You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Trial Description

Przeprowadzony w Centrum Obrony Cywilnej we włoskiej Palmanovie projekt badawczy EPISECC*, finansowany z siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) Wspólnoty Europejskiej, pozwolił zaprezentować innowacyjną technologię informatyczną umożliwiającą między agencjami bezpieczeństwa publicznego. Elektroniczna wymiana informacji ułatwi interesariuszom reagowanie na poważne katastrofy, takie jak powodzie, trzęsienia ziemi, pożary lasów, wypadki techniczne lub ataki terrorystyczne. Próba terenowa odbyła się w dniach 11–12 maja 2017 r. i miała na celu sprawdzenie interoperacyjności systemów informatycznych służb ochrony cywilnej, strażaków, zespołów ratownictwa górskiego i ratowników medycznych z Włoch, Słowenii i Austrii. Projekt EPISECC ma na celu opracowanie koncepcji „Common Information Space” (globalnej przestrzeni informacyjnej) jako kluczowego elementu przyszłej zintegrowanej ogólnoeuropejskiej zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe i katastrofy.

Ostatecznym celem tego badania była architektury „Common Information Space” (CIS), a także taksonomii i modelu ontologicznego, opracowanych i zdefiniowanych w projekcie EPISECC. Konsorcjum wspólnie opracowało prototyp oprogramowania realizującego te koncepcje.

Narzędzia partnerów EPISECC i podmiotów zewnętrznych, które są aktualnie stosowane przez organizacje ratownicze, służą do udostępniania informacji z wykorzystaniem adapterów CIS. Usługi semantyczne umożliwiają wzajemne zrozumienie informacji wymienianych ponad granicami językowymi i kulturowymi między organizacjami uczestniczącymi w działaniach reagowania kryzysowego. Koncepcja ochrony danych umożliwia ustanowienie podgrup uczestników CIS (Cooperation Group Online Room CGOR), udostępniających informacje wyłącznie między interesariuszami uczestniczącymi w jednym zdarzeniu.

Wspólne zrozumienie informacji wymienianych w ramach operacji reagowania

Różne organizacje i kraje, które nie współpracują w codziennych działaniach, mogą być zmuszone do współpracy w sytuacji poważnego kryzysu, podczas którego wspólne zrozumienie sytuacji i dostęp do najnowszych informacji ma kluczowe znaczenie. Bariery między jednostkami wynikają z różnic między językami, ale głównie z różnic w terminologii i taksonomii. Prowadzone są prace nad harmonizacją znaczenia symboli (INDIGO), ale nie są powszechnie wdrożone. Należy zidentyfikować priorytetowe obszary, w których potrzebna jest wspólna , i w takich obszarach należy uzgodnić standardową terminologię. Narzędzia i mechanizmy wspomagające rozpowszechnianie i wdrażanie wspólnej terminologii są niezbędne, tak jak ćwiczenia w celu wspomagania harmonizacji terminologii lub wzajemnego zrozumienia różnych terminologii.

Odniesienia w literaturze: ta jest dobrze znana i szczegółowo opisana w literaturze.

Konsultacje i koordynowanie działań między agencjami państwowymi, lokalnymi władzami, prywatnymi podmiotami i organizacjami wolontariackimi przy opracowywaniu dokumentacji i procedur dotyczących komunikacji kryzysowej i zarządzania informacjami będzie promować odpowiedni dostęp do informacji (np. według potrzeby posiadania dostępu) i ustalenie wspólnej terminologii, znaczenia symboli, a tym samym wspólnego zrozumienia sytuacji kryzysowej.
Wymagania dotyczące możliwości w zakresie komunikacji kryzysowej, koordynowane między interesariuszami, muszą dążyć do uwspólnienia lub zharmonizowania terminologii, symboli, przedstawiania informacji na temat zarządzania kryzysowego oraz formatów wymiany danych.
Ustalone zasady udostępniania informacji muszą promować standaryzowaną, wspólną lub zharmonizowaną terminologię, znaczenie symboli, formaty i przedstawianie informacji na temat zarządzania kryzysowego.
Standardy, wspólne lub zharmonizowane pojęcia, symbole, formaty i prezentacje muszą być ustalone w drodze koordynacji wewnętrznej – poziomej i pionowej.
Standardy, wspólne lub zharmonizowane pojęcia, symbole, formaty i prezentacje muszą być przestrzegane przy ustalaniu zasad zarządzania kryzysowego i standardowych procedur operacyjnych.
Wspólny charakter lub harmonizacja standardów i trybów szkolenia będzie ułatwiać wspólne rozumienie informacji wymienianych w ramach operacji kryzysowych.

Nieprawidłowości dotyczące możliwości wymiany informacji dotyczących kryzysu między agencjami i organizacjami

wspomagające wymianę informacji dotyczących kryzysu między wszystkimi agencjami uczestniczącymi w zarządzaniu kryzysowym

Mapy powodziowe „z pomiarami” dla danego obszaru po przerwaniu wałów w celu dokonania oceny sytuacji (wraz z
połączeniem map powodziowych z informacjami (mapami) w LCMS). Ocena wpływu powodzi na
zarządzanie ruchem (w celu sformułowania możliwych strategii ewakuacji).

Wymiana informacji dotyczących kryzysu między agencjami i organizacjami

Możliwości zarządzania informacjami i komunikacją kryzysową oraz procedury interesariuszy muszą być znane, aby umożliwić terminowe identyfikowanie kwestii interoperacyjności.
Koordynowanie działań między agencjami państwowymi, lokalnymi władzami, prywatnymi podmiotami i organizacjami wolontariackimi jest potrzebne przy opracowywaniu dokumentacji i procedur dotyczących komunikacji kryzysowej i zarządzania informacjami.
Konsultacje i koordynowanie działań między interesariuszami przy opracowywaniu polityki komunikacji, planów i procedur ułatwią wymianę informacji dotyczących kryzysu przed kryzysem i w jego trakcie.
Wczesne zidentyfikowanie wymogów dotyczących wymiany informacji pozwoli ukierunkować opracowywanie możliwości i interfejsów komunikacyjnych, a tym samym zwiększy interoperacyjność.
Koordynacja między interesariuszami przy określaniu procedur zarządzania informacjami ułatwi wymianę informacji dotyczących kryzysu.
Zapewnienie wsparcia komunikacyjnego i informacyjnego przez określone organizacje (np. profesjonalne służby ratownicze) dla innych interesariuszy (np. lokalnych władz, uczestników prywatnych, wolontariuszy) zwiększy interoperacyjność.

Validation of the "Common Information Space" concept

The final goal of this was to validate the architecture of the "Common InformationSpace" (CIS) as well as the taxonomy and antologic model as developed and defined in the EPISECC project. The consortium jointly developed a SW-prototype implementing these concepts.

 

Test the feasibility of seamless exchange of information using the EPISECC CIS adaptors

Test the interaction of the tools used by the EPISECC partners and the CSI adapters for the seamless exchange of information.

The starting situation for the EPISECC scenario is defined as follows:

                    On May 11th 2017 at 09:59 local time an earthquake is happening in the province
                    of Udine in the region Friuli-Venezia Giulia.

                    The epicentre is located in the municipality of Drenchia at the coordinates
                    46°10'16.1"N   13°37'32.5"E.

                    The earthquake has a magnitude of 6.2 at a depth of 10.54 km.

This earthquake has fatal impact on the whole region including Italy, Slovenia and Austria. The main operational area for the operations performed by the responders within the EPISECC scenario is the border region between Italy and Slovenia at the cities of Gorizia and Nova Gorica. The cascading effects relevant for the EPISECC scenario in this area are:

 • Collapsed buildings
 • Rock falls
 • Obstructed roads
 • Fire in commercial areas
 • People trapped under the rubble
 • Injured people
 • Fatalities

Operating Sites

In Goriza (IT) three different operating sites will be involved:

 • Fortress of Gorizia
 • University Centre of Gorizia
 • Commercial area in Gorizia

In Nova Gorica (SLO) one operating site will be played:

 • Commercial area in Nova Gorica

The operating sites have been chosen based on the requirements arising from the uses cases, the storyboard and the 2 hours time frame for the scenario play:

 • Cross-border scenario with engagement of international responders
 • Integration of field equipment such as radios and smart devices
 • Real time tracking of field resources
Trial type
Solution Test
Crisis size
Crisis Cycle Phase
Trial Location
Trial illustrations
Zakłady operacyjne. Źródło: EPISECC, rezultat D6.2. – Realizacja weryfikacji koncepcji, strona 18
Incident category
Collapses (loss of critical infrastructure)
Earthquake
Fires

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.