This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Rozwiązanie „Airborne and Terrestrial Situational Awareness” składa się z kilku indywidualnych komponentów i narzędzi, zintegrowanych w kompletny system, gotowych do wdrożenia w różnych scenariuszach. Systemy mogą być używane także w różnych kombinacjach.

System kamer 3K

System kamer optycznych 3K DLR umożliwia pozyskiwanie i natychmiastowe przetwarzanie obrazów lotniczych w wysokiej rozdzielczości. Jest zintegrowany z samolotem badawczym D-CODE, będącym zmodyfikowaną wersją samolotu Dornier Do 228 z cyfrowym autopilotem, obsługiwanym jako bezzałogowy statek powietrzny. System kamer rejestruje – w zależności od wysokości lotu – obszar obejmujący 80 kilometrów kwadratowych w ciągu około dwóch minut, generuje georeferencyjne obrazy lotnicze i przekazuje rezultaty do stacji naziemnej poprzez łącze danych.

Bezzałogowy statek powietrzny i U-Fly

Planowanie ścieżki lotu i zdalne sterowanie realizuje stacja naziemna U-Fly, połączona z bezzałogowym statkiem powietrznym (RPV) przy użyciu łącza danych do przekazywania poleceń, sterowania i komunikacji (C3). RPV dostarcza obrazy lotnicze i wysyła dane poprzez oddzielne łącze do transmisji rzeczywistych danych do systemu naziemnego.

Centrum informacji kryzysowych z satelity (ZKI)

Centrum informacji kryzysowych z satelity (ZKI) to usługa całodobowa, działająca na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Celem ZKI jest szybkie pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza danych z obserwacji Ziemi oraz danych pomocniczych w celu generowania aktualnych informacji z zakresu świadomości sytuacyjnej w trakcie sytuacji klęski żywiołowej lub kryzysu humanitarnego, przed nimi lub po ich zakończeniu, a także w przypadku poważnych wydarzeń. Głównymi grupami użytkowników są organy podejmujące decyzje polityczne, centra sytuacyjne i organizacje pomocowe.

Na podstawie pozyskanych obrazów satelitarnych lub obrazów lotniczych oraz dodatkowych danych tworzone są warstwy informacyjne istotne dla zarządzania kryzysem, udostępniane na przykład jako usługi geosieci i mapy według potrzeb użytkowników, z wykorzystaniem zasobów narzędzia ZKI.

KeepOperational

KeepOperational łączy uzyskane warstwy informacyjne razem z danymi z naziemnych czujników ruchu. KeepOperational jest rozszerzeniem platformy danych dotyczących ruchu DLR. Platforma danych dotyczących ruchu składa się ze zbioru usług do przetwarzania i analizy danych o ruchu. W połączeniu z warstwami informacji uzyskanymi z obrazów lotniczych KeepOperational oferuje analizy ruchu i planowania trasy dla infrastruktury objętej kryzysem.

Supported Use Cases

Dostęp do produktów analizy sytuacyjnej na bazie teledetekcji

Aby uzyskać ogląd obszaru dotkniętego kryzysem i zbudować świadomość sytuacyjną, może uzyskać dostęp do produktów informacyjnych dotyczących rozmiarów klęski żywiołowej i potencjalnie dotkniętych obszarów, ludzi, budynków i infrastruktury na podstawie danych z teledetekcji (np. maska powodzi, cyfrowa mapa 2D/3D).

Related CM functions

Planowanie działań reagowania kryzysowego

W zaplanowaniu konfiguracji bazy działań pomocne jest uzyskanie oglądu obszaru objętego działaniami i możliwego czasu reakcji w tym obszarze. Ponadto, aby zaplanować wysłanie pojazdów ratowniczych, niezbędne jest narzędzie trasujące, uwzględniające aktualny stan infrastruktury (na podstawie dostępnych informacji). Można wprowadzić blokady w celu zaznaczenia części infrastruktury, które nie mogą być wykorzystane.

Related CM functions

Teledetekcja do uzyskania oglądu w razie klęski żywiołowej

Aby uzyskać szybki ogląd obszaru dotkniętego kryzysem i zbudować świadomość sytuacyjną, może skorzystać z danych pochodzących z teledetekcji. Obrazy lotnicze są prezentowane na mapie w czasie zbliżonym do rzeczywistego i umożliwiają operatorowi uzyskanie szybkiego oglądu sytuacji i podjęcie ukierunkowanej reakcji. Ponadto gwarantują zgromadzenie obrazów z całego obszaru kryzysu. Można to osiągnąć poprzez dostosowanie ścieżki przelotu w trakcie lotu.

Related CM functions

Illustrations
Przegląd rozwiązania
Stacja naziemna
Samolot demonstracyjny Dornier Do 228
Mapy są dostosowane do potrzeb zarządzających kryzysem
Zamknięte drogi lub blokady można dodać ręcznie
Ustalenie wpływu kryzysu na możliwość dotarcia
Wizualizacja cyfrowego modelu powierzchni terenu i obrazów lotniczych pozyskanych podczas DRIVER+ Trial „Austria”
Mapa 3D przetestowana podczas DRIVER+ Trial „Holandia”
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Video illustrations

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.