Nazwa
Identyfikacja kluczowych czynników i trendów
CM functional group
Srategic adaptiveness

Identyfikacja kluczowych czynników zmian i trendów w środowisku bezpieczeństwa cywilnego, w tym:

a. Analizowanie historycznych charakterystyk krytycznych zagrożeń i utworzenie centralnych baz danych ze zharmonizowanymi informacjami na temat zdarzeń wywołanych pojedynczymi zagrożeniami

b. Aktualizowanie szczegółowych informacji na temat występowania i zachowania zagrożeń na obszarach wrażliwych (np. dzikie obszary zalesione i miasta), np. w odniesieniu do fragmentacji gruntów i zmian klimatu

c. Uwzględnianie zmian klimatu w prognozach dotyczących zagrożeń

d. Włączanie strat środowiskowych bezpośrednich (np. dotyczących lasów czy infrastruktury) i pośrednich (np. dotyczących jakości powietrza czy różnorodności biologicznej) do ekonomicznej oceny szkód

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798