You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Trial Description

Głównym celem 3 jest znalezienie rozwiązań dla niedoborów i ograniczeń w zakresie monitorowania spontanicznych i powiązanych wolontariuszy na miejscu kryzysu oraz zarządzania nimi pod względem lokalizacji, przydziału zadań, i czasu trwania operacji, ale także możliwości łączenia i syntezy niejednorodnych źródeł danych i modeli w czasie rzeczywistym (np. wizualizacja zasobów, modele rozprzestrzeniania, sytuacja taktyczna, mapa kluczowych zasobów, uszkodzone obiekty/infrastruktura itp.) w celu wspomagania podejmowania decyzji przez dowództwo oraz wymiany informacji dotyczących kryzysu między agencjami.

Trial 3 ma na celu również znalezienie rozwiązań umożliwiających zapewnienie wsparcia psychologiczno-społecznego i interakcji z ludnością (np. wspomaganie możliwości komunikacji, rejestrowanie osób poszkodowanych, przekazywanie informacji dotyczących bezpieczeństwa itp.). Trial 3 zostanie przygotowany i przeprowadzony jako ćwiczenie terenowe równolegle do ćwiczenia europejskiej obrony cywilnej (EUCP-EX) w Erzbergu (Styria/Austria).

Dodatkowo celem Driver+ w Trial 3 jest walidacja metodologii i rozwiązań generowanych przez projekt DRIVER+ jako korzyść i wzmocnienie poprzez systematyzację istniejących już najlepszych praktyk w zakresie organizowania ćwiczeń, triali i testów.

Trial zostanie przeprowadzony w ramach ćwiczenia europejskiej obrony cywilnej (EUCP-EX).Trial zostanie zorganizowany jako kilkudniowe ćwiczenie terenowe równolegle do EUCP-EX. EUCP-EX zostanie zorganizowane jako ćwiczenie europejskiej obrony cywilnej na dużą skalę. Krajowe organizacje kryzysowe będą obecne wraz ze swoimi wolontariuszami i ekspertami oraz będą wykorzystywały wyposażenie, pojazdy i narzędzia w scenariuszach symulacji katastrof.

Trial będzie oceniać wybór narzędzi uczestniczących w międzynarodowych lub krajowych procesach zarządzania kryzysowego ukierunkowanych na wymiar zarządzania kryzysowego, zwłaszcza w dziedzinie:

 • zarządzania wolontariuszami;
 • interoperacyjności (tj. wymiany informacji);
 • usprawnienia zadań zarządzania kryzysowego;
 • prezentowania informacji i komunikacji ogółowi publicznemu;
 • oceny i ewaluacji sprawności operacyjnej.

Tym samym z technicznego punktu widzenia rozwiązania powinny być ukierunkowane na następujące potrzeby w zakresie możliwości (również w odniesieniu do zidentyfikowanych luk zgodnie z ust. 2.1 Analiza luk):

 • Zarządzanie wolontariuszami: w sensie zarządzania spontanicznymi oraz powiązanymi wolontariuszami na miejscu kryzysu pod kątem lokalizacji, zadań, możliwości i czasu działania.
 • Łączenie danych w czasie rzeczywistym i informacji w celu wspomagania podejmowania decyzji przez dowództwo: możliwość łączenia i syntezy niejednorodnych źródeł danych i modeli w czasie rzeczywistym (np. wizualizacja zasobów, modele rozprzestrzeniania, sytuacja taktyczna, mapa kluczowych zasobów, uszkodzone obiekty/infrastruktura itp.) w celu wspomagania podejmowania decyzji przez dowództwo oraz wymiany informacji dotyczących kryzysu między agencjami.
 • Uwzględnienie informacji z wielu nietradycyjnych źródeł: Zgłaszanie niebezpiecznych obszarów i przeglądu sytuacji z wielu nietradycyjnych źródeł (np. crowdsourcing i media społecznościowe) do osób odpowiedzialnych za operacje reagowania.
 • Wsparcie psychologiczno-społeczne: możliwość pomiaru stresu i/lub usprawnienia komunikacji oraz świadomości stresu psychologicznego, zwłaszcza u wolontariuszy spontanicznych i powiązanych.
 • Interakcja z ludnością: w tym np. 1) Możliwości mikrolearningowe w celu przekazywania ludności informacji dotyczących bezpieczeństwa i zaleceń postępowania podczas kryzysu. 2) Rejestrowanie osób poszkodowanych. 3) Przekazywanie informacji od ogółu publicznego do organów zarządzania kryzysowego.
 • : metodologia/narzędzia oceny zarządzania kryzysowego do celów oceny wyników działania i wyciąganie wniosków na podstawie własnych doświadczeń.

Niwelowanie psychologicznego stresu wolontariuszy

Wolontariusze są bardziej podatni na niekorzystne reakcje zdrowotne i złe samopoczucie psychospołeczne w trakcie i po interwencji kryzysowej niż zatrudniony personel pracujący codziennie w kryzysowych służbach ratowniczych. Wolontariusze są bardziej podatni, ponieważ są częścią społeczności, której służą, a tym samym są narażeni na te same straty i wyzwania. Wolontariusze otrzymują ograniczone przeszkolenie, mają mniejsze doświadczenie lub najczęściej nie mają żadnego doświadczenia w sytuacjach kryzysowych i są młodsi. Te punkty wrażliwe dotyczą jeszcze bardziej wolontariuszy spontanicznych niż wolontariuszy współpracujących.Identyfikowanie się z ofiarami jako znajomymi, niski poziom ochrony bezpieczeństwa osobistego, wysoki stopień narażenia na makabryczne wydarzenia i historie podczas pracy kryzysowej, podatność na niepokój oraz brak wsparcia społecznego po wystąpieniu kryzysu, nierealistyczne oczekiwania co do własnych , aspiracje do bycia bohaterem, źle zdefiniowane lub niedostatecznie zrozumiane zadania oraz brak poczucia wsparcia ze strony liderów zespołu i przywództwa organizacji należą do głównych czynników zwiększających wrażliwość oraz są związane z częstszym występowaniem zaburzeń psychicznych wśród wolontariuszy po danym zdarzeniu.

Odniesienia w literaturze: zdrowie i bezpieczeństwo służb ratowniczych są opisywane w literaturze, łącznie z problemami psychospołecznymi i dotyczącymi zdrowia psychicznego. Szczególny przypadek wolontariuszy otrzymał jedynie bardzo ograniczone zainteresowanie i wymaga znacznej uwagi badawczej w celu należytego zrozumienia.

Zarządzanie zorganizowanymi wolontariuszami musi zapewnić zrozumienie i należyte postępowanie w odpowiedzi na stres, jakiego doświadczają zorganizowani wolontariusze.
Zarządzanie spontanicznymi wolontariuszami musi zapewnić zrozumienie i należyte postępowanie w odpowiedzi na stres, jakiego doświadczają spontaniczni wolontariusze.
Świadczona opieka zdrowotna poza miejscem zdarzenia oraz usługi zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego muszą obejmować opiekę psychologiczną i psychospołeczną dla zorganizowanych i spontanicznych wolontariuszy.
Kryzysowe świadczenia medyczne, psychologiczne i psychospołeczne muszą uwzględniać potrzebę oceny i leczenia stresu, jakiego doświadczają wolontariusze.
Kluczowe świadczenia medyczne oraz usługi zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego, które należy przywrócić podczas operacji przywracania sprawności, obejmują zapewnienie kompleksowego zarządzania stresem, świadczenia i programy w zakresie nadużywania substancji oraz usługi zdrowia psychicznego i wsparcia społecznego.

Interakcja z ludnością

 • Jak wygląda aktualna sytuacja („aktualne ”)?

Wprowadzony jest system obejmujący kilka rodzajów komunikacji w zależności od rozmiarów sytuacji awaryjnej. System obejmuje syreny, komunikaty radiowe, komunikaty telewizyjne, Katwarn i Internet.

 • Jakie możliwości są niezbędne do osiągnięcia odpowiedniego poziomu działań?

Aby przezwyciężyć nieprawidłowości dotyczące komunikacji z ogółem publicznym podczas dużego kryzysu (nie tylko w odniesieniu do polityki i procedur), potrzebne są rozwiązania XY-n
a) w celu przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa publicznego i rekomendacji dla ludności dotkniętej przez kryzys (w miarę możliwości ze wsparciem technologicznymi, na przykład z wykorzystaniem metod i aplikacji do mikrolearningu);
b) oferujące ludności możliwość rejestrowania osób poszkodowanych oraz            
c) umożliwiające ogółowi publicznemu wysyłanie informacji dotyczących sytuacji awaryjnej do powiązanych organizacji zarządzania kryzysowego.

Transmitowanie informacji w celu zapewnienia pomocy dla ludzi

Ocena

Braki w metodologii oceny zarządzania kryzysowego służącej ocenie wyników działania i wyciąganiu wniosków na podstawie własnych doświadczeń

Łączenie danych w czasie rzeczywistym i informacji w celu wspomagania podejmowania decyzji przez dowództwo

ta dotyczy korzystania z różnych źródeł danych podstawowych i przekształcania ich w praktyczną wiedzę. Implikuje to możliwość jednoczesnego korzystania z danych pochodzących od różnych służb ratowniczych pierwszej pomocy, ale także ze źródeł zewnętrznych, takich jak operatorzy krytycznej infrastruktury, lokalne władze, naukowcy.Stwarza to pewne wyzwania, takie jak stosowanie unikalnego systemu GIS z różnymi formatami i skalami, repozytorium danych, przechowywanie, dostęp i uprawnienia, aktualizowanie danych.
 

Celem jest zwiększenie wiedzy o sytuacji poprzez lepsze zrozumienie dynamiki kryzysu w celu wspomagania podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym oraz umożliwienia lepszego przewidywania.
 

Odniesienia w literaturze: wyzwania związane z przekształceniem danych podstawowych są dobrze udokumentowane w literaturze, tak jak zdolność ponownego wykorzystywania informacji z podobnych wydarzeń w przeszłości.

Włączenie informacji z wielu nietradycyjnych źródeł

Media społecznościowe stwarzają możliwość poszerzania wiedzy o sytuacji. Potrzebne jest jednak przekształcenie surowych danych w praktyczne informacje lub wiedzę poprzez dodanie kontekstu, zatwierdzenie treści i powiązanie dalszych informacji w celu dostarczenia wartości dodanej. Wyzwaniem jest ilość danych do przetworzenia i integracja różnych formatów danych oraz ich wyeksponowanie w wyjątkowym środowisku. Istnieją jednak problemy z wiarygodnością źródeł i przechwytywaniem postów z mediów społecznościowych w czasie rzeczywistym na miejscu kryzysu (ograniczenia prawne).

Odniesienia w literaturze: ta jest powszechnie dostrzegana i opisywana w literaturze, często w związku z kryzysami dotyczącymi ataków terrorystycznych.

Komunikacja z pojawiającymi się grupami powstającymi za pośrednictwem mediów społecznościowych
Przekazywanie informacji multimedialnych w czasie rzeczywistym – nawet przy niskiej prędkości połączenia internetowego
Odkrywanie istotnych informacji i ocena wiarygodności danych z mediów społecznościowych.

Zarządzanie spontanicznymi wolontariuszami

Istnieją różne typy wolontariuszy o odmiennych możliwościach i potrzebach:

 • Wolontariusz spontaniczny: „osoba, która nie jest powiązana z obecną organizacją reagowania na zdarzenia lub organizacją wolontariacką, która bez większego wcześniejszego planowania oferuje wsparcie w zakresie reagowania na zdarzenie i przywrócenia sprawności”
 • Wolontariusze współpracujący: „tacy wolontariusze są powiązani z uznaną organizacją wolontariacką, która zapewniła im przeszkolenie w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz ma mechanizmy angażowania ich w sytuacji kryzysowej”
 • Wolontariusze cyfrowi: „zapewniający wsparcie w mediach społecznościowych”. Główne wyzwania dotyczą rejestracji, zarządzania i komunikacji z wolontariuszami niepowiązanymi podczas zdarzenia lub sytuacji kryzysowej (zwykle na miejscu w czasie kryzysu) oraz ograniczonej komunikacji i pracy zespołowej między wolontariuszami niepowiązanymi.

Istnieją metody i procedury szkoleniowe w zakresie koordynowania i zarządzania wolontariuszami powiązanymi, ale nie dotyczą one wolontariuszy spontanicznych (trwa proces opracowywania tzw. poważnych gier [serious games]).

Odniesienia w literaturze: ta jest szeroko znana i szczegółowo opisana w literaturze.

Komunikacja, ocena możliwości, przydzielanie zadań, monitorowanie lokalizacji i zaangażowania (np. długości zmiany) spontanicznych wolontariuszy podczas kryzysu.
Ustanowienie organizacji potrzebnej do identyfikowania i rejestrowania spontanicznych wolontariuszy oraz przydzielania ich do zespołów i koordynatorów; zapewnienie obecności odpowiedniej podstawy prawnej.
Określenie obowiązków i procedur w zakresie przydzielania zadań dla spontanicznych wolontariuszy, oferowania ich wsparcia w zakresie operacji reagowania i przywracania sprawności oraz określenie gotowości udzielenia wsparcia przez „wolontariuszy cyfrowych” w mediach społecznościowych.
Wsparcie wolontariuszy niepowiązanych i „cyfrowych” będzie ułatwione po ustaleniu możliwości stosowania odpowiednich rodzajów crowdsourcingu i rozpowszechnieniu informacji o takich możliwościach.
Dokumentacja i procedury dotyczące komunikacji kryzysowej i zarządzania informacjami muszą stwarzać możliwość otrzymywania informacji od spontanicznych wolontariuszy i zarządzania nimi.
Zapewnienie adekwatnego przeszkolenia dla wolontariuszy różnego typu, w szczególności dla wolontariuszy spontanicznych i cyfrowych.

Data Fusion - S

To find novel solutions which overcome limits in the ability to merge and synthesize disparate data sources and models in real time (historic events, spreading models, tactical situation, critical assets map, etc) to support incident commander decision making

Trial setup

To find adequate Setting for gaining necessary disparate data in order to provide operations with added-value decision Support through tested solution

Volunteer Management - CM

To enhance operational operational decision making through providing crowd-sourced data as well as improving effectivity and Efficiency of response coordination through coordinating volunteers with appropriate Tools and providing the public with respective information

Volunteer Management - S

To introduce novel Tools supporting the management of spontaneous and affiliated volunteers on the crisis scene in terms of location, tasking, capabilities, and shift duration 

Addressing the psychological stress of volunteers - CM

Assess effect of VR PSS for volunteers during earthquake event in terms of stress, performance of tasks and wellbeing after response operation

Addressing the psychological stress of volunteers - S

Compare VR PSS versus traditional PSS for volunteers during earthquake event with respect to stress, performance of tasks and wellbeing after response operation

Interaction with the population

Reducing casualties and impact of earthquake event to the affected Population by introducing proper communication channels and communicate crucial Information timely and adequately

Incorporating information from multiple and non-traditional sources - S

Assess if solution xy is able to enhance operational awareness through combining no-traditional sources

The central area of Austria has been struck by a heavy earthquake and subsequent heavy rains!.

The local region of Eisenerz (in Styria, Austria) is one of the most affected with missing persons, casualties, collapsed buildings, blocked roads, and endangered industries working with hazardous substances.

Inhabitants have left their houses being afraid of aftershocks and collapsing of buildings. They have to spend the next day’s outdoors due to the lack of temporary shelter and blocked roads.

Similarly, there is a disruption of lifelines such as water, food, shelter, transportation and medical care. Electricity and mobile networks are severely damaged.

All local and national emergency response organizations have been deployed on site (Austrian Red Cross, fire brigades, police and the army); however, due to the extension of the affected area and overwhelmed national response capacities, the union civil protection mechanism was activated. A request of international assistants was activated with regards to medical treatment, water purification as well as search and rescue.

Due to the difficulty to access the affected area and considering the impact of the disaster, there is an urgent need for humanitarian assistance and assessment.

A large amount of volunteers and rescue equipment is needed to deal with the increasing number of affected people i.e. search and rescue, shelter, medical care, water food and transportation.

Additionally, there is also an urgent need for the management of spontaneous volunteers.

The scenario will require a commitment of stakeholders from every Crisis Management level and from all the agencies participating in the response: Austrian Red Cross, Austrian Fire Brigades, Police, Army, decision-makers and authorities.

Other emergency response organisations from neighbouring countries are expected to participate following the procedures from the Union Civil Protection Mechanism (UCPM).

The aims that actions will be taken by the stakeholders in a realistic information environment, based on currently available means, crisis management plans, rescue procedures and good practices of participants. Various exercises will serve as testing environment for introduction and establishment of the standard operational procedures (SOPs), standards and concepts, of the UCPM within central European region.

Trial type
Trial
Crisis size
Crisis Cycle Phase
Trial Location
Trial illustrations
Austria

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.