Lead organisation
You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Trial Description

Ogólnym celem 2 jest poprawa współpracy i koordynacji między różnymi organizacjami i agencjami z różnych krajów z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w złożonych sytuacjach kryzysowych (obejmujących wiele wydarzeń) o dużej skali. W szczególności Trial we Francji ma na celu:

  • Zidentyfikowanie luk w zarządzaniu kryzysowym i opisanie powiązanych procesów zarządzania kryzysowego, skutkujące ustaleniem aktualnego standardu na poziomie bazowym.
  • Wybranie rozwiązań dotyczących funkcji zarządzania kryzysowego, które są częścią powyższych procesów, oraz zakresu, w jakim przyczyniają się do ich usprawnienia, a ostatecznie wypełnienia zidentyfikowanych luk, oraz przekazanie informacji zwrotnej dla dostawców rozwiązań w celu doskonalenia ich rozwiązań i maksymalizowania korzyści z ich stosowania.
  • Zastosowanie aktualnego statusu Trial Guidance Methodology, łącznie z pierwszymi wyciągniętymi wnioskami po ukończeniu Trial 1, oraz przekazanie informacji zwrotnych w celu dalszego doskonalenia.
  • W zastosowaniu TGM – zapewnienie wykonalnej i realistycznej konfiguracji Trialu, tak aby umożliwić generowanie i gromadzenie danych do oceny trzech wymiarów (rozwiązania, Trial, ).
  • Wkład w rozwój platformy do testów DRIVER+.
  • Zaprezentowanie i omówienie metodologii DRIVER+, platformy do testów i początkowych wyników zewnętrznym interesariuszom uczestniczącym w Trialu jako uczestnicy lub obserwatorzy.

Nieprawidłowości dotyczące możliwości wymiany informacji dotyczących kryzysu między agencjami i organizacjami

wspomagające wymianę informacji dotyczących kryzysu między wszystkimi agencjami uczestniczącymi w zarządzaniu kryzysowym

Mapy powodziowe „z pomiarami” dla danego obszaru po przerwaniu wałów w celu dokonania oceny sytuacji (wraz z
połączeniem map powodziowych z informacjami (mapami) w LCMS). Ocena wpływu powodzi na
zarządzanie ruchem (w celu sformułowania możliwych strategii ewakuacji).

Wspólne zrozumienie informacji wymienianych w ramach operacji reagowania

Różne organizacje i kraje, które nie współpracują w codziennych działaniach, mogą być zmuszone do współpracy w sytuacji poważnego kryzysu, podczas którego wspólne zrozumienie sytuacji i dostęp do najnowszych informacji ma kluczowe znaczenie. Bariery między jednostkami wynikają z różnic między językami, ale głównie z różnic w terminologii i taksonomii. Prowadzone są prace nad harmonizacją znaczenia symboli (INDIGO), ale nie są powszechnie wdrożone. Należy zidentyfikować priorytetowe obszary, w których potrzebna jest wspólna , i w takich obszarach należy uzgodnić standardową terminologię. Narzędzia i mechanizmy wspomagające rozpowszechnianie i wdrażanie wspólnej terminologii są niezbędne, tak jak ćwiczenia w celu wspomagania harmonizacji terminologii lub wzajemnego zrozumienia różnych terminologii.

Odniesienia w literaturze: ta jest dobrze znana i szczegółowo opisana w literaturze.

Konsultacje i koordynowanie działań między agencjami państwowymi, lokalnymi władzami, prywatnymi podmiotami i organizacjami wolontariackimi przy opracowywaniu dokumentacji i procedur dotyczących komunikacji kryzysowej i zarządzania informacjami będzie promować odpowiedni dostęp do informacji (np. według potrzeby posiadania dostępu) i ustalenie wspólnej terminologii, znaczenia symboli, a tym samym wspólnego zrozumienia sytuacji kryzysowej.
Wymagania dotyczące możliwości w zakresie komunikacji kryzysowej, koordynowane między interesariuszami, muszą dążyć do uwspólnienia lub zharmonizowania terminologii, symboli, przedstawiania informacji na temat zarządzania kryzysowego oraz formatów wymiany danych.
Ustalone zasady udostępniania informacji muszą promować standaryzowaną, wspólną lub zharmonizowaną terminologię, znaczenie symboli, formaty i przedstawianie informacji na temat zarządzania kryzysowego.
Standardy, wspólne lub zharmonizowane pojęcia, symbole, formaty i prezentacje muszą być ustalone w drodze koordynacji wewnętrznej – poziomej i pionowej.
Standardy, wspólne lub zharmonizowane pojęcia, symbole, formaty i prezentacje muszą być przestrzegane przy ustalaniu zasad zarządzania kryzysowego i standardowych procedur operacyjnych.
Wspólny charakter lub harmonizacja standardów i trybów szkolenia będzie ułatwiać wspólne rozumienie informacji wymienianych w ramach operacji kryzysowych.

Międzynarodowa współpraca w zakresie gaszenia pożarów z powietrza

Środki umożliwiające zwalczanie dużych pożarów lasów są ograniczone, a coraz częściej pożary dotykają nowych obszarów z powodu zmian klimatu (przykład Szwecji). Takie regiony mają mniejsze doświadczenie w reagowaniu na tego typu (mniej zaawansowane procedury, niższa dostępność materiałów do operacji gaśniczych). W związku z tym kluczowe znaczenie ma wsparcie ze strony innych krajów w formie dwustronnej pomocy lub na podstawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, koordynacja ERCC. Obecnie budżet unijny finansuje tylko udział w kosztach transportowych, ale nie finansuje kosztów operacyjnych. W przyszłości planowane jest współfinansowanie do 75% kosztów operacyjnych.

W celu wypełnienia pozostałej luki w możliwościach, głównie ze względu na to, że pożary lasów powstają i rozwijają się w tym samym okresie na dużych obszarach (tj. środowisko śródziemnomorskie), Komisja Europejska (RescEU) planuje nabycie własnego samolotu gaśniczego  z zachowaniem kontroli operacyjnej przez Komisję Europejską, która będzie aktywowania w przypadku niewystarczalności lub przeciążenia puli Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Potrzebne są wspólne procedury występowania o wsparcie międzynarodowe, alokacji ograniczonych zasobów do gaszenia pożarów z powietrza, ustalenia tras transportu, obiektów magazynowych oraz mechanizmu międzynarodowego wsparcia finansowego.
Korzystanie z zagranicznych i międzynarodowych zasobów publicznych i prywatnych do gaszenia pożarów z powietrza jest usprawnione za sprawą ustalonych procedur świadczenia wsparcia i zarządzania nim.

Koordynacja przy postępowaniu z dużą liczbą osób z poważnymi poparzeniami

Według naszej wiedzy ten nigdy dotychczas nie był spotykany w przypadku dużych pożarów lasów z dużą liczbą osób z poważnymi poparzeniami, przekraczającą jednego regionu lub kraju. Nie ma jednak odpowiedniego przygotowania na wypadek takiego zdarzenia.

Operacje poszukiwawcze i ratunkowe są stosowane w celu znajdowania zaginionych osób, ratowania ofiar pożarów lasów, udzielenia pierwszej pomocy i przeniesienia ich do bezpiecznych obszarów.
Osobom z poważnymi poparzeniami należy udzielić pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia.
Pomocy na miejscu zdarzenia dla osób z poważnymi poparzeniami może udzielić szpital polowy lub można przetransportować je do szpitala stałego.
Dodatkowe krajowe i międzynarodowe wsparcie medyczne w zakresie postępowania wobec osób z poważnymi poparzeniami jest przyjmowane i koordynowane.

Lokalizowanie ofiar w dużych pożarach lasów

Duży , taki jak pożary lasów, może objąć rozległy obszar, co zwiększa trudności w zlokalizowaniu ofiar. Lokalizowanie potencjalnych ofiar w czasie rzeczywistym jest szczególnie ważne w przypadku zagrożeń o wysokiej kinetyce, takich jak pożary lasów. Najczęściej pożary lasów występują na obszarach o niskiej gęstości (mieszkańcy, ruch), ale dotyczą także styku obszarów dzikiej przyrody i stref miejskich. Typowe technologie lokalizowania ofiar, takie jak obrazowanie termowizyjne lub poszukiwania z udziałem psów, nie mogą być stosowane w przypadku pożaru lasu. Technologia komórkowa wydaje się najbardziej użyteczna (poprzez wykorzystanie określonych aplikacji lub sygnałów z telefonów komórkowych) w tym kontekście, ale nie działa w przypadku braku zasięgu komórkowego.

Odniesienia w literaturze: możliwość lokalizowania ofiar na miejscu kryzysu jest dostrzegana i udokumentowana, ale nie w szczególnym przypadku pożaru lasu.

Nadzorowanie i badanie przez różne agencje obszaru objętego dużym pożarem lasu wymaga rozbudowania o możliwość identyfikowania i lokalizowania ofiar.
Dane uzyskiwane od ludzi i z czujników z terenu oraz z platform powietrznych ułatwią identyfikowanie i lokalizowanie ofiar w przypadku dużych pożarów lasu.
Nowoczesne narzędzia do gromadzenia danych, zintegrowane z systemem komunikacji kryzysowej i zarządzania informacjami, mogą umożliwiać identyfikowanie i lokalizowanie ofiar w dużych pożarach lasów.
Poparcie możliwości crowdsourcingu ułatwi komunikację dla osób uwięzionych lub poszkodowanych w wyniku dużego pożaru lasu.

Zapewnienie pomocy medycznej dla ofiar

Istnieją różne doktryny i różne organizacje służb ratownictwa medycznego w poszczególnych krajach pod względem obowiązków (w niektórych krajach za straż pożarną i pogotowie ratunkowe odpowiada ta sama , w innych krajach – różne organizacje) oraz dostępności miejsca kryzysu („czerwona strefa”).

Szybka kinetyka pożaru lasu z dynamicznym rozwojem sytuacji może stwarzać zagrożenie dla służb ratownictwa medycznego, podczas gdy osoby poszkodowane z poważnymi oparzeniami wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.

Odniesienia w literaturze: literatura zawiera elementy dotyczące geolokalizacji służb ratowniczych pierwszej pomocy na miejscu kryzysu, ale żadnych szczególnych informacji dotyczących pożaru lasów.

Operacje poszukiwawcze i ratunkowe koordynują działania w celu znalezienia zaginionych osób, ratowania ofiar i udzielenia pierwszej pomocy.
Pierwszej pomocy na miejscu udziela personel ratownictwa medycznego sprowadzony na miejsce zdarzenia.
Pomoc poza miejscem zdarzenia jest udzielana po przetransportowaniu ofiar do szpitala polowego lub stałego szpitala.
Transport personelu ratownictwa medycznego, leków i materiałów medycznych musi być zapewniony do i w obrębie obszaru objętego kryzysem.
Potrzebna jest lepsza koordynacja między strażą pożarną a personelem służb ratownictwa medycznego, uczestniczącymi w operacjach poszukiwawczych i ratunkowych oraz innych operacjach reagowania.
Należy zapewnić bezpieczniejsze środowisko dla personelu ratownictwa medycznego.

Trial objective 1

Develop shared situation awareness about the crisis current situation and the crisis dynamic, so that all involved practitioners can bring their expertise as soon as possible.

Trial objective 2

Develop shared situation awareness about the response to coordinate operations, so that one organisation’s operations do not disturb another organisation’s activities.

Trial objective 3

Improve communication between onsite and offsite command teams to manage the reinforcement requests properly.

Trial objective 4

Improve communication across organisations from different countries (therefore with different doctrines), so that the deployment of support teams on the operation site can be as smooth and efficient as possible.

Trial objective 5

Ensure the safety of the responders (and in particular if others than firefighters are operating in close or direct contact with the fire area).

Trial objective 6

Improve decision-making regarding specifically 1) tasking of reinforcement teams; 2) routing of means (ambulances).

No content has been made publicly available so far.
Trial type
Trial
Crisis size
Crisis Cycle Phase
Trial Location
Trial illustrations
Strażacy przy pracy

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.