Nazwa
Definiowanie krajowych ram minimalizowania zagrożeń
CM functional group
Mitigation

Opracowanie krajowych ram minimalizowania zagrożeń, w tym:

a. Przeprowadzenie krajowej oceny ryzyka kryzysowego i określenie zakresu środków i działań minimalizujących zagrożenia

b. Określenie kluczowych podmiotów i interesariuszy w procesie minimalizowania zagrożeń

c. Określenie ról i obowiązków interesariuszy w zakresie minimalizowania zagrożeń

d. Określenie kluczowych zdolności niezbędnych do przygotowania się na konkretne rodzaje katastrof i kryzysów, które stanowią największe zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi

e. Powiązanie celów i metod minimalizowania zagrożeń z pozostałymi obszarami funkcjonalnymi zarządzania kryzysowego

f. Ustanowienie krajowego łańcucha dowodzenia i koordynacji działań zarządzania kryzysowego na poziomie krajowym i międzynarodowym

g. Sporządzenie długoterminowych i operacyjnych planów minimalizowania zagrożeń oraz ram zasobów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798