This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Głównym celem CrisisSuite (oprogramowania do zarządzania kryzysowego online) jest umożliwienie organizacjom skutecznego zarządzania informacjami w czasie kryzysu.

CrisisSuite jest narzędziem wspomagającym sieciocentryczne metody pracy zespołów kryzysowych poprzez stworzenie uniwersalnego obrazu kryzysu oraz udostępnianie go w strukturze poziomej i pionowej wszystkim pozostałym zespołom w organizacji kryzysowej. CrisisSuite pomaga też w utrzymaniu efektywnej struktury spotkania kryzysowego i zmniejsza obciążenie administracyjne dla osób zarządzających kryzysem.

Główne funkcje CrisisSuite to:

* Logbooks Actions – rejestrowanie i przetwarzanie informacji dotyczących spotkania w celu uzyskania wiedzy o kryzysie i zachowania kontroli
* SitRep’s – aktualizowane raporty sytuacyjne oferują najświeższy przegląd stanu spraw dla określonego tematu
* Attachments – udostępnianie obrazów i dokumentów wszystkim osobom uczestniczącym w danym kryzysie
* Maps – przedstawienie geograficznego przeglądu istotnych informacji (w trakcie opracowywania)
* Organisation – maksymalne ułatwienie ludziom wzajemnego kontaktu
* Plans – udostępnianie planów i scenariuszy, aby każdy uczestnik znał oczekiwania

Supported Use Cases

Rejestrowanie informacji – wszystkie istotne informacje będą przechowywane w interaktywnych rejestrach

Dzięki przechowywaniu wszystkich istotnych informacji w rejestrze decydenci w organizacji mogą sprawdzić potrzebne im dane, aby podjąć właściwą decyzję.

Rejestr oferuje możliwość podzielenia informacji na określone kategorie, z rozróżnieniem informacji, oceny, decyzji i działań. W ten sposób uzyskuje się przejrzysty przegląd wszystkich informacji. CrisisSuite umożliwia także stosowanie zaawansowanych filtrów, dzięki czemu można łatwo znaleźć wszystkie istotne informacje.

Rejestry mogą być także wykorzystywane przez zespoły do komunikacji wewnętrznej. Rejestr to dobra metoda kontaktu, zwłaszcza gdy członkowie zespołu przebywają w różnych lokalizacjach. Jeżeli różni członkowie zespołu stale wprowadzają istotne informacje o kryzysie do rejestru, znacznie zmniejsza się konieczność kontaktu telefonicznego lub e-mailowego. 

CrisisSuite oferuje także funkcję korzystania ze współdzielonych rejestrów. Mogą one być stosowane w przypadku informacji istotnych dla wielu zespołów lub interesariuszy.

Zapisy te są ogromną wartością po zakończeniu kryzysu, ponieważ umożliwiają przeprowadzenie oceny procesu decyzyjnego. Można łatwo prześledzić, kiedy i na podstawie jakich informacje podjęto określone decyzje. Dodatkowo rejestry pokazują, kto był odpowiedzialny za dane informacje lub konkretne decyzje.
 

Related CM functions

Ilustracja przedstawia rejestr utworzony podczas końcowej demonstracji, zawierający różnego rodzaju informacje, które mogą być rejestrowane.

Wysyłanie działań poprzez łańcuch poleceń

Działania mogą być automatycznie wysyłane poprzez łańcuch poleceń do osób odpowiedzialnych za ich wykonanie. W podobny sposób ludzie w terenie mogą wysyłać obrazy sytuacji do osób w górnej części łańcucha poleceń.

Działania te są przypisywane do konkretnego zespołu lub osoby; te osoby otrzymują powiadomienie za pośrednictwem aplikacji CrisisSuite i mogą odpowiedzieć na działanie, korzystając z aplikacji.

Można także powiązać działanie z terminem i ustalić różne priorytety. Moduł działań CrisisSuite generuje także automatycznie przejrzystą listę ze wszystkimi działaniami wysyłanymi przez różne zespoły w ramach operacji.

Status tych działań może być korygowany na bieżąco przy użyciu aplikacji CrisisSuite. Dzięki temu można łatwo monitorować status działań, a osoby dowodzące mogą znacznie łatwiej ocenić aktualny stan spraw.

Dodatkowo w CrisisSuite można przygotować działania dla określonych scenariuszy. Stwarza to dla użytkownika możliwość opracowania potencjalnego sposobu działania w możliwych alternatywnych wariantach kryzysu.
 

Related CM functions

Ilustracja przedstawia sposób wysyłania tych działań od jednego interesariusza do drugiego.

Stworzenie i utrzymywanie wspólnego obrazu sytuacji operacyjnej

Informacje z różnych źródeł mogą być wysyłane do CrisisSuite w celu stworzenia wspólnego geograficznego i tekstowego obrazu sytuacji.

To znaczy, że wszyscy interesariusze mogą wysyłać swoje ważne informacje za pośrednictwem CrisisSuite w celu utworzenia jednego wspólnego obrazu sytuacji operacyjnej. Ten wspólny obraz zapewnia wszystkim interesariuszom dostęp do tych samych informacji w tym samym czasie, a co najważniejsze, wszyscy interesariusze bazują na tych samych informacjach przy podejmowaniu decyzji.

Ten wspólny obraz sytuacji operacyjnej może być także wyświetlany i korygowany „w biegu” za pośrednictwem aplikacji CrisisSuite. 

Dla danych przestrzennych CrisisSuite oferuje funkcjonalność udostępniania określonych punktów, współrzędnych, obszarów i rysunków na mapie innym interesariuszom. Można na przykład udostępnić trasę ewakuacji lub wskazać zawalony budynek.

Ta funkcjonalność odwzorowania umożliwia również wyświetlanie geodanych z innych aplikacji w CrisisSuite. Na przykład podczas końcowej demonstracji geodane zostały automatycznie zaimportowane z innych rozwiązań zarządzania kryzysowego, dzięki czemu wszystkie istotne informacje były dostępne w jednym miejscu.

Related CM functions

Wspólny obraz sytuacji operacyjnej podczas końcowej demonstracji, stworzony przez zespół ERCC

Tworzenie raportów sytuacyjnych

CrisisSuite oferuje również funkcjonalność generowania przejrzystych raportów sytuacyjnych w prosty sposób.

Te raporty sytuacyjne mogą być predefiniowane w określonym formacie. Raporty sytuacyjne są generowane z predefiniowanego kwestionariusza lub z rejestru; wybierając odpowiednie wpisu z rejestru CrisisSuite, każdy zespół może rozesłać swoją część wspólnego obrazu sytuacji operacyjnej do właściwych podmiotów w organizacji lub poza organizacją, udostępniając raport sytuacyjny.

Wypełniając te predefiniowane kwestionariusze, można stworzyć plan działań, plan bezpieczeństwa i ochrony lub raport przekazania.

Utrzymywanie wspólnej świadomości sytuacyjnej: Poprzez udostępnianie raportów sytuacyjnych odpowiednim podmiotom osiąga się wspólną świadomość sytuacyjną. Gdy zespół otrzymuje wiele raportów sytuacyjnych od innych zespołów, może połączyć je w zbiorczy raport sytuacyjny, aby opublikować przegląd aktualnej sytuacji na wyższym poziomie.

Ten sposób komunikacji poprzez raporty sytuacyjne gwarantuje, że każda osoba w organizacji kryzysowej ma wiedzę o statusie pozostałych zespołów w ramach misji.

Related CM functions

Raport sytuacyjny wysłany przez moduł polskiej straży pożarnej do EUCPT podczas końcowej demonstracji

Plany i karty zadań

CrisisSuite oferuje także możliwość dodawania wszystkich planów, kart zadań i innych dokumentów do systemu. Następnie można korzystać z tych planów za pośrednictwem aplikacji CrisisSuite.

Plany mogą być podzielone na mniejsze części, a następnie przypisane do osób, dla których te części planów są istotne.

Dzięki temu można natychmiast sięgnąć do odpowiednich planów w przypadku wystąpienia określonej sytuacji.

To pozwala zaoszczędzić dużo czasu i wysiłku, a czas reakcji zostaje skrócony, ponieważ każdy może natychmiast uzyskać dostęp do właściwej dokumentacji, nie marnując czasu na poszukiwania.

Related CM functions

Illustrations
Trial 4

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.