Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Zirkarta dostarcza odpowiednie informacje do odpowiednich osób w odpowiednim czasie, aby umożliwić osobom rozproszonym geograficznie prowadzenie współpracy w kierunku osiągnięcia wspólnego celu w czasie kryzysu.

 

Zirkarta to platforma umożliwiająca organom zarządzania kryzysowego budowanie własnych systemów udostępniania informacji dotyczących map między użytkownikami oddalonymi geograficznie, w terenie i w warunkach biurowych, w czasie rzeczywistym, bez napisania nawet jednego wiersza kodu komputerowego.

Predefiniowane dane są automatycznie udostępniane interesariuszom, prezentowane dla wielu poziomów hierarchicznych i wykorzystywane w narzędziach analitycznych, łącznie z automatycznym generowaniem planów, raportów i pulpitów – wszystko w czasie rzeczywistym.

Wyjątkową cechą platformy jest to, że umożliwia organom zarządzania kryzysowego i służbom ratowniczym uzyskanie wspólnej świadomości sytuacyjnej na dowolnym urządzeniu niezależnie od tego, gdzie się znajdują – nawet jeszcze przed przybyciem na miejsce.

Platforma nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania (nawet do użytku offline) i działa na dowolnym urządzeniu stacjonarnym lub przenośnym niezależnie od używanego systemu operacyjnego.

Supported Use Cases

Sporządzanie i dystrybucja planów

 1. Planista rysuje na mapie właściwości ilustrujące planowane działania (mogą dotyczyć dowolnych operacji przestrzennych, łącznie z ograniczaniem skutków, reagowaniem na zdarzenia lub przywracaniem sprawności).
 2. Planista przydziela zadania.
 3. Planista planuje zasoby ludzkie i sprzętowe.
 4. System tworzy wypełniony plan na podstawie skonfigurowanego wzoru z użyciem naniesionych właściwości mapy, zadań, przydzielenia osób i sprzętu oraz kalkulacji tabelarycznych.
 5. Planista uzupełnia pola wymagające ręcznego wprowadzenia danych w formularzu planu.
 6. System rozsyła wypełniony plan do wszystkich użytkowników na urządzenia mobilne, stacjonarne i laptopy.
 7. System automatycznie aktualizuje i ponownie dystrybuuje plan przy zmianie danych na mapie, zrealizowaniu zadań, zmianie przydzielenia zasobów ludzkich i sprzętowych oraz zmianie danych przez planistę w polach wymagających ręcznego wprowadzenia danych.

Related CM functions

Planowanie zasobów ludzkich i sprzętowych

 1. Indywidualny użytkownik określa dni/zmiany dostępności.
 2. Planista tworzy strukturę organizacyjną do zarządzania zdarzeniem / wdrożenia planu.
 3. Planista określa sposób komunikacji dla każdej części struktury organizacyjnej.
 4. Korzystając z funkcji „przeciągnij i upuść”, planista przydziela zasoby sprzętowe do struktury organizacyjnej.
 5. System filtruje dostępne zasoby ludzkie na podstawie indywidualnej dostępności, kryteriów ustalenia zmęczenia danej osoby, przeszkolenia/kompetencji danej osoby i przeszkolenia/kompetencji wymaganych do obsługi sprzętu danego typu.
 6. Planista przydziela użytkowników z filtrowanej listy do konkretnych zasobów sprzętowych, korzystając z funkcji „przeciągnij i upuść”.

Related CM functions

Przydzielanie i śledzenie zadań

 1. Kierownik tworzy zadanie na liście lub poprzez dołączenie go do właściwości na mapie oraz określa, kto będzie je realizować.
 2. Zadanie staje się widoczne w systemie dla osoby, która je otrzymuje.
 3. Odbiorca zadania akceptuje zadanie.
 4. Odbiorca zadania określa zadanie jako ukończone na liście lub poprzez zmianę powiązanej odwzorowanej właściwości w celu jego ukończenia.
 5. Jeżeli zadanie nie zostanie ukończone w wyznaczonym terminie, system wyświetla zadanie jako przeterminowane dla kierownika, który utworzył dane zadanie, oraz dla użytkownika wyznaczonego do realizacji.

Related CM functions

Udostępnianie informacji między służbami ratowniczymi w terenie a kierownikami

 1. Zmiana naziemnych lub powietrznych służb ratowniczych na mapie (naniesienie nowej właściwości, zmiana istniejącej właściwości, usunięcie istniejącej właściwości, dołączenie dokumentu – w tym fotografii – do właściwości) w urządzeniu mobilnym lub wprowadzenie zmiany w mapie przez kierownika z poziomu urządzenia stacjonarnego / laptopa. Właściwości mapy mogą odnosić się do właściwości fizycznych, planowanych działań lub zagrożeń dla bezpieczeństwa.
 2. Zmiany stają się widoczne w systemie na udostępnionej mapie.
 3. Zmiana jest widoczna dla wszystkich służb ratowniczych w terenie na urządzeniach mobilnych i dla kierowników na urządzeniach stacjonarnych / laptopach w ciągu kilku sekund.

Related CM functions

Śledzenie lokalizacji zasobów w czasie rzeczywistym

 1. Naziemna lub powietrzna załoga ratownicza określa ikonę i jej kolor. Ich aktualna lokalizacja będzie widoczna dla innych użytkowników.
 2. Lokalizacja użytkownika staje się widoczna w systemie na udostępnionej mapie z symbolami i opisami podanymi przez służby ratownicze.
 3. Aktualna lokalizacja wszystkich użytkowników jest widoczna dla wszystkich uczestników na wszystkich urządzeniach mobilnych, stacjonarnych i laptopach.

Related CM functions

Dostarczanie informacji statystycznych/zestawień dotyczących wielu jednoczesnych zdarzeń/planów dla koordynatorów i kierownictwa

 1. Wprowadzenie zmiany na mapie przez naziemne lub powietrzne służby ratownicze (naniesienie nowej właściwości, zmiana istniejącej właściwości) w urządzeniu mobilnym lub wprowadzenie zmiany w mapie przez kierownika z poziomu urządzenia stacjonarnego/laptopa. Właściwości mapy mogą odnosić się do właściwości fizycznych, planowanych działań lub zagrożeń dla bezpieczeństwa.
 2. System wykorzystuje dane z mapy do wyliczenia predefiniowanych informacji statystycznych.
 3. Koordynator lub kierownictwo wyświetlają informacje statystyczne/zestawienia z wielu jednoczesnych planów/zdarzeń na pulpicie w urządzeniu stacjonarnym / laptopie.
 4. Koordynator/kierownictwo filtrują i/lub zagłębiają się w dodatkowe szczegóły na pulpicie.
 5. Koordynator/kierownictwo wyświetlają dane kluczowego zestawienia w podsumowaniu na urządzeniu mobilnym, stacjonarnym lub laptopie.
 6. System dodaje wspólną mapę do mapy poglądowej.
 7. Koordynator/kierownictwo wyświetlają lokalizację indywidualnych planów/zdarzeń na mapie poglądowej w urządzeniu stacjonarnym / laptopie.

Related CM functions

Udostępnianie informacji interesariuszom i ogółowi publicznemu

 1. Wprowadzenie zmiany na mapie przez naziemne lub powietrzne służby ratownicze (naniesienie nowej właściwości, zmiana istniejącej właściwości) w urządzeniu mobilnym lub wprowadzenie zmiany w mapie przez kierownika z poziomu urządzenia stacjonarnego / laptopa. Zmiany mogą odnosić się do stanu planu/zdarzenia, działań podejmowanych w celu zwalczenia danego zdarzenia, zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz ewakuacji i schronienia.
 2. Zgodnie z prekonfigurowanym szablonem określone informacje zmienione przez służby ratownicze w terenie i kierownictwo są widoczne w systemie na ogólnodostępnej stronie internetowej.
 3. Interesariusze / wyświetlają informacje na ogólnodostępnej stronie internetowej.

Related CM functions

Illustrations
Rola systemu
Udostępniane mapy
Wielopoziomowa świadomość sytuacyjna
Streszczenie dla zarządu
Zarządzanie zasobami
Podział zadań
Plany wypełniane automatycznie
Nauka przestrzenna
Informacje dla ogółu publicznego i interesariuszy
Odpowiedzialność
Konfiguracja
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Video illustrations

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.