Nazwa
Opracowanie ram planowania operacyjnego
CM functional group
Protection

Opracowanie ram planowania operacyjnego, tj.:

a. Zdefiniowanie założeń dotyczących planowania, które będą stanowiły wytyczne do opracowywania planów operacyjnych

b. Opracowanie wymogów dotyczących planowania operacyjnego na każdym poziomie dowodzenia i zarządzania kryzysowego

c. Określanie dla danej jurysdykcji priorytetów, celów, zadań oraz przejęć i alokacji zasobów niezbędnych do ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami i reagowania na nie

d. Udostępnienie ram planowania operacyjnego wszystkim agencjom rządowym, samorządom lokalnym, organizacjom pozarządowym i prywatnym przedsiębiorstwom

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798