Nazwa
Utrzymywanie potencjału badawczego i programów badawczych w zakresie identyfikowania zagrożeń i zarządzania kryzysowego
CM functional group
Srategic adaptiveness

Utrzymywanie i programów badawczo-rozwojowych w zakresie identyfikowania zagrożeń i zarządzania kryzysowego, w tym:

a. Budowanie sieci, współpraca, komunikacja i wymiana doświadczeń

b. Opracowanie solidnych struktur zarządzania badaniami i wspierania badań oraz zapewnienie narzędzi wbudowanego monitorowania, oceny i wyciągania wniosków z uwzględnieniem alternatywnych scenariuszy przyszłości

c. Prowadzenie projektów pilotażowych i demonstracyjnych w celu wspierania innowacji i przygotowania się na niewiadome

d. Opracowanie elastycznych programów badań

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798