As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
Psykologisk första hjälpen är ett sätt att hjälpa personer som mår dåligt, så att de känner sig lugnade och får stöd under stora utmaningar.

Scenariobaserad utbildning i psykologisk första hjälpen (PFH)

Den scenarieförstärkta utbildningen i psykologisk första hjälpen (PFA) ger kunskaper om vad PFA är, riktlinjer för hur PFA ska utföras, samt ett övningspaket.
Försök 4

CrisisSuite

Det huvudsakliga syftet med CrisisSuite (programvara för krishantering online) är att göra det möjligt för organisationer att hantera information under en kris.
IKT-verktyget geoBingAn med dess humanitära informations- och kommunikationsteknik är en integrerad tjänst som kan användas för undersökningar före en katastrof, vid insatser under en katastrof och för utvärdering efter en katastrof.

Humanitär IKT för att stärka resiliensen mot katastrofer

Denna humanitära IKT-lösning, geoBingAn, tillhandahåller SaaS-plattformen för nödinsatscentralen för stödområdet
ASIGN PRO Smartphone Application för insamling och vidarebefordrande av fältdata.

ASIGN

ASIGN är en lösning som hjälper till att minska responstiderna vid nödsituationer och katastrofer genom snabb och effektiv insamling och kommunikation av fotografier eller videor, även via begränsad bandbredd.
Möjliggöra tillförlitlig foto- och videokommunikation med obemannade luftfartyg under flygning via UAV-ASIGN-appen

UAV-ASIGN

UAV-ASIGN är en programvarulösning som bidrar till förkortad insatstid i nödlägen och vid katastrofer genom att samla in och skicka foton och videor från ett obemannat luftfartyg under flygning, även vid låga eller begränsade bandbredder.
XVR Crisis Media under användning vid en övning i hantering av nödsituationer

XVR Crisis Media

Med XVR Crisis Media kan man träna hur man hanterar och övervakar kommunikation från nyhetsmedier, sociala medier och interna kommunikationskällor under en krissituation.
AIR Worldwide

AIR:s liv- och sjukförsäkringsmodeller

AIR:s modeller gör det lättare att förutse drivkrafterna bakom dödsfallsrisk och sjukrisk för att underlätta att fatta optimala beslut om riskhantering, risköverföring och riskreducering som överensstämmer med organisationens strategiska mål.
Grafiskt användargränssnitt

Förberedelser för beslutsfattning under en pågående kris

PROCeed är ett datorsystem som för användaren förberedd på att fatta riktiga beslut i krissituationer.
Water-Gate© i aktion för att dämma upp en stormig flod

Nödöversvämningsskydd för städer | Water-Gate© Flexibla fördämningar

Förhindra översvämning under alla omständigheter Water-Gate© är en flexibel nödöversvämmningsfördämning som utnyttjar kraften hos översvämningsvatten eller brandsläckningsvatten för att automatiskt fylla, vika ut och stabilisera sig.
annat

Debris Tool

Debris Tool är en programvarubaserad lösning som samordnar olika värden från verkligheten, data från tidigare undersökningar och andra källor i syfte att förutse och sammanställa lösningar för rensning av skräp och spillror efter katastrofer.
övervaka

DIVOS - Avancerad uppdragskritisk inspelning

DIVOS-inspelningssystemet tillhandahåller grundlig dokumentation av alla händelser och aktiviteter under hela krishanteringsfasen. Det samlar in och lagrar röstkommunikation, övervakningsinformation såväl som all operatörverksamhet.
CrisisHub: instrumentpanel för beslutsstöd och genomförande

CrisisHub

CrisisHub är ett webbaserat krishanteringsverktyg som utformats för att bistå (team av) strategiska rådgivare före och under en kris
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.