Nazwa
Określenie prawdopodobnych scenariuszy przyszłości
CM functional group
Srategic adaptiveness

Określenie prawdopodobnych przyszłych zagrożeń, środowisk i scenariuszy przyszłości w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym:

a. Prognozowanie i wykorzystanie prognoz zmian zagrożeń w celu oceny wpływu zmian klimatu na pożary lasów, powodzie, ekstremalne warunki pogodowe i inne

b. Określanie progów zmian i punktów krytycznych w odbudowie ekosystemów z uwzględnieniem trendów klimatycznych i historii gospodarowania gruntami

c. Uwzględnianie funkcjonowania ekosystemów w projektowaniu strategii adaptacyjnych

d. Uwzględnianie różnorodnych zagrożeń w zarządzaniu lasami, zbiornikami wodnymi i gruntami, w tym zaburzeń biotycznych i abiotycznych (np. owadów, burz wiatrowych, susz i innych)

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798