Odpowiednie środowisko wspólnego obrazu sytuacji operacyjnej

Endorsed by
Motivation

Brak środowiska „wspólnego obrazu sytuacji operacyjnej” w celu integrowania źródeł danych i wyników obliczeń z różnych modeli, które są kluczowe dla procesu  decyzyjnego z perspektywy dowódcy w zakresie zdarzenia.

Potential Solutions
Following solutions could be addressing this gap.

Wspólny obraz sytuacji operacyjnej to określony rodzaj oceny sytuacji przy wsparciu systemu Command and Control, „ustalanej i prowadzonej poprzez gromadzenie, zebranie, syntezę i rozpowszechnianie informacji o zdarzeniu wśród wszystkich odpowiednich osób” (21).

Główne wyzwania są związane z ilością danych, a tym samym z wyborem najbardziej istotnych danych dla celów reagowania na zdarzenie, oraz formatem danych (gromadzenie, integrowanie i analiza niejednorodnych danych). Informacje muszą być dostosowane do dokładnych potrzeb i wymogów danej dziedziny, aby uwzględnić wielu różnych użytkowników. Czas rzeczywisty ma kluczowe znaczenie.

Ostatecznym celem wspólnego obrazu sytuacji operacyjnej jest zwiększenie wiedzy o sytuacji i wspomaganie podejmowania decyzji ratowniczych w czasie rzeczywistym.


Odniesienia w literaturze: ta jest raczej dobrze zidentyfikowana przez większość badań dotyczących luk w możliwościach zarządzania kryzysowego. Koncentrują się zwykle na zarządzaniu dużą ilością danych i połączenia danych o różnych formatach.

Rationale & related CM function(s)

Istnieją modele oceny dynamiki zagrożeń chemicznych i radiologicznych, ale wyniki są dostarczane w różnych formatach (opisy jakościowe, dane tabelaryczne, dane liczbowe, dane geoprzestrzenne itp.). Utrudnia to ich efektywne wykorzystywanie w zintegrowanym systemie wspólnego obrazu sytuacji operacyjnej.
Gromadzenie i integrowanie danych we wspólnym obrazie sytuacji operacyjnej jest nadal nieadekwatne. Trudno jest na przykład robić to w biegu, gdy wdrażane są moduły Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.
Za konieczne uważa się uniwersalne narzędzie integrujące wyniki z różnych modeli, umożliwiające porównanie w czasie rzeczywistym, w wyjątkowym środowisku, np. w celu wspierania Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Dowództwo zdarzenia powinno być w stanie łatwo i szybko zinterpretować wyniki z takiego narzędzia (wizualizacja).

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.