Nazwa
Zdefiniowanie łańcucha dowodzenia w zarządzaniu kryzysowym
CM functional group
Command, Control and Coordination

Zdefiniowanie łańcucha dowodzenia w zarządzaniu kryzysowym, tj.:

a. Ustalenie czynności dowodzenia, kontroli i koordynacji na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym

b. Ustalenie uprawnień i zakresu odpowiedzialności na każdym szczeblu

c. Określenie ram i zasad przekazywania uprawnień

d. Ustalenie procedur i wytycznych dotyczących dowodzenia i zarządzania incydentami i sytuacjami kryzysowymi

e. Zapewnienie integralności dowodzenia podczas przechodzenia z fazy incydentu do fazy zarządzania kryzysowego

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798