This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
HumLogSuite to platforma oceny działania, obsługująca procesy logistyczne w zarządzaniu kryzysowym.

Może działać zarówno na aktualnie działającej sieci logistycznej, jak i w fikcyjnych (zaplanowanych) konfiguracjach sieci. Funkcjonalność obejmuje wsparcie planowania strategicznego oraz wsparcie podejmowania decyzji taktycznych i operacyjnych poprzez ocenę oraz porównanie wydajności sieci w podanych sytuacjach i realistycznych działaniach zarządzania kryzysowego. Głównymi grupami docelowymi są organy zarządzania kryzysowego wyższego szczebla, koordynujące operacje terenowe, oraz sieci służb ratowniczych w swojej strategicznej konfiguracji sieciowej. Nazwa „HumLog” odnosi się do kontekstu logistyki humanitarnej, oznacza więc planowanie, realizowanie i kontrolowanie wydajnego, efektywnego kosztowo przepływu i magazynowania towarów, materiałów i sprzętu oraz powiązanych informacji z punktu pochodzenia do punktu zużycia, w celu spełnienia potrzeb beneficjentów przy dostępnych zasobach.

realizuje swój główny cel z trzech oddzielnych, ale powiązanych punktów widzenia:

  • HumLog[em] to narzędzie modelowania z możliwością obsługi różnych języków modelowania. Tu rejestrowane i projektowane są aktualne lub planowane procesy operacyjne. Nadaje się zarówno do stosowania modeli referencyjnych, jak i do raportowania modeli oraz wyszukiwania wzorów.
  • HumLogBSC to wspomagany informatycznie system pomiaru wyników dla logistyki humanitarnej. Jest to modułowa i zbilansowana karta oceny na bazie procesu, oparta na modelu referencyjnym logistyki humanitarnej. Wykorzystuje modelowane procesy do pozyskania zbioru wartości działania.
  • HumLogSim to środowisko symulacyjne z możliwością adaptacji do dyskretnych symulacji na bazie wydarzenia i agenta. Przedstawia działania zarządzania kryzysowego w obrębie organizacji humanitarnych i między nimi na drodze do zdefiniowanego celu, jednocześnie oceniając ogólne wyniki.

HumLog Suite ma zastosowanie do różnych uwarunkowań i poziomów operacyjnych zarządzania kryzysowego. Na poziomie strategicznym wspomaga tworzenie lub aktualizowanie sieci pomocy humanitarnej dla jednej lub wielu organizacji ratowniczych. Korzystając z funkcji modelowania procesu, można projektować i oceniać operacje zarządzania kryzysowego w celu planowania codziennych operacji lub przygotowania działań awaryjnych na wypadek wydarzenia kryzysowego. Oprócz tego środowisko symulacyjne może analizować różne możliwe konfiguracje sieci pod względem lokalizacji obiektów, wartości zapasów towarów pomocowych, możliwości magazynowych, zasobów ludzkich i innych. Realizując tzw. scenariusze potencjalnych wydarzeń, można zasymulować działanie planowanej sieci przy fikcyjnym wydarzeniu kryzysowym z możliwością wykorzystania danych z historycznego wydarzenia kryzysowego w celu przedstawienia realistycznego scenariusza.

Na poziomie taktycznym możliwości te mogą być również wykorzystane do porównania możliwych planów realizacji i oszacowania oczekiwanych rezultatów. Z założeniem sieci pomocy humanitarnej jednej lub wielu organizacji ratowniczych w razie faktycznego wydarzenia kryzysowego osoby dowodzące zarządzaniem kryzysowym mogą testować różne strategie postępowania z kryzysem bez wpływu na faktyczne zasoby. Tym samym możliwości symulacyjne można swobodnie dostosować do potrzeb indywidualnej organizacji, na przykład zbudowanie barier z worków z piaskiem, ewakuowanie ludności lub alokacja i transport zasobów ludzkich. Symulacja uwzględni wszystkie dostępne zasoby i ograniczenia możliwości w celu dostarczenia kompletnego i zaawansowanego protokołu wykonania, który może następnie być wykorzystany przez personel dowodzący do porównania strategii wykonania.

Supported Use Cases

HL-01 Zdefiniowanie konfiguracji i celu sieci pomocy humanitarnej

Pierwszym krokiem w konfigurowaniu HumLogSuite jest zdefiniowanie struktury sieci pomocy humanitarnej, jej konfiguracji i celu do oceny. Obejmuje to rejestrowanie i dokumentowanie wszystkich zaangażowanych agentów, np. organizacji służb ratowniczych, beneficjentów, dostawców infrastruktury i operacji. Na podstawie tych danych tworzone jest środowisko symulacyjne, dostosowywane do sieci pomocy humanitarnej. Proces ten jest konfiguracją długoterminową, realizowaną podczas instalowania rozwiązania.

Related CM functions

HL-02 Ocena i porównanie różnych strategii pomocy humanitarnej

Na podstawie skonfigurowanej sieci pomocy humanitarnej i celu można dokonać oceny i porównania różnych strategii realizacji celu. Strategie te mogą na przykład różnić się pod względem dostępności zasobów, zapotrzebowania na zasoby lub ograniczeń typu koszty lub czas. Umożliwia to wykonywanie tzw. analiz potencjalnych wydarzeń, dzięki czemu sieci pomocy humanitarnej może badać fikcyjne scenariusze i dokonać oceny różnych scenariuszy. 

Related CM functions

Illustrations
Widok łańcucha dostaw
Widok procesu
Widok analizy
  • 0
  • 1
  • 2

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.