This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
EMP HERACLIS to rozwiązanie programowe umożliwiające koordynowanie transgranicznej ewakuacji ludności cywilnej z obszarów objętych kryzysem oraz ułatwienie ich repatriacji

 

Wyzwanie:

W sytuacjach kryzysowych (klęski żywiołowe, rozruchy ludności cywilnej, konflikty zbrojne itp.) osoby mieszkające poza granicami kraju muszą być ewakuowane lub przemieszczone z obszarów objętych kryzysem, aby mogły powrócić do kraju macierzystego.Ewakuacja ratuje życie ludności cywilnej i osób wymagających pomocy (niewojskowych), stojących w obliczu bezpośredniego zagrożenia. Jej nieprawidłowa i przeprowadzenie może spowodować odrębne zagrożenie dla ochrony, a nawet utratę życia. Rządy lub organizacje muszą zadbać o lepsze przeszkolenie, przygotowanie i współpracę, aby skutecznie prowadzić takie ewakuacje i zapewnić ludziom bezpieczeństwo. Obecnie tradycyjne metody stosowane podczas ćwiczeń, a nawet w rzeczywistych operacjach są przestarzałe i niepraktyczne, co wydłuża czas reakcji, zwiększa stopień złożoności i naraża ludność cywilną na zagrożenia.

Nasze :

Projekt EMP HERACLIS to innowacyjne i wyjątkowe rozwiązanie programowe, które stworzy bezpieczną, internetową platformę dla wielu użytkowników, pomocną w bezpiecznym ewakuowaniu ludności cywilnej z obszarów objętych kryzysem. Celem rozwiązania HERACLIS jest poprawa reakcji we współpracy, planowania i w zakresie ewakuacji personelu niewojskowego (NEO). Projekt wypełnia lukę wynikającą z braku szkolenia online oraz niewystarczających kontaktów między władzami i agencjami w zakresie zarządzania transgraniczną ewakuacją, relokacją i repatriacją ludności międzynarodowej.

Rezultat:

EMP HERACLIS dostarcza informacji w czasie rzeczywistym o ewakuacji osób z obszaru objętego kryzysem – osób ewakuowanych do tymczasowego bezpiecznego miejsca oraz osób po repatriacji. Umożliwia uczestnikom prowadzenie komunikacji, zarządzanie zasobami transportowymi i ich udostępnianie oraz wykorzystywanie wszystkich dostępnych możliwości, co skraca czas ewakuacji i minimalizuje koszty. Informacje są prezentowane w formie graficznej na planie sytuacyjnym , co pozwala wzmacniać i udostępniać wspólny obraz sytuacji operacyjnej. Dostęp do platformy jest możliwy z poziomu przeglądarki internetowej, dzięki czemu korzystanie z niej jest jeszcze łatwiejsze i przystępne dla każdego. Umożliwi to właściwym władzom i agencjom prowadzenie szkoleń online, przygotowanie przed wystąpieniem kryzysu i prowadzenie współpracy, dzięki czemu personel będzie lepiej przygotowany do sprawnego i skutecznego działania, aby móc uratować więcej istnień.

Więcej informacji:

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=P0jw5yeDa-Y&t=2s

Twitter: ancile_tech

LinkedIn: ancile-technologies

Facebook: ancile-technologies

Supported Use Cases

REPATRIATION - CONSULAR ASSISTANCE

In early 2020 the world experienced an unprecedented emergency due to the outbreak of coronavirus pandemic that left thousands of citizens stranded overseas. To limit the spread of the virus, countries all over the world closed their borders and imposed travel restrictions and as a result, airlines reduced or canceled their flights. At the same time, universities, hotels, and businesses shut down. This situation left citizens - tourists, employees and students - trapped in foreign countries unable to return to their homes.

This calamity forced Crisis Management Centers around the world to launch emergency repatriation operations aiming to protect their Citizens and to fulfill their Duty of Care. In this context, an unprecedented collaboration effort among governments, airline companies, and travel agencies initiated to conduct the most massive repatriation of all times. A fast-changing environment like this required to obtain updated information and to share them with all actors involved. Governments had to mobilize and cooperate with local actors (ministries, airports, hotels, travel agencies, the civil defense, police, etc.) and international authorities (European Union, other governments, airline or shipping companies, etc.) that were involved at the repatriation efforts. At the same time, they had to communicate flight routes and directions to their group of citizens at different locations.

These operations mobilized a significant number of assets to rescue a multi-national number of people and transport them to a safe place. Thus, a mechanism for centralized management of the assets used for their transfer (especially those chartered by governments) and the sharing of each country transportation plans would be much more beneficial. At the same time, saving resources and reducing administrative burden would be achieved, leading to faster and organized repatriation.

Related CM functions

Covid19

EWAKUACJA PERSONELU NIEWOJSKOWEGO (NEO)

Podstawowym obowiązkiem rządu jest ochrona i obrona obywateli kraju. To samo dotyczy pracodawcy zatrudniającego pracowników w firmie globalnej. Utrata zaufania do i gotowości rządu do zapewnienia ochrony obywatelom może zmienić narrację publiczną, a nawet zmusić decydentów do zmiany kierunku strategicznego.

Ten wzrost mobilności i brak stabilności na świecie zwiększa zapotrzebowanie na możliwość monitorowania i ochrony obywateli poza granicami kraju w czasie kryzysu, zarówno emigrantów i podróżnych, jak i pracowników. Ewakuacja personelu niewojskowego (NEO) z terenów zagrożonych poza granicami kraju jest zatem ważną sprawą strategiczną, zwłaszcza w dzisiejszym świecie wirali i globalizacji podróży.

Related CM functions

Teaser
Korzyści1
Korzyści2

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁANIA I REAGOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Głównym celem EMP HERACLIS jest utworzenie centralnych wspólnych ram współpracy i koordynacji w czasie ewakuacji, a jednocześnie ułatwienie interoperacyjności z natychmiastową wizualizacją oraz integrowanie świadomości sytuacyjnej z informacjami w czasie rzeczywistym.

Related CM functions

SharedPlatfrom

PEŁNOSKALOWE NARZĘDZIE SYMULACYJNE

Drugim celem jest zastosowanie rozwiązania jako pełnoskalowego narzędzia symulacyjnego do celów szkoleniowych, zwiększającego i sprawność zaangażowanych podmiotów poprzez wzmocnienie ich zdolności do planowania prawidłowych procedur ewakuacyjnych oraz weryfikującego ich efektywność dzięki lepszemu przygotowaniu do operacji w rzeczywistości.

Related CM functions

SimulationTool
Illustrations
Strona tytułowa EMP
PrototypeV2_ekran główny
PrototypeV1_ekran główny
  • 0
  • 1
  • 2
Video illustrations

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.