    Upprätta C3-informationssystem och hantering av informationssystem

   • Upprätta C3-procedurer

    Upprätta C3-procedurer på samtliga nivåer av ledning och administration

   • Upprätthåll integriteten i C3-systemet

    Upprätthåll integriteten i systemet för ledning, kontroll och samordning

   • Förbereda C3-personal

    Välj, utbilda och certifiera C3-personal

   • Tillhandahåll utrustning, programvara, koder

    Tillhandahåll nödvändig utrustning, programvara, koder osv.

   • Tillhandahåll fasta och mobila kommandostrukturer

    Tillhandahåll fast och mobil (som kan sättas in på fältet) kommandoinfrastruktur, utrustning, programvara, personal, osv.

  • Upprätta kommandokomponenten
   • Definiera kommandokedjan för CM

    Definiera kommandokedjan för CM, dvs.:

    a. Upprätta C3 på centrala, regionala och lokala nivåer

    b. Definiera auktoritet och ansvar på varje nivå

    c. Definiera en ramverk och regler för delegering av auktoritet

    d. Definiera förfaranden och tillhandahålla riktlinjer för incident, och kriskommando och -hantering

    e. Tillhandahålla kommandointegritet vid övergången från incident till nödsituations- och

   • Upprätta beslutsmiljö och resurser

    Upprätta CM-relevant beslutsmiljö och avsätta resurser

  • Upprätta kontrollkomponenten
   • Utforma ett styrsystem

    Utforma ett styrsystem längs kommandokedjan, dvs.:

      a. Definiera kontrolluppgifterna för beslutsfattande, drift och resursplanering och implementeringsåterkoppling

      b. Bestämma regler för kontroll inom varje nivå och över alla kommandonivåer

      c. Upprätta planerings- och beslutsförberedande rutiner för krismiljö

      d. Formulera exekveringsinformation (beslut, direktiv, order, kommandon) och tillhandahålla mallar för varje kommandonivå

      e. Tillhandahålla integritet vid övergången från incident till kris- och

   • Bestämma principerna för informationsutbyte

    Bestämma principerna för utbyte av CM-information mellan myndigheter och myndighetsnivåer

   • Upprätta kontrollfunktion på varje kommandonivå

    Upprätta kontrollförmåga på varje kommandonivå inklusive information, kommunikation och (personal)

   • Upprätta regler för rapportering

    Upprätta regler för rapportering om resultat och prestanda

   • Tillhandahålla vetenskapliga och tekniska råd

    Tillhandahålla intern vetenskaplig och teknisk rådgivning och snabb tillgång till extern expertis

  • Upprätta samordningskomponenten
  • Utnyttja C3-systemet
 • Crisis Communications och Information Management
 • Utveckla kommunikationspolicy
 • Säkerställ en trygg och säker krishanteringsmiljö

  Säkerställ en trygg och säker miljö genom brottsbekämpande organ samt relaterade säkerhets- och skyddsinsatser för människor och samhällen i de drabbade områdena och för all utryckningspersonal som är involverade i krishanteringsarbete, dvs.:

    a. Utför bedömningsåtgärder på plats i ett tidigt skede

    b. Upprätta säkerhetskontrollsystem i det drabbade området

    c. Utveckla (revidera) en plan för säkerheten på plats

    d. Utveckla och implementera fallspecifika åtgärder för fysisk säkerhet, motåtgärder och procedurer

    e. Utför säkerhetsoperationer inom och vid gränserna för det drabbade området samt utanför gränserna där evakuerade tillfälligt placerats

    f. Dela säkerhetsrelaterad information med statliga och lokala tjänstemän, den privata sektorn och allmänheten beroende på vad som är tillämpligt

 • Exercise Evaluation
 • Identifiera faror och hot

  Identifiera alla potentiella faror och hot som ska spåras.

 • Logistik
 • Begränsning
  • Utvärdera riskerna
   • Bedöma sårbarheter för faror

    Bedöma exponering och sårbarhet för kritisk infrastruktur, tillgångar och viktiga tjänster för faror, cyber- och CBRNE-hot, (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära, explosiva) inkl.:

    a. Definiera infrastruktur och tillgångar som potentiellt påverkas av faror, cyber- och CBRNE-hot (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära, explosiva)

    b. Sätta upp kriterier för av sårbarhet

    c. Identifiera kritisk infrastruktur och tillgångar

    d. Kvantifiera infrastrukturens och tillgångarnas värde

    e. Bedöma sårbarheten hos viktiga tjänster

   • Genomföra identifiering, dokumentation och analys av alla faror

    Genomföra identifiering, registrering och analys av faror med hjälp av en godkänd, erkänd metod som tar hänsyn till alla troliga faror, både naturliga och mänskliga, inklusive:

    a. Dokumentera och offentliggöra riskidentifiering och analys (riskbedömningar) för intressenter och medlemmar i samhället och granska dem regelbundet

    b. Stödja riskbedömning med vetenskaplig data, användning av GIS och analys av historiska och beräknade effekter för att identifiera områdesspecifika exponeringar och sårbarheter

   • Uppskatta dominoeffekter

    Uppskatta effekterna av möjliga dominoeffekter, t.ex. en översvämning som leder till epidemier eller en jordbävning som orsakar ett dammbrott

   • Uppskatta gränsöverskridande påverkan

    Uppskatta möjliga gränsöverskridande påverkan från faror

   • Uppskatta effekter mellan domäner

    Uppskatta möjliga effekter över domäner under påverkan av konkreta faror, t.ex. en naturkatastrof som leder till masstörningar

   • Uppskatta riskerna

    Uppskatta risker genom att utföra följande uppgifter:

    a. Samla bevis och definiera riskfaktorerna (fastställa en skala)

    b. Upprätta databas över befolkning, ekonomi, bostäder, hälsa, infrastruktur, klimat, mark, vatten, råvaruresurser, kulturarv, osv.

    c. Upprätta faroscenarier

    d. Utvärdera påverkan på människor, viktiga funktioner i myndigheter och lokal administration, fysisk och digital infrastruktur och tillgångar och utvärdera risknivåerna

    e. Utveckla och upprätthålla civil säkerhet (t.ex. sårbarhet för faror och hot) kartor på nationell, regional och lokal nivå

  • Utarbeta begränsningspolitik och -strategi
   • Genomföra en begränsningskommunikationskampanj

    Initiera, samordna och genomföra en begränsningskommunikationskampanj

   • Upprätta planering och samordning

    Upprätta en begränsningsmekanism för planering och samordning, inklusive följande uppgifter:

    a. Förbereda professionell personal för begränsningsplanering och genomföra begränsningsåtgärder

    b. Genomföra demonstrationer

    c. Upprätta och certifiera utbildningsmoduler

   • Formulera begränsningsstrategin

    Formulera begränsningsstrategin genom att utföra följande uppgifter:

    a. Definiera mål för begränsningsstrategin

    b. Skapa "mål-till-uppgifter"-analys

    c. Definiera begränsningsåtgärder (planer och program; på statlig och lokal nivå, internationell)

    d. Välja och prioritera begränsningsåtgärder

   • Skapa policyriktlinjer

    Förbereda och utfärda policyriktlinjer genom att utföra följande uppgifter:

    a. Analysera effekten av potentiella avhjälpande åtgärder mot faror, cyber- och CBRNE-hot (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära, explosiva)

    b. Analysera effekten av potentiella begränsningsåtgärder gällande exponering av kritisk infrastruktur och tillgångar för faror

    c. Samla, organisera och använda bevis för att bedöma effekterna av begränsningsåtgärder

    d. Implementera modellering och simuleringar för att utvärdera effekterna av begränsningsåtgärder

    e. Definiera principer och mål för begränsning

  • Implementera begränsningsåtgärder
   • Tillämpa långsiktiga åtgärder för sårbarhetsminskning

    Tillämpa långsiktig sårbarhetsminskning och begränsningsåtgärder, inklusive:

    a. Introducera beslut om planering och design av markanvändning som undviker utveckling och samhällsinfrastruktur i områden som är utsatta för faror för att minska deras möjliga påverkan och undvika risker för liv, egendom och miljö

    b. Säkerställa tillförlitligheten för kritisk infrastruktur (som fysiska anläggningar, leveranskedjor, system, tillgångar, informationsteknologi och kommunikationsnätverk) som tillhandahåller viktiga tjänster till folket (inkl. säkert dricksvatten, mat, pålitlig transport, tillgängliga allmänna hälsovårdstjänster, energi för hem och industri, tillgång till bank-, finans- och myndighetstjänster och kommunikationsnätverk för att ansluta människor socialt och i arbetsliv)

    c. Anta och upprätthålla riskbeständiga byggkoder och -standarder

    d. Designa förbättringar av befintlig infrastruktur och viktiga tjänster

    e. Utföra anläggningsarbeten för att minska effekterna av regelbundna faror så som säsongsöversvämningar, isbildning, skogsbränder, tornados och annat

    f. Upprätta säkerhetskopierings- och lagrings- och bearbetningssystem för data

    g. Vidta systematiska åtgärder för att skydda landskapet och miljön från oåterkallelig nedbrytning

    h. Använda inbyggd säkerhet och motståndskraft i utformningen och driften av tillgångar, system och nätverk

    I. Initiera och upprätthålla volontärbaserade grannskaps- och samhällsorganisationer

    j. Annat

   • Enhance education, awareness and skills on mitigation measures

    Enhance education, awareness and skills in devising and implementing mitigation measures, incl.:

    a. Conduct community awareness campaigns to increase knowledge of how to prepare for disaster events

    b. Introduce general education programmes to build knowledge on the appropriate actions to prepare for and respond to a disaster event

    c. Conduct training and exercise programmes to improve skills and coordination in devising and implementing mitigation measures

   • Utforska användbarheten av naturvärden

    Utforska användbarheten av naturvärden, inklusive:

    a. Vidareutveckla multifunktionaliteten i skogar, marker, floder, sjöar, havsstrand och annat genom att stödja värdekedjorna för ekonomi, rekreation och bekvämligheter

    b. Stimulera införlivandet av nya restaureringsbehandlingar i policy- och hanteringsprotokoll

    c. Utveckla en delad syn på prioriteringar för naturliga insatser (t.ex. karta över erosion i marken)

    d. Utveckla nya metoder för långsiktig hantering av biomassa

    e. Regelbundet uppdatera informationen om ekosystemens sårbarhet för olika brandåterfall och -intensiteter

   • Underlätta implementeringen av en metod med noll avfall för att minska riskerna

    Främja teknik och praxis för att använda restmaterial som kan orsaka massiva faror, t.ex. stimulera exploatering av restbiomassa i skogsbruket för privata ägare för att etablera specifika marknader och förfaranden för att minska hotet från skogsbränder

  • Hålla begränsningsstrategin relevant
  • Organisera för begränsning
   • Definiera nationella ramverk för begränsning

    Utveckla ett nationellt ramverk för begränsningar. inklusive:

    a. Utföra nationell krisriskbedömning och definiera omfattningen av begränsande åtgärder och aktiviteter

    b. Identifiera de viktigaste aktörerna och intressenterna för begränsning

    c. Etablera intressenternas roller och ansvar för riskbegränsning

    d. Definiera de grundläggande kapaciteter som krävs för att förbereda sig för de specifika typerna av katastrofer och kriser som utgör den största risken för människors säkerhet

    e. Förbinda begränsningsmålen och strategierna för de återstående CM-funktionella områdena

    f. Upprätta nationell CM-ledningskedja och samordning - nationellt och internationellt

    g. Upprätta långsiktiga och operativa planerings- och resursramar på lokal, regional, nationell och internationell nivå

   • Utveckla expertis för kartläggning av faror, sårbarheter och riskbedömning

    Tillhandahålla vetenskaplig expertis, modellering och simuleringar och teknisk expertis för riskkartläggning, sårbarhetsbedömning och riskbedömning för att stödja utformning och planering av begränsningar, t.ex. vid utarbetande och prioritering av begränsningsåtgärder)

   • Främja samarbete och samordning beträffande begränsning av katastrofens verkningar

    Vidta åtgärder för samarbete mellan myndigheter och krishanteringsbyråer för att övervinna kulturella och institutionella frågor samt lagstiftningsfrågor mellan länder genom att utveckla en gemensam strategi för minskning av samtliga hotbilder:

    a. Uppmuntra till utbyte av god praxis för mot risker och hållbarhet samt för krisförebyggande, förberedelsearbete, , kris- och katastrofinsatser, och återuppbyggnadsinsatser

    b. Samordna användningen av internationella mekanismer som EU:s civilskyddsmekanism, FN och andra mekanismer

 • Skyddsfunktioner
  • Genomföra incident- eller nödåtgärder
   • Genomföra ammunitions- och counterIED-operationer

    Genomföra ammunitions- och counterIED-operationer, dvs:

    a. Upprätthålla, i samordning med militären, tillräcklig ammunitions- och counter-IED-kapacitet

    b. Genomföra ammunitions- och counter-IED-operationer

    c. Samordna akut medicinsk och psykologisk hjälp till drabbade människor

   • Genomföra CBRN-skyddsoperationer (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära) i nödsituationer

    Genomföra strålnings-/kärnkrafts-, kemiska och biologiska skyddsoperationer, dvs.:

    a. Upprätthålla, i samordning med militären, tillräcklig CBRN-skyddskapacitet (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära)

    b. Genomföra CBRN-skyddsoperationer (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära)

    c. Samordna akut medicinsk och psykologisk hjälp till drabbade personer

    d. Dela hotinformation och -analys med internationella partner

   • Genomföra brandbekämpning i nödsituationer

    Genomföra brandbekämpning i nödsituationer, dvs.:

    a. Upprätthålla tillräcklig brandbekämpningskapacitet för stads-, skogs- och bergsområden med hög

    b. Genomföra brandbekämpning

    c. Samordna akut medicinsk och psykologisk hjälp till drabbade människor

   • Genomföra begränsade nödevakueringsoperationer

    Genomföra begränsade nödevakueringsoperationer, dvs.:

    a. Bibehålla och samordna den militära kapaciteten för evakuering

    b. Genomföra evakuering

    c. Tillhandahålla tillfällig logi och speciella bostäder

    d. Samordna akut medicinsk och psykologisk hjälp till evakuerade

   • Koordinera och genomföra SAR-operationer

    Samordna och genomföra incident- och räddningsinsatser, dvs.:

    a. Upprätthålla en hög för sökning- och räddningsfunktioner för stads-, havs- och bergsoperationer

    b. Genomföra sök- och räddningsinsatser

    c. Samordna akut medicinsk och psykologisk hjälp till räddade personer

   • Upptäcka väntande nödsituationer och tillhandahålla tidig varning

    Upptäcka väntande nödsituationer eller andra hotande situationer och tillhandahålla tidig varning

  • Genomföra operationell planering
   • Samordna planering med stödleverantörer

    Koordinera operationell planering med militär och andra leverantörer av stöd

   • Upprätta ett operativt planeringsramverk

    Upprätta ett operativt planeringsramverk, dvs.:

    a. Definiera planeringsantaganden för att vägleda utvecklingen av operativa planer

    b. Upprätta krav på driftsplanering för alla nivåer av CM-kommando och -hantering.

    c. Bestämma jurisdiktionsprioriteringar, mål, uppgifter och resursförvärv och -tilldelningar som behövs för att skydda mot och svara på potentiella faror och hot

    d. Göra det operativa planeringsramverket tillgängligt för alla myndigheter, lokala myndigheter, icke-statlig och privata företag

   • Planera över intervall och aktivitetsnivåer

    Utföra planering över hela spektrumet av aktiviteter på varje nivå av CM-kommando och ledning

  • Bedriva systematisk övervakning och datainsamling
   • Utför övervakning och agera förutseende

    Utför kontinuerlig övervakning och förutse nödsituationer och kriser, dvs.:

    a. Skanna kontinuerligt efter faror och hot, och utbyt information i relevanta regionala, nationella och globala ramverk

    b. Samla och lagra nödvändiga rådata med hjälp av avkännings-, detektions- och övervakningsteknik

    c. Kombinera cyberidentifiering och fysisk övervakning för att effektivare skydda kritiska nätverk och resurser för samt element av den säkerhetskritiska infrastrukturen och den kritiska informationsinfrastrukturen

    d. Dela systematiskt information, analyser och nödsituationsrapporter

   • Öka medvetenheten och agera förutseende

    Gör analyser för att öka medvetenheten och förutse nödsituationer och kriser samt deras påverkan

  • Samordna och tillhandahåll kritisk informationsinfrastruktur
  • Samordna och tillhandahålla offentligt skydd
  • Skydda kritiska infrastrukturer
   • Tillämpa fallspecifika skyddsåtgärder

    Tillämpa specifika skyddsåtgärder, dvs.:

    a. Använda säkerhetsskyddssystem för att upptäcka eller försena en attack eller intrång

    b. Upptäck skadliga aktiviteter som hotar kritisk infrastruktur och relaterad operationell verksamhet i sektorerna

    c. Implementera intrångsdetekterings- och intrångsskyddssystem i känsliga eller uppdragskritiska nätverk och faciliteter för att identifiera och förhindra obehörig åtkomst och utnyttjande

   • Upprätta CI-rapporteringsmekanism

    Upprätta nationell och internationell rapporteringsmekanism för kritiska infrastrukturers , hot och sårbarhet

   • Upprätta operatörens säkerhetsplan

    Utveckla, godkänna och implementera operatörens säkerhetsplan för varje kritisk infrastruktur

   • Introducera säkerhetsförbindelser med alla kritiska infrastrukturoperatörer
   • Skapa en lista över nationella och internationella kritiska infrastrukturer

    Hålla listan över nationella och internationella kritiska infrastrukturer, sektorer och tillgångar uppdaterade, dvs.

    a. Bibehålla klassificeringen av nationell kritisk infrastruktur med hänsyn till effekterna av störningar eller förstörelse av en viss infrastruktur (geografisk omfattning av skadorna och allvarligheten av konsekvenserna)

    b. Identifiera och analysera geografiska och sektoriella beroenden

 • Återhämtningsfunktioner

  Beslut och åtgärder som syftar till att återställa eller förbättra försörjning, hälsa, samt ekonomiska, fysiska, sociala, kulturella och miljömässiga tillgångar, system och aktiviteter, från ett katastrofdrabbat samhälle, i linje med principerna för hållbar utveckling, inklusive en bättre återuppbyggnad att undvika eller minska framtida katastrofrisk.

 • Svarsfunktioner
  • Lägga grunden för lättnad och återhämtning
  • Begränsa krisens effekter
   • Innesluta farliga orsaker till krisen
    • Kontrollera översvämningar

     Utföra översvämningskontroll

    • Kontrollera utbudet av CBRN-ämnen (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära)

     Kontrollera utbudet av kemiska och biologiska ämnen samt strålningsämnen/radiologiska ämnen eller farligt material, inkl.:

     a. Samla in, bedöm och sprid den tillgängliga informationen till utryckningspersonal

     b. Utvärdera incidentplatsen (t.ex. genom utryckningspersonal med hjälp av utrustning för identifiering och övervakning av kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen för att se tecknen på och indikatorerna för CBRN-ämnen (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära, explosiva) eller farligt material

     c. Isolera incidentplatsen för att mildra konsekvenserna och upprätta inre och yttre avspärrning (het/varm/kall zon)

     d. Upprätta karantänområde för kontaminerade skadade/dödsoffer samt sanerings- och triageområden

     e. Utför räddningsinsatser i förbindelse med kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen samt farligt material, inklusive sanering, och andra insatser

    • Upptäcka sprängämnen och begränsa potentiell påverkan

     Upptäck sprängämnen och vidta åtgärder för att begränsa dess potentiella påverkan

    • Bekämpa och innesluta bränder

     Utföra brandbekämpning och inneslutning

   • Begränsa effekterna av försvagning av digital infrastruktur

    Begränsa effekterna av partiella skador i digital infrastruktur och tillgångar eller fullständig dysfunktionalitet gällande förmågan att hantera krisen, att tillhandahålla hjälp och tjänster inom drabbade områden, de drabbade människors att kommunicera och funktionaliteten för kritiska system som leverans av elkraft och gas, flyg- och järnvägstransporter, offentlig kommunikation, bank och annat

   • Skydda kritisk infrastruktur från sekundär skada

    Identifiera skadad kritisk infrastruktur och nyckeltillgångar och samordna omedelbara åtgärder för att skydda dem från sekundär skada

   • Vidta omedelbara brottsbekämpande åtgärder

    Vidta omedelbara brottsbekämpande åtgärder, dvs:

    a. Isolera det område som drabbats av krisen

    b. Upprätta kontroll över akut trafik

    c. Behålla den allmänna ordningen inom det drabbade området

    d. Starta utredningar

    e. Öppna transport- och kommunikationslinjer till säkra eller säkrare områden

  • Orientera och besluta
   • Utföra skade- och behovsbedömning

    Utföra skade- och behovsbedömning, dvs:

    a. Samla och integrera mänsklig och sensordata från fältet och från luftburna plattformar

    b. Utföra situationsanalys

    c. Utföra bedömning av första skada och

    d. Identifiera den drabbade befolknings omedelbara behov

    e. Utveckla en modell- och databaserad förutsägelse av krisutveckling och påverkan över domäner

   • Bestämma gällande införandet av krislagstiftning

    Bestämma gällande införandet av krislagstiftning och andra nödåtgärder, dvs:

    a. Inför krislagstiftning på nationell, regional eller lokal nivå

    b. Vidta andra akuta åtgärder

    c. Frambära information om situationen och de åtgärder som vidtagits - nationellt och internationellt

   • Bestäm krisens art

    Insamla information, fastställa och utvärdera krisens art

   • Hantera varningar

    Hantera varningar till allmänheten, leverantörer av viktiga tjänster och operatörer av kritisk infrastruktur, dvs

    a. Förbereda varningar

    b. Auktorisera varningar

    c. Leverera varningar

   • Tillhandahålla beslutsstöd

    Tillhandahålla beslutsstöd, dvs.:

    a. Förbereda information för beslutsfattande

    b. Tillhandahålla av påverkan över sårbarheter (människor, egendom, miljö)

    c. Underlätta förutsägelsen om faran och dess påverkan

    d. Utveckla och utvärdera handlingsförlopp

    e. Prioritera uppgifter och nyckelresurser

    f. Översätta information till användbara format för användare av

    g. Tillhandahålla vetenskapligt stöd till beslutsfattande

   • Granska och justera svarsplanen

    Granska och justera svarsplanen, dvs.:

    a. Bestämma om det första engagemanget från myndigheter, lokala myndigheter och icke-statliga organisationer

    b. Justera hanteringsförfarandena enligt situationen

    c. Justera kommandokedjan och besluta om att distribuera mobila krishanteringscentraler

    d. Utvärdera kritiska resursbehov och leveranssätt

  • Svara på faran
   • Aktivera krishanteringsorgan

    Aktivera - och ledningsorgan och -centra

   • Genomföra samordnade arbetsuppgifter och resurshantering

    Genomföra samordnade uppgifter och resurshantering, dvs.:

    a. Definiera, prioritera och tilldela uppgifter

    b. Identifiera platser som är lämpliga för kommandoposter, stadieindelningsområden samt in- och utresvägar

    c. Övervaka och placera resurser

    d. Slå samman och dela resurser

    e. Tilldela resurser till uppgifter

    f. Utbyta information om uppgifter och resurser

   • Distribuera utryckningspersonal
   • Upprätthålla delad medvetenhet om situationen

    Uppnå och upprätthålla delad medvetenhet om situationen

    • Samla information från distribuerade källor

     Samla in, manuellt och automatiskt, information från utplacerade operativa centra, sensorer och annan fältutrustning

    • Utveckla och upprätthålla COP

     Utveckla och upprätthålla en gemensam operativ bild (COP), baserad på information om riskkällor och utveckling, identifierade sårbarheter och potentiella risker

    • Sprida COP och bedömningar

     Sprida den gemensamma operativa bilden och utvärderingarna

    • Integrera data och information från olika källor

     Integrera data och information från olika källor. Slå samman historiska data, modellers resultat och dataflöden i realtid i olika format för att öka beslutsfattarnas lägesuppfattning

    • Förutse riskers eskalering och påverkan

     Förutse riskutbredning (löpeld, översvämning, strålning, kemiska och biologiska ämnen, övriga risker) genom modellering och analys i realtid genom att beakta föränderligheten i vindhastighet och vindriktning, genom prognos av luftfuktighet och bränslefukt samt med hjälp av andra relevanta faktorer

   • Hantera internationellt stöd

    Hantera internationellt stöd, dvs.:

    a. Begära internationellt stöd

    b. Upprätta ett samordningsorgan, transportvägar, lagringsanläggningar

    c. Ge stöd till den internationella utryckningspersonalen

    d. Upprätta en mekanism för internationellt ekonomiskt stöd

   • Säkra digital infrastruktur och digitala tillgångar

    Vidta omedelbara åtgärder för att skydda funktionaliteten för digital infrastruktur, dvs.:

    a. Filtrera eller tilldela lägre prioritet till misstänkt nätverkstrafik

    b. Omkonfigurera kritiska krishanteringsnätverk

    c. Stäng av specifika tjänster eller delar av krishanteringsnätverket när en upptäckt cyberattack påverkar konfidentialiteten eller integriteten för pågående krishanteringskommunikation

  • Stödja drabbade människor
 • Säkerhetshantering
  • Utför orientering i och planering av säkerhet
   • Utveckla säkerhetsvägledning för katastrofberedskap

    Utveckla och utfärda säkerhetsvägledning för katastrofberedskap

   • Utveckla en säkerhetskomponent i planer och system för krishantering

    Utveckla en säkerhetskomponent i de nationella, regionala och lokala krishanteringsplanerna och krishanteringssystemen, dvs.:

      a. Identifiera säkerhetshot och säkerhetsproblem och möjliga responser inom krishanteringsscenarierna

      b. Identifiera och klustra krav på säkerhetskapacitet mellan myndigheter

      c. Upprätta en modell för att använda säkerhetskapacitet för krishanteringsfunktioner

      d. Utveckla en plan för säkerhetsåtgärder för krishanteringssystemet

      e. Introducera säkerhetskapitel i krishanteringsplaneringen på samtliga lednings- och styrningsnivåer

      f. Upprätta och bibehåll en mekanism för och rapportering av säkerhetsberedskap

   • Upprätta preliminär samordning

    Upprätta samordning av säkerhetshantering före

   • Upprätta program för anskaffning av säkerhetskapacitet

    Upprätta centrala, intressentspecifika, regionala och lokala program för anskaffning av säkerhetskapacitet

   • Introducera säkerhetsspecifika normer

    Introducera säkerhetsspecifika normer som en del av krishanteringslagstiftningen

   • Tillhandahåll riktlinjer för prestanda

    Tillhandahåll direktiv, riktlinjer och instruktioner för prestanda

  • Upprätta en säkerhetshanteringsorganisation
   • Upprätta ett system för säkerhetsgodkännande av krispersonal

    Upprätta ett system för säkerhetsgodkännande av krispersonal, dvs.:

      a. Upprätta ett nationellt certifieringssystem för autentisering och säkerhetsidentifiering av utryckningspersonal och officiell personal och annan icke-statlig personal som behöver tillträde till drabbade områden

      b. Upprätta en nationell databas över krisledningspersonal och frivilliga som säkerhetsgodkänts

   • Upprätta ett system för utbyte av säkerhetsinformation

    Upprätta ett system för utbyte av säkerhetsinformation

   • Upprätta säkerhetssamordning och kontrollorganisationer

    Upprätta säkerhetssamordning och kontrollorganisationer enligt kommandostrukturen för samt i privata och icke-statliga enheter som planeras att involveras i krishanteringsarbete

   • Introducera en säkerhetsdirektör

    Introducera en säkerhetsdirektör (säkerhetschef) i varje krislednings- och styrningsenhet

   • Tillhandahåll expertis och samordning för säkerhetsplanering

    Tillhandahåll expertis och samordning för säkerhetsplaneringsansträngningar och för att utföra tekniska utvärderingar (t.ex. sårbarhetsbedömningar, riskanalyser, arkitektur för övervakningssensorer osv.)

  • Utöva säkerhetskontroll på plats
   • Samordna säkerhetsåtgärder med andra insatser.

    Samordna säkerhetsåtgärder med annat efterspanings- och räddningsarbete samt - och katastrofinsatser och återuppbyggnadsinsatser

   • Utför tillträdeskontroll, trafikkontroll och kontroll av folkmassor

    Utför tillträdeskontroll, trafikkontroll och kontroll av folkmassor inom och vid gränserna för det drabbade området samt i evakueringsinrättningar och läger, dvs.:

      a. Ordna med säkerhetsstyrkor till stöd för statliga och lokala myndigheters ansträngningar för att kontrollera tillträde till incidentplatsen och säkerhetskritisk infrastruktur

      b. Ordna med säkerhetsstyrkor och inrätta skyddsåtgärder runtom den drabbade platsen, verksamhetskritisk infrastruktur och säkerhetskritisk infrastruktur

      c. Säkra skydd för utryckningspersonal och andra hjälparbetare som är verksamma i en höghotsmiljö samt ge operativ säkerhet för räddningsinsatser överallt där de kan förekomma

      d. Upprätta allmän trafikkontroll

      e. Sätt in resurser för kontroll av folkmassor

   • Testa kritiska infrastruktursäkerhetsplaner

    Utveckla och implementera träningsprogram för att testa kritiska säkerhetsplaner för infrastruktur

  • Tillhandahåll viktig säkerhetskapacitet
   • Utveckla utbildning för och bedriv utbildning i säkerhetshantering

    Utveckla och bedriv för att förbättra kapaciteten för hantering av samtliga hotbilder, dvs.:

      a. Utveckla standardiserade utbildningskurser i säkerhetshantering

      b. Tillhandahåll utbildningskurser för säkerhetsdirektörerna

      c. Skräddarsy kurser i säkerhetshantering och tillhandahåll utbildning för frivilliga

      d. Utfärda riktlinjer för krissäkerhet till befolkningen, affärsenheter och institutioner

   • Bemanna med kvalificerad personal

    Bemanna med kvalificerad personal, dvs.:

      a. Upprätta krav på nyckelkompetenser för säkerhetspersonal

      b. Utse, motivera, certifiera och vidmakthåll professionell säkerhetspersonal på nationell och lokal nivå för såväl privata enheter som icke-statliga enheter

   • Tillhandahåll säkerhetskontrollutrustning

    Tillhandahåll säkerhetskontrollutrustning, dvs. specialiserade säkerhetsresurser, t.ex. trafikbarriärer; detekteringsanordningar för kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och högexplosiva ämnen; hundenheter; skyddsutrustning för brottsbekämpande personal; osv.

 • Strategisk anpassningsförmåga
  • Bygga och mäta lokalsamhällens motståndskraft
   • Upprätta mått på risktålighet och mätmetoder

    Upprätta mått på risktålighet och mätmetoder, dvs.:

    a. Utforska samhällsinriktade strategier för av risktålighet

    b. Upprätta mätramverk för

    c. Använda modellering för att analysera effekterna av

   • Förbättra samhällens beredskap, svarsförmåga, lärande, självorganisering och innovation

    Förbättra samhällens , svarsförmåga, lärande, självorganisering och , inkl.:

    a. Uppdatera regelbundet riktlinjer eller procedurer för hur medborgare ska rusta sig för krissituationer som innefattar extrema händelser

    b. Stimulera att avancerad rehabiliteringsbehandling genomförs

    c. Organisera utbildningskampanjer och kampanjer för att öka medvetenheten

    d. Utveckla nya medvetandehöjande metoder för att övervinna attitydbarriärer och beteendemässiga barriärer

   • Tillhandahålla bindning och koppling av samhällens tillgångar över gränser

    Tillhandahålla bindning, överbryggning och koppling av samhällens tillgångar över hela landet och i hela Europeiska unionen

   • Stärk samhällens resurser för resiliens

    Stärk samhällens ekonomiska, fysiska, politiska, mänskliga, sociala och naturliga resurser samt MHPSS-resurser för

   • Stärk kapaciteten hos samhällen för kollektiva åtgärder

    Stärk kapaciteten hos samhällena för kollektiva åtgärder för , konflikthantering, socialt skydd, förvaltning av naturresurser samt förvaltning av kollektiva varor och tjänster:

    a. Tillhandahåll redskap, information och färdigheter för lokala samhällen så att de ges möjlighet att inse fördelarna med integrerad riskhantering

    b. Genomföra medvetandehöjande kampanjer för riktade intressentgrupper Kommunicera de sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelarna med samhällsåtgärder och -motståndskraft

    c. Anta deltagande planering för att utvärdera allmänhetens acceptans av en given riskhanteringspolitik i olika regioner

    d. Utveckla flexibla krishanteringsplaner och policyer som redovisar skillnaderna i lokala och regionala sammanhang

  • Genomföra prognoser för civil säkerhet
   • Utforska konsekvenserna av alternativa framtider

    Utforska implikationerna av alternativa krishanteringsframtider, t.ex. genomföra övningar (skrivbordsövningar, akademiska övningar) och simuleringar i alternativa framtidsscenarier

   • Identifiera viktiga drivkrafter och trender

    Identifiera viktiga drivkrafter för förändring och trender i civil säkerhetsmiljön, inkl.:

    a. Analysera historiska egenskaper hos kritiska faror och bilda centrala databaser med harmoniserad information om händelser med en enda fara

    b. Uppdatera och utveckla informationen om farors förekomst och beteende i känsliga områden (t.ex. vildmark-urbana), t.ex. med avseende på fragmentering av markanvändning och klimatförändringar

    c. Väga in klimatförändringar i riskprognoser

    d. Inkludera direkta miljöförluster (t.ex. skogar, infrastrukturer) och indirekta förluster (t.ex. luftkvalitet, biologisk mångfald osv.) i den ekonomiska bedömningen av skador

   • Identifiera rimliga framtider

    Identifiera rimliga framtida faror, miljöer och , inkl.:

    a. Projicera och använda prognoser av förändringar i faror för att utvärdera klimatförändringars effekter på skogsbränder, översvämningar, extremt väder och annat.

    b. Identifiera tröskelvärden för förändringar och triggerpunkter i ekosystemförnyelse med hänsyn till klimattrender och tidigare historik för markanvändning

    c. Överväga ekosystemens funktion i utformningen av anpassningsstrategier

    d. Redogöra för flera risker vid hantering av skogar, vatten och mark inklusive biotiska och abiotiska störningar (t.ex. insekter, vindstormar, torka och annat)

  • Utveckla anpassningskapacitet
   • Skapa och underhålla materiella reserver

    Skapa och underhålla materiella reserver, t.ex. speciella vacciner för scenarier som inte anses troliga inom en snar framtid, men är troliga i en alternativ framtid (t.ex. gråa eller svarta svanen-scenarier)

   • Utveckla alternativ och uppskatta nödvändiga resurser

    Utveckla möjliga handlingsplaner över rimliga alternativa framtider och uppskatta respektive nödvändiga resurser.

    • Utveckla anpassningspolicyer

     Tillhandahålla anpassning av krishanteringspolicyer och ledningsbeslut, inkl.:

     a. Bedöma relevansen för befintliga krishanteringspolicyer och ledningsbeslut i förhållande till alternativa framtida möjligheter

     b. Identifiera anpassnings- och utvecklingsvägar (med betoning på risktåliga landskap) för varje alternativa framtida möjlighet

    • Utveckla handlingsplaner för alternativa framtider

     Utveckla potentiella handlingsplaner för rimliga alternativa framtiders

    • Upprätta samordning med militär och annat understöd

     Upprätta samordning med militären och annat tillgängligt understöd och personal, t.ex. organisationer med CBRN-kapacitet (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära)

    • Uppskatta resursbehov

     Uppskatta resursbehov; Identifiera specifika kapacitetsbehov och kritiska resurser per alternativ framtid

   • Bibehålla faro- och CM-forskningskapacitet och agenda

    Upprätthålla forskning kring - och krishanteringen och utvecklingskapacitet och agenda, inkl.:

    a. Nätverka, samarbeta, kommunicera och dela erfarenheter

    b. Upprätta robust forskningsstyrning och stödstrukturer, inbyggd övervakning, utvärdering och lärdomar med hänsyn till alternativa framtider

    c. Genomföra pilot- och demonstrationsprojekt för att underlätta och förbereda för osäkerhet

    d. Utveckla flexibla forskningsagendor

  • Främja CM -organisatorisk smidighet
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.