Nazwa
Wzmocnienie zdolności społeczności lokalnych do podejmowania wspólnych działań
CM functional group
Srategic adaptiveness

Wzmocnienie zdolności społeczności lokalnych do podejmowania wspólnych działań na rzecz ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych, zapobiegania konfliktom, zabezpieczenia społeczeństwa, zarządzania zasobami naturalnymi oraz zarządzania publicznymi dobrami i usługami:

a. Dostarczanie społecznościom lokalnym narzędzi, informacji i umiejętności pozwalających rozpoznawać korzyści wynikające ze zintegrowanego zarządzania ryzykiem i zagrożeniami

b. Prowadzenie kampanii uświadamiających dla docelowych grup interesariuszy; informowanie o społecznych, środowiskowych i ekonomicznych korzyściach działań podejmowanych przez lokalne społeczności i odporności takich społeczności na zagrożenia.

c. Angażowanie lokalnej społeczności w proces planowania w celu poznania stopnia społecznej akceptacji danej polityki zarządzania zagrożeniami w różnych regionach

d. Opracowanie elastycznych planów i polityk zarządzania kryzysowego i uwzględniających różnice między kontekstem lokalnym i regionalnym

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798