Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Łatwe w obsłudze rozwiązanie z zakresu zarządzania kryzysowego do udostępniania i wizualizowania informacji dotyczących zarządzania kryzysowego. Ułatwia komunikację nawet w wielojęzycznych, międzyorganizacyjnych konfiguracjach ad hoc

EMT ułatwia sprawną wymianę informacji dla interesariuszy w zarządzaniu kryzysowym. Informacje są prezentowane użytkownikom EMT w sposób najbardziej odpowiedni i komfortowy, z uwzględnieniem ich zaplecza i roli w zarządzaniu kryzysowym. Efekt ten osiąga się poprzez przedstawienie wiadomości dostosowanych do domeny użytkownika. Każda użytkownika widzi te same dane w standardowym środowisku roboczym, np. z wykorzystaniem specyficznych ikon, kolorów i prezentacji tekstu.

EMT udostępnia interfejs internetowy dla wielu użytkowników, który może być skonfigurowany w taki sposób, aby prezentować odpowiednie informacje dla użytkowników w ich języku i z wykorzystaniem specyficznego sposobu prezentacji tekstowej dla domeny użytkowników, kolorów tekstu, ikon, cech mapy itp., przy jednoczesnym odfiltrowaniu informacji, które nie są dla nich istotne.Informacje, które są zwykle udostępniane za pośrednictwem EMT, obejmują liczbę, rodzaj, lokalizację i status dostępnych zasobów, wartości czujników, obszary zagrożenia, alerty, polecenia wysłane i zrealizowane oraz raporty sytuacyjne. Obsługiwane mogą być także odnośniki do danych zewnętrznych, takich jak fotografie lub warstwy mapy.

Użytkownicy EMT mogą wprowadzać informacje do systemu we własnym języku. Te informacje są na bieżąco tłumaczone i udostępniane innym użytkownikom. Tłumaczenie jest oparte na predefiniowanych „szablonach wiadomości”, składających się z predefiniowanego tekstu, który może zostać przetłumaczony, oraz zmiennych, które mogą być wprowadzane przez użytkowników na bieżąco i są przekazywane „w obecnej formie” do innych użytkowników.

Niektóre zalety w porównaniu z nowoczesnymi systemami COP:

 • Dostęp za pomocą przeglądarki internetowej, bez potrzeby lokalnego instalowania.
 • Konfiguracje graficznego interfejsu użytkownika ukierunkowane na użytkownika/zadanie upraszczają użytkowanie i eliminują potrzebę rozbudowanego .
 • Efektywne , nawet w konfiguracjach ad hoc z udziałem wielu organizacji i wielu języków.
 • Lokalne instalacje mogą być udostępnione i skonfigurowane do wymiany informacji z innymi instancjami EMT w razie potrzeby uzyskania redundancji i uniknięcia przerw w dostępie do Internetu.

 

Supported Use Cases

Kontrolowanie i monitorowanie zasobów

EMT oferuje funkcjonalność wyświetlania na mapie uczestników zaangażowanych w sytuację kryzysową. Pozycje konkretnych pojazdów lub jednostek ratowniczych mogą być pokazane na różnych warstwach. EMT może określić obszary, w których działania są niezbędne, i wysłać polecenia do konkretnego użytkownika lub rozwiązania, a zebrane informacje zostaną następnie wysłane z powrotem do narzędzia, gdzie mogą zostać zwizualizowane.

Może na przykład zaznaczyć obszar zdarzenia i wysłać polecenie do narzędzia CrowdTasker w celu zebrania dodatkowych informacji, takich jak zakres szkód, lub wykonać zdjęcia obszaru.

Related CM functions

Dostarczanie ostrzeżeń z czujników i innych źródeł

Dane z czujników lub innych źródeł (na przykład dane sejsmiczne) mogą być wprowadzane do EMT i zostaną zwizualizowane jako wiadomość i/lub jako wykresy, na przykład w celu przedstawienia zmian poziomu wody w razie powodzi. Można zastosować opcjonalny mechanizm kontroli limitu, wysyłający ostrzeżenia, jeżeli określone dane przekroczą ustalony limit, na przykład jeżeli poziom zalania przy konkretnym czujniku przekroczy ten limit.

Related CM functions

Zarządzanie raportowaniem sytuacyjnym

rozwiązania EMT został przetestowany w ramach projektu QuinJunSAT (http://quinjunsat.info/about/), w którym badano szkody spowodowane przez trzęsienie ziemi. Celem było połączenie obrazów satelitarnych o wysokiej rozdzielczości z informacjami z crowdsourcingu w celu uzyskania kompletnego obrazu obszaru katastrofy. Obrazy satelitarne sprzed katastrofy i po niej zostały wykorzystane do oznaczenia obszarów objętych jej skutkami w EMT, z wysłaniem zapytań do narzędzia CrowdTasker w celu dalszego prowadzenia badań. Odpowiedzi z narzędzia CrowdTasker (raporty, obrazy) były następnie wyświetlone w EMT.

 • Wyświetlenie danych dotyczących trzęsienia zmieni (epicentrum, siła) na mapie
 • Inne porównuje obrazy satelitarne o wysokiej rozdzielczości (sprzed i po katastrofie), wyniki są wysyłane do EMT
 • Wyświetlenie potencjalnych obszarów kryzysowych na mapie (w celach referencyjnych można również pokazać obrazy satelitarne)
 • Oznaczenie obszarów do pierwszego zbadania, wysłanie zapytań do innego rozwiązania (geoBingAn)
 • Pokazanie odpowiedzi (raporty, obrazy) w EMT
 • Oznaczenie obszarów do dalszego zbadania, wysłanie zapytań do rozwiązania CrowdTasker
 • Wyświetlenie wyników z narzędzia CrowdTasker (raporty, obrazy) w EMT
 • Oznaczenie obszaru na mapie, uzyskanie statystyk dla tego obszaru

   

Publikacje: http://quinjunsat.info/results/publications/

 

Funkcje zarządzania kryzysowego: Gromadzenie informacji z rozmieszczonych źródeł

Related CM functions

Semantyczne tłumaczenie na bieżąco

Narzędzie EMT może być skonfigurowane w sposób umożliwiający wizualizowanie treści w różny sposób dla różnych rodzajów użytkowników. Na przykład informacje mogą być wyświetlane w wersji francuskiej dla jednego zbioru użytkowników, a w wersji niemieckiej dla innego zbioru, np. w celu ułatwienia międzynarodowego koordynowania prac.

Szablony poleceń mogą być również predefiniowane w celu umożliwienia tłumaczenia poleceń na bieżąco w trakcie sytuacji kryzysowej. Na przykład polecenie „Ewakuuj \{N} ofiary z \{miejsce 1} do \{miejsce 2}.” może być predefiniowane i przetłumaczone jako \{N}, \{miejsce 1} i \{miejsce 2} ze wskazaniem wypełniaczy miejsca do wstawienia przez użytkowników.

Dodatkowo sposób prezentowania danych (np. kolory, ikony), a nawet poziom prezentowanych szczegółów, można dostosować do potrzeb użytkowników docelowych. Można na przykład pokazywać inne rodzaje ambulansów dla medycznych służb ratowniczych, a dla strażaka widoczna będzie tylko jedna ikona ambulansu.

Related CM functions

Illustrations
Poziom wody z przekroczeniem wartości progowych
Symulowane obszary problematyczne, wskazane na obrazach satelitarnych i weryfikowane przez wolontariuszy
 • 0
 • 1
Video illustrations

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.