Nazwa
Szacowanie ryzyka
CM functional group
Mitigation

Szacowanie ryzyka poprzez realizację następujących zadań:

a. Gromadzenie dowodów i definiowanie czynników ryzyka (opracowanie skali)

b. Utworzenie bazy danych na temat ludności, gospodarki, mieszkalnictwa, zdrowia, infrastruktury, klimatu, ziemi, wody, surowców, dziedzictwa kulturowego itp.

c. Opracowanie scenariuszy zagrożeń

d. Ocenianie skutków zagrożeń dla ludzi, podstawowych funkcji administracji centralnej i lokalnej, infrastruktury fizycznej i cyfrowej oraz zasobów, a także oszacowanie poziomów ryzyka

e. Opracowanie i utrzymywanie map bezpieczeństwa cywilnego (np. podatności na zagrożenia) na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798