This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
CrowdTasker umożliwia organom zarządzania kryzysowego przekazywanie instrukcji dla dużych grup pozainstytucjonalnych (spontanicznych albo wcześniej zarejestrowanych) wolontariuszy w formie personalizowanych zadań, kontekstowych informacji, ostrzeżeń i alertów, a także pozyskiwanie od nich informacji na zasadzie crowdsourcingu.

Otrzymane informacje zwrotne są oceniane i wizualizowane oraz zapewniają organom zarządzania kryzysowego szczegółowy ogląd sytuacji, który jest z kolei wykorzystywany do uruchomienia adekwatnych usług pomocy humanitarnej.

Przy współpracy z wolontariuszami, którzy znajdują się już na miejscu zdarzenia kryzysowego, CrowdTasker umożliwia organom zarządzania kryzysowego:

  • znaczące ograniczenie nakładu czasu i pracy potrzebnego do wymiany informacji z tymi wolontariuszami;
  • rozróżnianie wolontariuszy na podstawie ich profilu (np. umiejętności, stanu zdrowia) i pozycji;
  • zwrócenie się do osób, które potencjalnie mają wiedzę lokalną;
  • zmniejszenie obciążenia organizacji ratowniczych.

 

Supported Use Cases

CT-01 Współpraca ze spontanicznymi wolontariuszami

CrowdTasker wspiera kierownictwo zespołów wolontariackich i dowódców zdarzenia, oferując tryb łatwej rejestracji i prostego dostępu dla spontanicznych wolontariuszy, którzy nie są oficjalnie związani z organizacją.

Rejestracja wolontariuszy jest realizowana w formie samodzielnej rejestracji z poziomu aplikacji na smartfon. Wolontariusz może w łatwy sposób założyć konto, podając adres e-mail i hasło. Następnie może podać informacje o swoich umiejętnościach na stronie profilowej. Te informacje mogą być również weryfikowane i zatwierdzane przez kierownictwo celu oznaczenia profilu wolontariusza jako zaufanego.

Alternatywnie wolontariusz może skorzystać z interfejsu mediów społecznościowych CrowdTasker (za pośrednictwem chatbotów) jako jeszcze łatwiejszej rejestracji. Rozpoczynając konwersację z chatbotem CrowdTasker, wolontariusz może zapisać się na otrzymywanie informacji i zadań oraz podać informacje do profilu, podobnie jak w aplikacji na smartfon, ale w środowisku, z którego już korzysta i które zna.

Related CM functions

CT-02 Interakcja z istniejącymi nieformalnymi grupami wolontariuszy

Spontaniczni wolontariusze często korzystają z mediów społecznościowych jako infrastruktury do samoorganizacji i zarządzania swoim udziałem jako grupy. Sieci mediów społecznościowych charakteryzują się szczególnie prostym dostępem, ponieważ wiele osób zna już sposób ich działania i obsługi. Z tego względu media społecznościowe stanowią atrakcyjny kanał do kierowania działaniami spontanicznych wolontariuszy.

Moduł społecznościowy CrowdTaskers oferuje osobom zarządzającym wolontariuszami interfejs do kontaktu z grupami samodzielnie zorganizowanymi, łatwy do wprowadzenia poprzez dodanie chatbota CrowdTasker do grupy. Następnie grupa może otrzymywać informacje o bieżących działaniach. Może także samodzielnie udostępniać informacje o potrzebach za pośrednictwem chatbota, co umożliwia wymianę informacji i koordynowanie działań z organizacjami ratowniczymi i innymi grupami. Moduł społecznościowy CrowdTaskers wizualizuje tę wymianę danych dla osób zarządzających wolontariuszami i udostępnia łatwy sposób komentowania lub oferowania wsparcia. Dzięki temu osoby zarządzające wolontariuszami mogą realizować interakcję z grupami, które w innym przypadku nie uczestniczyłyby w wymianie informacji za pośrednictwem dedykowanych platform dla wolontariuszy.

Z uwagi na charakter wymiany informacji (tj. z grupami, a nie indywidualnymi zarejestrowanymi wolontariuszami) ta funkcjonalność ma na celu udostępnianie informacji o zauważonych sprawach na poziomie bardziej abstrakcyjnym niż w zasadniczym procesie crowdtaskingu. Na przykład jedna grupa może zaobserwować (lub nawet uformować się w reakcji na dane zdarzenie) blokadę drogi i podjąć próbę jej usunięcia; ponieważ potrzebują pomocy, przekazują tę informację poprzez chatbota na istniejącej grupie Telegram jako wiadomość „Udrożnić drogę X”, na którą może zareagować osoba zarządzająca wolontariuszami lub inne grupy (w formie komentarzy lub prośby o wsparcie). Ten rodzaj interakcji wymaga bardziej świadomego działania po stronie odbiorcy niż zadania rozsyłane za pośrednictwem aplikacji CrowdTasker na smartfon.

Related CM functions

CT-03 Rozsyłanie ostrzeżeń i alertów do zarejestrowanych użytkowników (ostrzeganie)

CrowdTasker może przekazywać w czasie rzeczywistym ostrzeżenia, informacje i wytyczne dla ogółu publicznego. Odbiorcy mogą być wybrani według lokalizacji w celu ostrzeżenia ich o zagrożeniach na określonym obszarze lub przekazania wytycznych po wejściu na określony obszar. Ostrzeżenia i alerty mogą być także ograniczone do użytkowników z określonymi umiejętnościami.

Na przykład zarejestrowani wcześniej wolontariusze mogą zostać poinformowani o zbliżającej się burzy lub powodzi wraz z objaśnieniami dotyczącymi przygotowania się i reakcji po nadejściu sytuacji kryzysowej. 
 

 

Related CM functions

CT-04 Raporty dotyczące zadań i raporty na żądanie

Wolontariusze korzystający z narzędzia CrowdTasker mogą otrzymać polecenie raportowania sytuacji w terenie, np. w celu przeprowadzenia wstępnej oceny szkód na określonym terenie. Aby to osiągnąć, dowódca zdarzenia może tworzyć zadania złożone z kilku kroków (podobne do formularza ankiety), zadając konkretne pytania na temat zdarzenia. Każdy krok składa się z opisu kroku i możliwych odpowiedzi (wielokrotnego lub jednokrotnego wyboru, liczby, obrazy…).

Raportowanie może być ograniczone do określonego obszaru i do użytkowników o określonych umiejętnościach.

Wszystkie raporty dotyczące zadań są zlokalizowane i wyświetlane na interaktywnej mapie dla dowódcy zdarzenia jako pomoc w planowaniu i priorytetyzacji zadań.

Related CM functions

CT-05 Pozyskiwanie raportów terenowych (obserwacji) od użytkowników rozwiązania

Dowódca zdarzenia może zezwolić wolontariuszom korzystającym z narzędzia CrowdTasker na wysyłanie raportów dotyczących nowo zaobserwowanych zdarzeń w terenie. Różni się to od przypadku użycia „Raporty na żądanie”. Dowódca zdarzenia otrzymuje nowe informacje o nieznanych zdarzeniach. Raport jest uruchamiany samodzielnie przez wolontariusza w odróżnieniu od przypadku użycia „Raporty na żądanie”, w którym dowódca zdarzenia wie już o danym zdarzeniu i chce zadać wolontariuszom konkretne pytania na temat sytuacji.

Raportowanie może być ograniczone do określonego obszaru i do użytkowników mających określone umiejętności.

Wszystkie raporty są zlokalizowane i wyświetlane na interaktywnej mapie dla dowódcy zdarzenia jako pomoc w usprawnieniu planowania i priorytetyzacji zadań.

Related CM functions

CT-06 Prowadzenie mikroszkoleń „w samą porę”

CrowdTasker umożliwia odpowiedzialnym organizacjom prowadzenie mikroszkoleń dla użytkowników rozwiązania „w samą porę” i „w potrzebnym zakresie”, z uwzględnieniem ich pozycji geograficznej i profilu.

Na przykład zarejestrowani wcześniej wolontariusze mogą zostać poinformowani o zbliżającej się burzy lub powodzi wraz z objaśnieniami dotyczącymi przygotowania się i reakcji w razie nadejścia sytuacji kryzysowej. Wolontariusze mający szczególne umiejętności mogą otrzymywać inne informacje od osób, które nie mają takich umiejętności; można skorzystać z formularza odpowiedzi, aby sprawdzić, czy wolontariusze zrozumieli informacje.

Related CM functions

Illustrations
Przegląd sytuacji z narzędziem CrowdTasker
Proces biznesowy CrowdTasker
  • 0
  • 1

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.