Lead organisation
You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Trial Description

wykazuje potencjalne zainteresowanie bardziej zintegrowanym systemem zarządzania kryzysowego na wysokim poziomie w Unii Europejskiej (UE), częściowo w kontekście transgranicznym pod względem lepszej oceny sytuacji, koordynacji, współdzielenia i łączenia zasobów oraz współpracy międzynarodowej.

Sam Trial służy również jako demonstracja potencjału podejścia wspólnego obrazu operacyjnego na poziomie europejskim. Aby to osiągnąć, należy przetestować w terenie rozwiązania wspomagające wspólne generowanie wspólnego obrazu operacyjnego i wykorzystanie do celów poprawy interoperacyjności między agencjami.

Trial jest zorganizowany jako połączenie ćwiczenia symulacyjnego i ćwiczenia terenowego.

  • Pierwsza część (23 maja 2018 r. – środa) – ćwiczenie symulacyjne oparte na platformie testowej zlokalizowanej na terenie SGSP.
  • Druga część (24 maja 2018 r. – czwartek) – równoległe, logicznie połączone, ćwiczenie symulacyjne i pełnoskalowe terenowe.

Ostrzeżenie publiczne z informacją zwrotną

Wczesne ostrzeganie ma kluczowe znaczenie w kontekście minimalizowania liczby ofiar i ograniczenia konsekwencji kryzysu (zapobiegania zdarzeniom kaskadowym). Poprawa przewidywania (wczesne informacje ostrzegające muszą być bardziej zrozumiałe dla służb ratowniczych i/lub ogółu publicznego) oraz poprawa rozpowszechniania alarmów w sytuacjach kryzysowych, głównie w celu dotarcia do grup wrażliwych, to dwa główne aspekty w tym względzie. Korzystanie z mediów społecznościowych do monitorowania reakcji ludności na ogłoszony alarm oraz sprawdzanie w pełnym zakresie otrzymania informacji przy zastosowaniu analizy sentymentu lub reality mining może dostarczyć przydatnych informacji na temat postaw ludzi.

Odniesienia w literaturze: w literaturze zidentyfikowane są luki dotyczące systemów wczesnego ostrzegania i możliwości alarmowania grup wrażliwych, ale nie znaleziono niczego na temat weryfikowania otrzymania wiadomości przez odbiorców docelowych.

Skuteczna polityka komunikacyjna, plany i procedury będą pomocne dla uczestniczących organizacji, np. poprzez zdefiniowanie obowiązków i uprawnień każdego uczestnika w zakresie komunikacji i zarządzania informacjami, ustalenie odbiorców docelowych, opracowanie pakietów wdrożeniowych (odbiorcy, informacje, kanały, narzędzia, ramy czasowe), monitorowanie, pozyskiwanie informacji zwrotnych od instytucji i ogółu publicznego.

Modelowanie i wizualizacja dynamiki zagrożeń chemicznych i radiologicznych

Dla wspomagania operacji reagowania w sytuacji z udziałem niebezpiecznych materiałów potrzebna jest szybka i precyzyjna danego terytorium w fazie przed zdarzeniem i w fazie reagowania (dla właściwości zdarzenia, których nie da się przewidzieć w fazie planowania). Szczegółowe prognozy i modele ( modelowania predykcyjnego) muszą być generowane w czasie rzeczywistym ze zmiennymi dotyczącymi zdarzenia. Dowództwo musi zarówno rozumieć bieżącą sytuację, jak i mieć wiedzę o jej rozwoju (dynamika kryzysu).

Czas jest kluczowym czynnikiem.

Odniesienia w literaturze: ta jest bardzo specyficzna, a tym samym nie jest zidentyfikowana jako taka w literaturze. W kilku badaniach zidentyfikowano szersze luki dotyczące powiązanych kwestii, takich jak zdolność identyfikowania efektów kaskadowych z potencjalnym wpływem na reagowanie.

Dowództwo potrzebuje terminowych, szczegółowych i wiarygodnych informacji na temat statusu oraz prognoz dotyczących rozprzestrzeniania się zagrożeń chemicznych i radiologicznych oraz ich wpływu.
Niezbędny jest rozwój odpowiedniego modelowania zagrożeń i możliwości symulacji.
W czasie reagowania potrzebne jest przekazywanie danych rzeczywistych w czasie zbliżonym do rzeczywistego w celu umożliwienia prawidłowej oceny zagrożeń i wiarygodnego prognozowania.

Ocena krzyżowych punktów wrażliwych

Konieczne jest przeprowadzenie oceny konsekwencji kryzysu dla ludzi, mienia, środowiska – zarówno oddzielnie, jak i z uwzględnieniem efektów kaskadowych w tych trzech aspektach. Będzie to pomocne w zidentyfikowaniu potencjalnego trybu działania oraz ocenie ich prawdopodobnych rezultatów z zastosowaniem modelowania oraz wykorzystaniem wyciągniętych wniosków i wiedzy uzyskanej na podstawie wcześniejszego kryzysu.
Oczekuje się, że systemy wspomagania decyzji będą uwzględniać dynamikę kryzysu, umożliwiać ocenę przewidywanych wpływów ewentualnych działań w zakresie reagowania (modelowanie interwencyjne) oraz priorytetyzowanie zadań.

Odniesienia w literaturze: ta nie jest zidentyfikowana jako taka w literaturze. W kilku badaniach zidentyfikowano szersze luki dotyczące powiązanych kwestii, takich jak zdolność identyfikowania efektów kaskadowych lub komunikaty wspomagające podejmowanie decyzji.

Ocena punktów wrażliwych musi uwzględniać międzyobszarowe współzależności i potencjalne efekty kaskadowe
Ocena potrzeb wymaga prognozowania oddziaływania w różnych obszarach na podstawie modelu i danych
Informacje o krzyżowych punktach wrażliwych oraz ich rzeczywistym i potencjalnym oddziaływaniu są potrzebne do opracowania i utrzymywania wspólnego obrazu sytuacji operacyjnej
Zrozumienie krzyżowych punktów wrażliwych i ich wpływu wymaga lepszego zdefiniowania, priorytetyzacji i przypisania zadań oraz odpowiedniego przydzielenia ograniczonych zasobów
Ocena krzyżowych punktów wrażliwych i ich wpływu jest włączona do systemów wspomagania decyzji

Planowanie zasobów pod kątem kryzysów na dużą skalę i kryzysów długoterminowych

W odróżnieniu od planowania zasobów z myślą o zdarzeniach codziennych planowanie pod kątem kryzysu na dużą skalę i kryzysu długoterminowego jest ograniczone. Długość zmiany jest w takich przypadkach prawdziwym ograniczeniem. Koordynacja między kilkoma agencjami z kilku regionów jest niezbędna do przezwyciężenia takich ograniczeń.

Odniesienia w literaturze: w przeanalizowanej literaturze nie znaleziono informacji dotyczących wymiaru „planowania” dla tej luki

Ustanowienie zintegrowanej organizacji zarządzania kryzysowego ze scentralizowanym głównym ośrodkiem dowodzenia, ośrodkami wspomagającymi i lokalnymi strukturami dowodzenia zapewni wyższą świadomość i lepszą alokację ograniczonych zasobów do zadań priorytetowych, a w razie potrzeby rozszerzenie struktur dowodzenia, kontroli i koordynacji.
Doktryna i szkolenia dotyczące zarządzania kryzysowego muszą szczegółowo opisywać wymagania i zasady dotyczące reagowania na rzadko występujące, długoterminowe kryzysy o wysokiej intensywności.
Zbadanie implikacji alternatywnych cech zarządzania kryzysowego, zidentyfikowanych poprzez staranne przewidywanie, ułatwi zdobywanie wiedzy i przewidywanie wysoce wymagających kryzysów, np. poprzez prowadzenie ćwiczeń (symulacyjnych, akademickich) oraz symulacji w alternatywnych scenariuszach przyszłościowych.
Plany operacji zarządzania kryzysowego muszą uwzględniać pełny zakres działań na każdym poziomie dowodzenia i zarządzania oraz ustalenie koordynacji transgranicznej.
Planowanie operacyjne oraz plany muszą być koordynowane z organami wojskowymi i innymi źródłami wsparcia (np. prywatnymi, międzynarodowymi).

O1.1 Realistic real time calculation of chemical and radiological threat dynamics

innovative solution(s) that provide realistic model of the chemical and/or radiological threats dynamics in a relatively short time, using calculation models based on limited and accessible data input. The solution(s) should be universal in a sense of practical usage in different situations (areas), with a practitioner-friendly interface.

O T1.2 Integration and comparison of model results and situational data

inovative solution(s) that allow the integration of results obtained in the different systems.

The solution(s) should enable the comparison of different models in one environment in real time. The proposed solution(s) should provide a universal tool for superimposing different models in a transparent and understandable form for the Head of Rescue Operation. At the same time, aggregated data should be visualized in a form which allows for easy and quick interpretation.

Test bed evaluation

Evaluate the usability of the DRIVER+ Test-bed

Trialing methodology validation

The 1 main objective is to test and validate present status of the DRIVER+ methodology in order to identify its shortcomings and strengths. Results of this validation process allow for improvement and to undertake corrective measures in creation of the DRIVER+ guidance methodology. This seeks to mature the guidance methodology with the aim to aid preparation, realization and evaluation phases of next Trials.
The general aim of the Trial is complementary with the general aim of the whole DRIVER+ project which is creation of organisational and methodological framework for testing and verifying new ideas/solutions dedicated to facilitation of crisis management processes.

 

The scenario of the exercise includes a massive release of liquid toxic substances as a result of maintenance failure in a reservoir collecting chemical wastes. A valve failure causes that pumps pumping chemical waste liquid to the reservoir cannot be switched off. Due to this, there is a rapid inflow of a significant amount of a liquid, mud like toxic chemical to the retention reservoir. Dikes of the reservoir are weakened after prolonged rainfall during past few days and under the influence of pressure the reservoir, the dikes break.

Trial type
Trial
Crisis size
Crisis Cycle Phase
Trial Location
Trial illustrations
Planowana lokalizacja Trial 1 znajduje się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP).

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.