Lead organisation
You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Trial Description

Końcowa demonstracja jest realizowana w formie zintegrowanego wydarzenia w wielu lokalizacjach (trzy odrębne fizycznie lokalizacje w dwóch krajach: Holandia i Polska).

 

będzie koncentrować się na wymianie informacji między modułami EUCP Modules, EUCPT (ściśle powiązane z TAST) i LEMA oraz raportowaniu sytuacyjnym do ERCC.
Duże pożary lasów rozprzestrzeniają się w fikcyjnym kraju „X” poza UE. Ogólnokrajowe reagowania kraju „X” nie są wystarczające do opanowania pożarów lasów.

  • Kraj „X” przygotowuje wniosek o pomoc i aktywowany jest Unijny Mechanizm Ochrony Ludności.
  • Państwa członkowskie oferują moduły i zasoby.
  • Po zaakceptowaniu modułów LEMA kraju „X” współpracuje ściśle z Unijnym Mechanizmem Ochrony Ludności na miejscu.

Duże pożary lasów rozprzestrzeniają się w fikcyjnym kraju „Driverstan” poza UE. Ogólnokrajowe możliwości reagowania kraju „Driverstan” nie są wystarczające do opanowania pożarów lasów. Driverstan przygotowuje wniosek o pomoc i aktywowany jest Unijny Mechanizm Ochrony Ludności. Państwa członkowskie oferują moduły i zasoby. Po zaakceptowaniu modułów krajowa agencja zarządzania kryzysowego Driverstanu (NDMA) współpracuje ściśle z Unijnym Mechanizmem Ochrony Ludności na miejscu.

Po przybyciu Unijny Mechanizm Ochrony Ludności identyfikuje kolejną ważną kwestię: duża nieoficjalna kolonia uchodźców jest zagrożona wskutek rozprzestrzeniania się pożaru, a w nadchodzących dniach konieczne będzie jej ewakuowanie (i obrona przed pożarem w czasie ewakuacji). Nieoczekiwana relokowania tysięcy uchodźców również przyczynia się do ogólnej złożoności i skutkuje wzmocnieniem współpracy UE–ONZ.

Scenariusz będzie koncentrować się na wymianie informacji między modułami EUCP Modules, EUCPT (ściśle powiązane z TAST) i NDMA oraz raportowaniu sytuacyjnym do ERCC.

Nieprawidłowości w zakresie interoperacyjności: możliwość wymiany informacji dotyczących kryzysu między agencjami i organizacjami

Ta ma na celu przede wszystkim raportowanie między EUCPT a ERCC. Aby jednak jak najlepiej odzwierciedlić stopień złożoności Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, uwzględnione zostanie również raportowanie modułu.  

Ukierunkowanie w tym przypadku należy ograniczyć do Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. W sytuacji gdy reakcję międzynarodową zapewniają Moduły, bardzo ważne dla zarówno EUCPT, jak i ERCC jest otrzymywanie spójnych informacji, podsumowujących działania operacyjne podejmowane w terenie. Ta wiedza będzie mieć wpływ na proces podejmowania decyzji i ułatwi komunikację w terenie oraz komunikację przekazywaną na zewnątrz (Komisja Europejska, państwa członkowskie oraz prasa)

Odpowiednie środowisko wspólnego obrazu sytuacji operacyjnej

Wspólny obraz sytuacji operacyjnej to określony rodzaj oceny sytuacji przy wsparciu systemu Command and Control, „ustalanej i prowadzonej poprzez gromadzenie, zebranie, syntezę i rozpowszechnianie informacji o zdarzeniu wśród wszystkich odpowiednich osób” (21).

Główne wyzwania są związane z ilością danych, a tym samym z wyborem najbardziej istotnych danych dla celów reagowania na zdarzenie, oraz formatem danych (gromadzenie, integrowanie i analiza niejednorodnych danych). Informacje muszą być dostosowane do dokładnych potrzeb i wymogów danej dziedziny, aby uwzględnić wielu różnych użytkowników. Czas rzeczywisty ma kluczowe znaczenie.

Ostatecznym celem wspólnego obrazu sytuacji operacyjnej jest zwiększenie wiedzy o sytuacji i wspomaganie podejmowania decyzji ratowniczych w czasie rzeczywistym.


Odniesienia w literaturze: ta jest raczej dobrze zidentyfikowana przez większość badań dotyczących luk w możliwościach zarządzania kryzysowego. Koncentrują się zwykle na zarządzaniu dużą ilością danych i połączenia danych o różnych formatach.

Istnieją modele oceny dynamiki zagrożeń chemicznych i radiologicznych, ale wyniki są dostarczane w różnych formatach (opisy jakościowe, dane tabelaryczne, dane liczbowe, dane geoprzestrzenne itp.). Utrudnia to ich efektywne wykorzystywanie w zintegrowanym systemie wspólnego obrazu sytuacji operacyjnej.
Gromadzenie i integrowanie danych we wspólnym obrazie sytuacji operacyjnej jest nadal nieadekwatne. Trudno jest na przykład robić to w biegu, gdy wdrażane są moduły Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.
Za konieczne uważa się uniwersalne narzędzie integrujące wyniki z różnych modeli, umożliwiające porównanie w czasie rzeczywistym, w wyjątkowym środowisku, np. w celu wspierania Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Dowództwo zdarzenia powinno być w stanie łatwo i szybko zinterpretować wyniki z takiego narzędzia (wizualizacja).

To verify if there is more effective exchange of information in the reports sent by EUCPT to ERCC.

To verify if there is more effective exchange of information in the reports sent by EUCPT to ERCC.  

To verify if the situational awareness is increased due to integrated information environment available for EUCPT.

To verify if the situational awareness is increased due to integrated information environment available for EUCPT.  

To verify if the use of the demonstrated solutions shortens the time of decision making.

To verify if the use of the demonstrated solutions shortens the time of decision making.   

To verify if more structured information increases situation awareness and results in more efficient decision making.

To verify if more structured information increases situation awareness and results in more efficient decision making.   

To verify if providing up to date map information shortens the time of terrain reconnaissance.

To verify if providing up to date map information shortens the time of terrain reconnaissance.  

Large Forest Fires (FF) are spreading in a fictional, non-EU country “X”. National response capabilities of country “X” are not sufficient to manage the FF. Request for an assistance is prepared by country “X” and EUCPM is activated. Modules and assets are offered by the Member States. Upon acceptance of the modules, country “X” LEMA is working closely with EUCPT on site. The scenario will be focusing on information exchange among the EUCP Modules, EUCPT (closely linked to TAST) and LEMA as well as situation reporting to ERCC.

Trial type
Command post trial
Crisis Cycle Phase
Trial Location
Trial illustrations
Pożary lasów w Szwecji, 2018
Incident category
Wildfires

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.